Besluitenlijst 13 juni 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder, digitaal
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Algemene Leden Vergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (ALV VNG)

Op woensdag 14 juni 2023 vindt de periodieke ALV van de VNG plaats. Tijdens de ALV liggen er diverse documenten ter besluitvorming voor. Met dit B&W voorstel adviseren we om in te stemmen met de gevraagde beslispunten zoals gemotiveerd in de overgelegde bijlage “annotatie ALV-VNG”.

Besluit 

In te stemmen met de/het: 

 • Benoeming van de nieuwe notulencommissie en ALV 14.6.23; 
 • Notulen najaars-ALV 2.12.2022;
 • Jaarverslag 2022, inclusief financieel jaarverslag en verantwoording over het Fons Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering; 
 • Voorstellen en inzet VNG 2024;
 • Contributievoorstel VNG 2024;
 • Kadernota 2024 met ambities voor de beleidsinzet en inzet op gebied GGU;
 • Totale GGU-begroting 2024 en de financiële bijdrage Fonds GGU; 
 • Meerjarig financieel perspectief financiën gemeenten (resolutie); 
 • Hervomingsagenda Jeugd, inclusief het financieel kader; 
 • Resolutie “Asiel en opvang” (asielzaken); 
 • Verantwoording uitvoering moties;
 • VNG Vereniging strategie 2030.

Jaarverantwoording kinderopvang 2022.

De gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op kinderopvang. Uit de jaarverantwoording 2022 blijkt dat de gemeente Ouder-Amstel haar taken aan toezicht en handhaving in het verslagjaar 2022 juist en volledig heeft uitgevoerd. De Inspectie voor het Onderwijs (hierna: IvhO) zal na ontvangst van de jaarverantwoording beoordelen of de gemeente Ouder-Amstel haar wettelijke taak op de juiste wijze heeft uitgevoerd.

Besluit 

 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen. 
 2. De jaarverantwoording kinderopvang 2022 ter kennisname aan te bieden aan de raad. 
 3. De jaarverantwoording kinderopvang 2022 via de persoonlijke link toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ontwerp bestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht

Op 25 mei 2022 is het bestemmingsplan ‘Herziening Duivendrecht’ gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. De zienswijze van TenneT TSO B.V., welke gericht was op het bestemmen en beschermen van een 150 kV ondergrondse hoogspanningsverbinding Zorgvlied – Venserweg, is abusievelijk niet verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan. Daarom heeft Tennet TSO B.V. beroep ingediend. Voordat de gemeente een herstelbesluit kon nemen, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de gemeente opdracht gegeven om een nieuw bestemmingsplan op te gaan stellen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan de uitspraak van de afdeling.

Besluit 

 1. In te stemmen met de m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in paragraaf 4.3 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht, waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en om welke reden geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht, waarmee de bestaande ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding wordt bestemd (overgelegde bijlage 1 en 2).
 3. In te stemmen met het vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Ondergrondse hoogspanningsverbinding Duivendrecht voor de duur van zes weken met de mogelijkheid voor eenieder om gedurende deze termijn zienswijzen in te dienen.

Planologische borging en participatie bij Opwek Energie Rijksgronden: Energieroute Noord-Holland

Middels het tekenen van de intentieverklaring in september 2022 heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het proces van het project: Opwek Energie Rijksgronden A9/A5/A22/A2/A1. 
Dit project is omgedoopt tot Energieroute Noord-Holland. Op dit moment wordt binnen het project aan drie sporen gewerkt: 

 1. Ruimtelijk; 
 2. Participatie en communicatie; 
 3. Financiële participatie. 

Binnen het spoor Ruimtelijk wordt gewerkt aan ontwerpvarianten om uiteindelijk tot een voorkeursvariant met ontwerpregels te komen. Deze resultaten hebben straks nog geen formele planologische waarde. Het is wenselijk dat de provincie Noord-Holland de planologische verantwoordelijkheid voor dit project op zich neemt. Daarom het verzoek aan de gedeputeerde staten om deze planologische verantwoordelijkheid op zich te nemen middels een projectbesluit. 

Besluit 

In te stemmen met het voorstel dat provincie Noord-Holland de planologische verantwoordelijkheid voor het project neemt en dit per bijgevoegde brief aan gedeputeerde staten te verzoeken.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een 60-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker heeft de bestuursvergadering van Stichting Erfgoed Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heef een gesprek gehad met de brandweer over de voortgang van de voorbereidingen op de bouw brandweerkazerne.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een burgemeestersdiner bij Dudok in Den Haag.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het overleg voorbereiding op de Provinciale Regietafel.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de horeca, politie en handhaving de Oranjeweek geëvalueerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bijeenkomst voor 50-jarige bruidsparen georganiseerd die de afgelopen twee maanden hun jubileum vierden.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gehad met twee oud-raadsleden om te komen tot een reünie/bijeenkomst van oud-raadsleden van Ouder-Amstel in september/oktober.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder RR en Burgemeester P. uit Amstelveen een convenant getekend om samen te handhaven deze zomer op plezierjachten/boten die overlast geven op de Amstel. 
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met eigenaar Plus Kamminga en 2 personen van Plus Retail (hoofdkantoor) omtrent eventuele uitbreiding Plus Kamminga.
 • Wethouder Koek-Baks heeft tentoonstelling “Gelaagdheid” van de heer B. in het Dorpshuis geopend.
 • Wethouder Frequin heeft bezoek gebracht aan mogelijk nieuwe locatie Kringloopwinkel in Ouderkerk

Ouderkerk aan de Amstel, 13 juni 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker