Besluitenlijst 10 oktober 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Overname van een eerder door gemeente Ouder-Amstel gewaarborgde lening m.b.t. sociale woningbouw

Woonzorg Nederland heeft het voornemen per ultimo oktober 2023 vastgoed te verkopen aan een andere woningcorporatie, namelijk TBV in Tilburg. In het verleden is de gemeente Ouder-Amstel borg gaan staan voor een lening van Woonzorg Nederland vanwege de toen geldende regels voor borgstelling bij sociale woningbouw en de bouw van 20 sociale huurwoningen in de gemeente. Woonzorg Nederland vraagt de gemeente Ouder-Amstel nu om in het kader van de vastgoedoverdracht die borgstelling te beëindigen. Hiermee kan zondermeer worden ingestemd. 

Besluit 

 • Kennis te nemen van het door stichting Woonzorg Nederland ingediende verzoek;
 • In te stemmen met het beëindigen van de borgstelling;
 • Het contract van overneming door de burgemeester te laten ondertekenen.

Aanvraag subsidie Startbouwimpuls (SBI), Dialogue Werkstad OverAmstel

Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 in Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart ontwikkelen met onder andere 430 woningen. Als werktitel is hier de afgelopen jaren de naam ‘Dialogue’ voor gebruikt. Eind 2022 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld en inmiddels is de vergunning onherroepelijk. Door veranderende economische omstandigheden dreigt het project stil te vallen. Om die reden hebben gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel en initiatiefnemer een driepartijenovereenkomst gesloten waarin onder andere is afgesproken dat Ouder-Amstel zich inspant een subsidieaanvraag in te dienen. Vanuit het Rijk is dit jaar de Startbouwimpuls subsidie geïntroduceerd. 

Projecten die door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen doordat ze hun business case niet meer rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Partijen hebben gezamenlijk gewerkt aan de aanvraag voor deze subsidie om de ontwikkeling van de Dialogue weer haalbaar te maken.

Besluit 

 • In te stemmen met het indienen van de subsidieaanvraag Startbouwimpuls t.b.v. de ontwikkeling Dialogue in Werkstad OverAmstel;
 • De aanbiedingsbrief t.a.v. de minister voor de aanvraag SBI door de burgemeester te laten ondertekenen;
 • Portefeuillehouder V.L.M. Frequin te machtigen om de aanvraag, indien noodzakelijk, op tekstuele punten aan te passen;
 • Akkoord te gaan met verzending van overgelegde memo aan de gemeenteraad ter informatie;
 • Akkoord te gaan met de allonge op de anterieure overeenkomst met Initiatiefnemer voor Wenckebachweg 144-148.

De burgemeester besluit portefeuillehouder V.L.M. Frequin te machtigen deze allonge te ondertekenen

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het strategisch overleg met de politie.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO).
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de directeur Platform Veilig Ondernemen.
 • Burgemeester Langenacker heeft een overleg gevoerd met de brandweer over de voortgang van de plannen nieuwe brandweerkazerne.
 • Burgemeester Langenacker heeft ondernemers uit de Raad van Aanbevelingen van Beter Business ontvangen bij Ajax.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin een gesprek gevoerd over de voortgang van het Gebiedsproces Ronde Hoep.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de voorzitters van de commissies een training gevolgd.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Najaarscongres NGB.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de Keti Koti dialoogtafel op het Provinciehuis.
 • Wethouder Frequin heeft een spoedoverleg over Flexwonen DNK met bestuurders corporaties Ymere en EH gevoerd.
 • Wethouder Frequin heeft portefeuillehoudersoverleg Wonen Amstelland Meerlanden bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft bestuurlijk overleg gehad met wethouder Adam, de heer D.
 • Wethouder Frequin heeft portefeuillehoudersoverleg Wonen MRA bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft een kennismaking met nieuwe accountants BDO gehad. 
 • Wethouder Frequin heeft een gesprek gevoerd met een raadslid over lopende zaken.
 • Wethouder Frequin heeft Jubileum concert Amstelland Orkest in Urbanuskerk Nes a/d Amstel bijgewoond. 
 • Wethouder De Jager heeft een buurtsportactiviteit vanuit het Jongerenwerk in het Dorpshuis Duivendrecht bezocht.
 • Wethouder De Jager heeft een kennismakingsgesprek gehad met re-integratie & bemiddelingsbureau Matchez.
 • Wethouder De Jager heeft in het kader van Dag van de Leraar per elektrische bakfiets de basisscholen in Ouder-Amstel bezocht en op taart getrakteerd.
 • Wethouder De Jager heeft deelgenomen aan de Tafel Casuïstiek.

Ouderkerk aan de Amstel, 11 oktober 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker