Besluitenlijst 12 september 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Wijzigingsverzoek subsidie Woningbouwimpuls Flexwonen en stand van zaken project Flexwonen

Voorgesteld wordt om de subsidieaanvraag WBI te wijzigen naar minder woningen en meer gemeentelijke kosten, zodanig dat de beschikbaar gestelde subsidie behouden blijft en het financiële tekort op de vastgoedexploitatie van de corporaties niet groter wordt. Hiermee wordt een belangrijke gemeentelijke bijdrage gestand gedaan aan het haalbaar maken de realisatie van flexwoningen voor jongeren en starters in het projectgebied De Nieuwe Kern, samen met de woningcorporaties. Van het Rijk heeft de gemeente Ouder-Amstel op 15 december 2021 de beschikking op de WBI-subsidie ontvangen. De aanvraag is door externe wijzigingen aan verandering onderhevig. Er worden 420 in plaats van 540 woningen gepland. Daarnaast zijn de autonome projectkosten gestegen waardoor het tekort per woning sterk is toegenomen. Het College en de Raad zijn hier al over geïnformeerd. Deze situatie maakt aanpassing van de eerder verleende subsidiebeschikking nodig. In overgelegde raadsmemo wordt de stad van zaken toegelicht. Voorgesteld wordt deze memo aan de raad aan te bieden.

Besluit 

 • In te stemmen met de aanvraag tot wijziging van de subsidiebeschikking WBI als opgenomen in de bijlage, met als doel het behoud van de volledige subsidie voor de bouw van de Flexwoningen op de locatie P-bus in De Nieuwe Kern (overgelegde bijlage 1). 
 • Raadsmemo met stand van zaken haalbaarheid flexwonen ter informatie aan de raad te zenden (overgelegde bijlage 2).

Invoeren maatregel gereguleerde instroom HSJH

Er is geconstateerd dat bij twee van de 10 kernpartners (Levvel en iHub) het lumpsum budget is uitgenut. 
Een volledige cliëntenstop bij deze aanbieders is niet wenselijk omdat bij Levvel en iHub de zwaarste categorie cliënten behandelen – cliënten in crisis, onveiligheid en/of vanuit een gerechtelijke maatregel. Levvel en iHub zijn als grootste partijen tevens verantwoordelijk voor het plaatsen van kinderen in pleegzorg. Tot op heden is het uitgangspunt van de gemeente Ouder-Amstel dat jeugdigen de hulp krijgen die nodig is. De hierboven beschreven situatie vraagt echter ook om interventies zodat noodzakelijke zorg doorgang kan krijgen en overschrijding beperkt wordt. Er zijn een drietal maatregelen benoemd, waarbij het college wordt gevraagd om in te stemmen met maatregel 3: ‘invoeren maatregel gereguleerde instroom’. Aan de colleges van Diemen en Uithoorn wordt op 12 september hetzelfde voorstel voor gereguleerde instroom hoog specialistische jeugdhulp voorgelegd.

Besluit 

 • In te stemmen met het voorstel om per 15 of 18 september tot en met 31 december 2023 de maatregel gereguleerde instroom in te voeren bij hoogspecialisitische jeugdzorg (HSJH) bij aanbieders die hun lump-sum volledig hebben uitgenut in (de loop van) 2023.
 • In te stemmen met garant te staan voor de gemaakte zorgkosten naar aanleiding van gereguleerde instroom. De raad te informeren door middel van het overgelegd raadsbericht waarin deze maatregel wordt toegelicht.

Verlenging verlof wethouder J. de Maa

Wethouder De Maa is tijdelijk niet in staat haar functie uit te voeren. Op grond van de Gemeentewet, artikel 45, kan voor een periode van 16 weken verlof worden verleend, ten hoogste 3 maal tijdens een collegeperiode. De raad kan in deze periode een vervangende wethouder benoemen. Het college heeft wethouder De Maa een eerste verlofperiode verleend per 25 mei jl. Deze verlofperiode loopt op 14 september af. De persoonlijke omstandigheden van wethouder De Maa maken een tweede verlofperiode noodzakelijk.

Besluit 

Wethouder J. de Maa met ingang van 14-09-2023 nogmaals verlof te verlenen voor een periode van 16 weken.

