Besluitenlijst 14 februari 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023-2026

Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad van Ouder-Amstel op basis van artikel 38b Politiewet 2012, een Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023-2026 vast. In dit meerjarenbeleidsplan worden de prioriteiten en ambities op veiligheidsgebied voor de komende vier jaar bepaald. Overgelegd plan bouwt voort op het voorgaande plan (2019-2022). Een veilige samenleving vraagt om een integrale samenwerking tussen de (lokale) overheid, inwoners, ondernemers en de ketenpartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en maatschappelijke zorg- en hulpverleningsinstellingen. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het oplossen van onveilige situaties. Een integrale aanpak is noodzakelijk om die samenwerking te borgen en samen de lokale veiligheid te behouden en versterken. 

De regie op integrale veiligheid ligt bij de gemeente. Concreet betekent dit dat de gemeente het veiligheidsbeleid initieert, partners stimuleert, maar ook inwoners en ondernemers actief betrekt.

Besluit 

 • Kennis te nemen van het ‘Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023-2026’; 
 • Kennis te nemen van het ‘Lokaal Jaarplan Veiligheid 2023’; 
 • Het Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023-2026 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Ondertekening realisatieovereenkomst flexwoningbouw MRA met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Voorgesteld wordt de realisatieovereenkomst flexwoningbouw MRA te ondertekenen. Hiermee ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de te bouwen flexwoningen binnen de gebiedsontwikkeling van De Nieuwe Kern en andere gebieden in Ouder-Amstel. Dit betreft met name toekomstig hergebruik van flexwoningen en een financiële garantieregeling. Door ondertekening van de overeenkomst wordt het mogelijk maar niet verplicht om hiervan gebuikt te maken. Hierdoor wordt het realiseren van flexwoningen eenvoudiger. Daarnaast geeft het ondertekenen de mogelijkheid een beroep te doen op de ondersteuning van een taskforce in de MRA bij de verdere ontwikkeling, financiering en realisatie van de flexwoningen in DNK.

Besluit 

 1. In te stemmen met de inhoud en afspraken van de realisatieovereenkomst flexwoningbouw MRA te onderschrijven en deze realisatieovereenkomst aan te gaan. 
 2. Geheimhouding van overgelegde bijlage 1: ROK op te leggen op grond van artikel 55 lid 1. Deze geheimhouding te laten vervallen direct na ondertekening van de overeenkomst. 
 3. In te stemmen om de raadsmemo (overgelegde bijlage 3) en ter informatie te zenden aan de raad.

De burgemeester mandateert wethouder Frequin ter ondertekening van de overeenkomst.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was de afgelopen twee weken afwezig.
 • Wethouders Frequin, Koek-Baks en de Maa waren aanwezig bij de installatie van de burgemeester van Blaricum. 
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan Entrada.  
 • Wethouder Frequin is aanwezig geweest bij de viering hoogste punt bouw Mediavaert.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met twee raadsleden. 
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met ontwikkelaar omtrent museum in Werkstad Over-Amstel.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met een inwoner omtrent diverse plannen in onze gemeente.
 • Wethouder Koek-Baks heeft op de Jan Hekmanschool bij de groepen 7 en 8 participatie gedaan met betrekking herinrichting speelveld Jan Benningh.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kort overleg gehad met Gedeputeerde O. omtrent vergunningsaanvraag Dukdalven.
 • Wethouder de Maa heeft een werkbezoek afgelegd bij de Pionier.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een kennismakingslunch over laaggeletterdheid met Coherente en de Taalaanbieders van de WEB SIPI en Sagènn.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij het portefeuillehoudersoverleg jeugd Amsterdam-Amstelland.
 • Wethouder de Maa heeft een werkbezoek afgelegd bij de Amstelschool.
 • Wethouder de Maa heeft een werkbezoek afgelegd bij de A. Bekemaschool.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met Dhr. L.B. Van de Kleine Kerk (PKN) in Duivendrecht over het armoedefonds van de kerk en over mogelijke activiteiten ten behoeve van de opvang aan Oekraïners.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met de directeur van het werkgevers servicepunt Groot-Amsterdam.

Ouderkerk aan de Amstel, 15 februari 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud    

de burgemeester,

J. Langenacker