Besluitenlijst 11 april 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder, digitaal
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan is in drie stappen opgesteld. 

 1. Thermometerdocument, inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen. 
 2. Mobiliteitsvisie, ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn voor Ouder-Amstel en op basis hiervan een visie en ambities formuleren. 
 3. Mobiliteitsplan, beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten worden om de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken en projecten. De eerste stap is afgerond met het Thermometerdocument waarin de belangrijkste thema’s en aandachtspunten voor Ouder-Amstel duidelijk zijn geworden. In de Mobiliteitsvisie, stap twee, is de uitwerking tot een visie en bijpassend beleid vastgelegd. De raad heeft de visie in december 2021 vastgesteld als basis voor het uit te werken Mobiliteitsplan, de uitvoeringsagenda. Het Mobiliteitsplan ligt nu voor.

Besluit 

In te stemmen met het overgelegd Mobiliteitsplan en het ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Verjaring grond

DAS rechtsbijstand heeft namens de eigenaar van het perceel Strandvlietlaan 21 een verzoek ingediend om verjaring te erkennen met betrekking tot een strook grond gelegen naast de woning van Strandvlietlaan 21. Volgens de kadastrale gegevens is de betreffende strook grond (perceel C5216) eigendom van de gemeente Ouder-Amstel. Na interne beoordeling en het inwinnen van advies van Wieringa Advocaten stellen wij voor tot het toekennen van het verzoek op verkrijgende verjaring van een strook grond van ca. ca 6.75 m2 ter hoogte van zijkant woning Strandvlietlaan 21 te Ouderkerk aan de Amstel.

Besluit 

 •  In te stemmen met het verzoek tot het erkennen van verjaring van de rechtsvordering tot terugvordering (revindicatie) van eigendom van de strook gemeentegrond (perceel C5116) gelegen aan de zijkant van Strandvlietlaan 21 te Ouderkerk aan de Amstel ter grootte van ca 6.75 m2 (22,5 x 0,3 m).

Jaarverslag 2022 Vertrouwenspersonen Integriteit en ongewenste omgangsvormen

Ouder-Amstel heeft (net als Diemen, Uithoorn en Duo+) de functie van vertrouwenspersoon Integriteit en ongewenste omgangsvormen belegd bij twee externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen. Bij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente (BING) in de persoon van mevrouw L. en bij de heer B. (zelfstandig vertrouwenspersoon). De medewerker kan zelf kiezen met wie hij /zij contact zoekt. Met de vertrouwenspersoon kan een medeweker op vertrouwelijke wijze van gedachten wisselen over integriteitskwesties en/of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt de medewerkers een luisterend oor en geeft advies, hulp en bijstand. Indien gewenst kan de medewerker ook via BING de Helpdesk Integriteit benaderen voor advies en ondersteuning. De vertrouwenspersonen hebben één gezamenlijk jaarverslag gemaakt. Met deze jaarlijkse rapportage willen zij bijdragen aan de borging van de aandacht voor integriteit en ongewenste omgangsvormen in de organisatie. Het jaarverslag heeft een drietal functies: een informerende (aantal en aard), een signalerende (mogelijke indicaties over trends/patronen) en een verantwoordingsfunctie (inzet van tijd en middelen). In 2022 heeft 1 medewerker een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon en zijn er 2 contactmomenten geweest met personen binnen de organisatie.

Besluit 

Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 Vertrouwenspersonen Integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is te gast geweest bij de Cherry Blossom Lunch in het Amsterdamse bos bij de gemeente Amstelveen.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin de uitvoering van The Passion bijgewoond en samen bloemen aangeboden aan 10 leidende personen.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met leerlingen van groep 6 van de Hekmanschool een bezoek gebracht aan Theresia en samen met hen voor de Riki Stichting paaspakketten uitgegeven paasactiviteiten bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Benen op Tafelsessie van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst NZKG.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt en gesproken met Welstands- en Monumentencommissie waaronder de nieuwe voorzitter.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met roeivereniging Amstelgeuzen en met hen gesproken over hun wens voor een nieuw clubhuis/clublocatie.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met Badmintonvereniging Ouderkerk in Bindelwijk.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met ORG-ID, de organisatie die het Gebiedsproces van De Ronde Hoep begeleidt, over dit gebiedsproces.
 • Wethouder Frequin heeft de ALV van de VVD Amstelveen/Ouder-Amstel bijgewoond en daar een korte presentatie gegeven over zijn werk in Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met Watersportvereniging Ouderkerkerplas.
 • Wethouder Frequin heeft kennisgemaakt met Volleybal Vereniging Ouderkerk in Bindelwijk.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gevoerd met 2 raadleden.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met de omwonenden van perceel Holendrechterweg (tussen nr. 12 en De Watergang) volgend op rechterlijke uitspraak over voorgenomen verkoop van betreffend perceel.
 • Wethouder Frequin heeft samen met RO-juriste en projectmanager van Eigen Haard de zitting bijgewoond van Raad van State inzake bezwaren van omwonenden tegen bestemmingsplan en voorgenomen bouw van woningen in het Van der Looskwartier.
 • Wethouder Frequin heeft een wandeling gemaakt door plangebied De Nieuwe Kern en daar een toelichting gekregen op alle ontwikkelingen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft door een operatie geen afspraken gehad afgelopen week.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 april 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud    

de burgemeester,
J. Langenacker