Mandaat aan Amsterdam voor aanbesteding Gecertificeerde Instellingen

Met dit collegevoorstel vragen wij het college in te stemmen met het mandateren van de gemeente Amsterdam als aanbestedende dienst voor Gecertificeerde Instellingen (GI). De gemeente Amsterdam begeleidt de aanbesteding en is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Overleg met betrokken gemeenten vindt plaats in de bovenregionale projectgroep aanbesteding jeugdbescherming. Het opstellen van de inkoopstrategie en het programma van eisen is inmiddels in samenwerking met de overige gemeenten gestart.

Besluit 

 1. In te stemmen met de mandatering aan de gemeente Amsterdam als aanbestedende dienst voor de inkoop van jeugdbescherming, waaronder: - het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten; - het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken; - het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam toe te staan ondermandaat en ondervolmacht te verlenen.
 2. In te stemmen met in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verweer te voeren, waaronder: - het evenredig verdelen van de kosten over de samenwerkende gemeenten van een eventuele juridische procedure.
 3. In te stemmen met de overgelegde inkoopstrategie welke voorgelegd wordt aan alle colleges van de deelnemende gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

In de circulaire informeert het Ministerie van BZK gemeenten, over de verrekening van de neveninkomsten van politieke ambtsdragers over 2022. Op basis van de ingevoerde gegevens vallen mevrouw J. Langenacker (burgemeester), mevrouw P.D.A.M. Koek-Baks (wethouder), mevrouw J.J. de Maa (wethouder) en mevrouw B.M. de Reijke (wethouder) weliswaar onder de verrekenplicht, maar worden (eventuele) neveninkomsten niet verrekend omdat de hoogte van de neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft. Op basis van de gegeven antwoorden is de verrekenplicht niet van toepassing op de heer A.A.M. Boomgaars (wethouder), de heer W. Jansen (wethouder) en mevrouw C.C.M. Korrel-Worvers (wethouder).

Besluit 

 1. Geen neveninkomsten te verrekenen van mevrouw J. Langenacker (burgemeester), mevrouw P.D.A.M. Koek-Baks (wethouder), mevrouw J.J. de Maa (wethouder) en mevrouw B.M. de Reijke (wethouder) weliswaar onder de verrekenplicht, maar worden (eventuele) neveninkomsten niet verrekend omdat de hoogte van de neveninkomsten onder de drempelwaarde blijft. 
 2. Vast te stellen dat voor de heer A.A.M. Boomgaars (wethouder), de heer W. Jansen (wethouder) en mevrouw C.C.M. Korrel-Worvers (wethouder) op basis van de gegeven antwoorden de verrekenplicht niet van toepassing op. 
 3. Het presidium te informeren over dit B&W advies en de achtergrondinformatie.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Benen Op Tafel overleg met het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Portefeuillehoudersoverleg breed Dienstverlening.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het voorzittersoverleg van de recreatieschappen.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de receptie van de uitvaart van de heer C. H.
 • Burgemeester Langenacker heeft de expositie 25 Stichting Oud-Duivendrecht geopend.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de opening politieke seizoen.
 • Burgemeester Langenacker heeft aan A. Q. en H. Q. een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
 • Wethouder Koek-Baks heeft mediatraining gevolgd en samen met het college teambuilding activiteit gedaan.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig bij aftrap nieuwe vergaderseizoen.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft contouren Amstelkerk onthult.
 • Wethouder Koek-Baks heeft Open Monumentendagen bezocht.
 • Wethouder Frequin heeft collega-wethouder van Aalsmeer gesproken over aanpak vluchtelingen in de regio.
 • Wethouder Frequin heeft vertegenwoordigers van Metro/Makro gesproken over Werkstad Over-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met de leden van de bezwaarschriftencommissie van Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft collega-wethouder van Diemen gesproken over aanpak vluchtelingen in de regio.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met vertegenwoordigers van de woonboten aan de Willem Fenengastraat.
 • Wethouder Frequin heeft samen met College een mediatraining gevolgd en een teambuilding activiteit gedaan.
 • Wethouder Frequin is aanwezig geweest bij de opening van het politiek seizoen met College en Raad.
 • Wethouder Frequin heeft de Open Monumentendagen bezocht.
 • Wethouder de Jager heeft kennisgemaakt met wethouder E. van Diemen.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gevoerd met het bestuur van Coherente.
 • Wethouder de Jager heeft Mediatraining gevolgd.
 • Wethouder de Jager heeft deelgenomen aan de start van nieuwe politieke seizoen.

Ouderkerk aan de Amstel, 13 september 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker