Besluitenlijst 16 mei 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Overeenkomst Budgetbeheer

Duo+ voert de schuldhulpverlening uit voor de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. Budgetbeheer kan onderdeel uitmaken van een traject schuldhulpverlening. Op 1 mei 2023 was de huidige overeenkomst verlopen. Na een enkelvoudige onderhandse aanbesteding heeft Beaufin een offerte uitgebracht. De gemeente Diemen heeft zich bij de aanbesteding aangesloten. Elke gemeente dient apart een overeenkomst met Beaufin af te sluiten. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 mei 2023 en heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid om twee keer met een jaar te verlengen.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de overeenkomst met Beaufin voor het uitvoeren van budgetbeheer bij schudhulpverlening met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2023 voor de periode van 2 jaar met de mogelijkheid van twee keer een verlenging van een jaar. 
 2. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over de aanbesteding.

Verkoop van grond aan Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. en aan Open Dutch Fiber B.V. en motie M1 van 13 december 2022

Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2022 is een motie aangenomen om alle grondverkopen, uitgezonderd grondverkopen ten behoeve van tuinuitbreidingen, aan de raad voor te leggen zodat de raad wensen en bedenkingen kan aangeven. Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. legt in opdracht van KPN in Duivendrecht een glasvezelnetwerk aan. In verband daarmee heeft dit bedrijf een wijkcentrale geplaatst op sportpark De Hoop, Biesbosch 39 te Duivendrecht en is aan de gemeente gevraagd om daarvoor grond te mogen kopen. Voorgesteld wordt de gevraagde grond te verkopen. Open Dutch Fiber B.V. legt in opdracht van T-Mobile in Duivendrecht een glasvezelnetwerk aan. In verband daarmee heeft dit bedrijf een wijkcentrale geplaatst naast Mercurius 1-615 en is aan de gemeente gevraagd de grond daarvoor te mogen kopen. 
Voorgesteld wordt de gevraagde grond daarvoor te verkopen. Voorgesteld wordt aan de raad voor te stellen met de verkoop van grond aan Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. en de verkoop van grond aan Open Dutch Fiber B.V. in te stemmen. Ook wordt voorgesteld de raad voor te stellen in te stemmen met het voortaan aan de raad voorleggen van grondverkopen die een waarde vertegenwoordigen vanaf € 100.000 zodat de raad wensen en bedenkingen kan uiten. Voor relatief lagere verkoopbedragen kan het college de verkoop dan direct afhandelen.

Besluit 

 1. De raad, ingevolge de aangenomen motie M1 van 13 december 2022, voor te stellen in te stemmen.

a. met de verkoop van grond aan Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. en Open Dutch Fiber B.V. voor wijkcentrales voor glasvezelnetwerken in Duivendrecht; 
b. met het voortaan aan de raad voorleggen van grondverkopen die een waarde vertegenwoordigen vanaf € 100.000 zodat de raad wensen en bedenkingen kan uiten.

2. Indien de raad daarmee instemt, grond te verkopen aan Netwerk Exploitatie [1] maatschappij B.V. in verband met de plaatsing van wijkcentrale voor een glasvezelnetwerk in Duivendrecht.

3. Indien de raad daarmee instemt, grond te verkopen aan Open Dutch Fiber B.V. in verband met de plaatsing van wijkcentrale voor een glasvezelnetwerk in Duivendrecht.

Jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) heeft ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2022. De kern van de jaarrekening is een positief jaarrekeningresultaat 2022 van €1,737 mln. Dit resultaat wordt verklaard door de eenmalige bijdrage van €1,182 mln. die de VrAA in 2022 van de gemeente Amsterdam heeft ontvangen en een positief resultaat van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Daarvan wordt €1,182 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve om daarmee de loon- en prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen financieren; €0,168 miljoen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM; €0,100 miljoen aan de reserve Mobiliteit en €0,287 miljoen aan de reserve Informatiesturing.

Besluit 

De raad voor te stellen ten aanzien van de jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland aan het veiligheidsbestuur geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Novi-conferentie in Barneveld (in het kader van het dag van de Ruimtelijke Ordening).
 • Burgemeester Langenacker heeft overleg gevoerd met de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost waarin gezamenlijke thema's met elkaar worden besproken.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennisgemaakt met de crisiscommunicatiepool uit Amsterdam.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Wethouder Frequin heeft project ADD besproken met ontwikkelaar en zijn adviseur.
 • Wethouder Frequin heeft met Coherente gesproken over beheer Dorpshuis Duivendrecht.
 • Wethouder Frequin heeft een werkbezoek gebracht aan Graaf Janlaan in Amstelveen, woonplaats van economisch daklozen in onze regio met betrokkenen en wethouders regio.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met inwoner over langdurig ruimtelijke ordening traject m.b.t. haar woonhuis.
 • Wethouder Frequin heeft de Groene balkondag bij Zonnehof flats bijgewoond en veel inwoners van deze flats gesproken.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij rondleiding A9.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met wethouder Laren.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met nieuwe leiding VTH.
 • Wethouder Koek-Baks heeft intentieverklaring cultuureducatieconvenant Amstelland ondertekend.

Ouderkerk aan de Amstel, 17 mei 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud    

de burgemeester,

J. Langenacker