Besluitenlijst 09 mei 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.J. de Maa, wethouder

Verzoek aan minister voor aanpassing Besluit uitvoering Crisis-en herstelwet ten behoeve van Flexwonen

Momenteel zijn we samen met de woningcorporaties bezig om Flexwoningen te realiseren in de sociale huur in het projectgebied De Nieuwe Kern. Van het Rijk heeft de gemeente Ouder-Amstel op 15 december 2021 de beschikking op de WBI-subsidie ontvangen van totaal circa 2,5 miljoen inclusief de cofinanciering voor de realisatie van Flexwoningen. 

Vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen is snelheid geboden in de realisatie, en is gezocht naar versnellingsmogelijkheden. Ingezet wordt op een zo kort mogelijk planvormings-, voorbereidings- en bouwtijd. Een snelle realisatie vraagt ook om een zo kort mogelijke RO-procedure. 

Voor dit Flexproject is naast een omgevingsvergunning voor het bouwen ook een (tijdelijke) afwijking van het bestemmingsplan nodig van 15 jaar plus 3 jaar voor op- en afbouw. Voor een afwijking van meer dan tien jaar bedraagt de doorlooptijd minimaal een half jaar op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo). De termijn van vijftien jaar is nodig om uitzicht te krijgen op een kostendekkende exploitatie voor Flexwoningen. 

Binnen de Crisis- en herstelwet bestaat er een mogelijkheid om met een regu-liere procedure van 8 weken een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeente kan echter alleen gebruik maken van dit instrument als de minister heeft besloten om de locatie (of de gemeente als geheel) op te nemen in artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan: 

 1. BZK moet Flexwoningprojecten binnen de gemeente Ouder-Amstel aanwijzen als innovatief en duurzaam experiment waar artikel 6 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) op van toepassing is. Hiervoor is recent een concept aanmelding gedaan. 
 2. De Gemeenteraad moet dit Flexproject en eventueel nog komende andere flexprojecten binnen Ouder-Amstel aanwijzen als categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad is vereist. Voorgesteld wordt aan de Raad voor te stellen Flexwoningprojecten in Ouder-Amstel aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor geen vvgb is vereist.

Besluit 

 1. Een verzoek in te dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor aanpassing van het Besluit uitvoering Crisis-en herstelwet ten behoeve van de realisatie van Flexwoningen, voor een   periode van 18 jaar in Ouder-Amstel. 
 2. De gemeenteraad voor te stellen om Flexwoningprojecten binnen 
 3. Ouder-Amstel aan te wijzen als een categorie van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de raad is vereist.

Vervanging burgemeester collegeperiode 2022-2026 

Wethouder Mw. B. de Reijke is recent teruggetreden en vervanger door dhr. V. Frequin. Met deze wijziging in het college is het nodig om de portefeuilleverdeling en de volgorde van locoburgemeesters opnieuw vast te stellen. De wijziging komt voort uit het Reglement van Orde wat op 11 mei 2020 vastgesteld is. 

Voorgesteld is om: 

 • Wethouder V. Frequin de portefeuille van voormalig wethouder mw. B. de Reijke integraal over te nemen. 
 • Gedurende de collegeperiode wethouder P. Koek-Baks aan te wijzen als eerste locoburgemeester, wethouder V. Frequin als 2e locoburgemeester en wethouder J. de Maa als 3e locoburgemeester. 

Conform het Reglement van Orde is het ook vereist om vast te leggen hoe de portefeuillehouders elkaar onderling vervangen. Deze verdeling ontbreekt nog. We adviseren het college om hier, binnen afzienbare termijn, onderling een orienterend gesprek over te voeren en op basis van de uitkomsten vervolgens formeel te besluiten over de vervanging.

Besluit 

 1. In te stemmen met de voorgestelde verdeling van portefeuilles conform de bijlage. 
 2. In te stemmen met volgorde van locoburgemeester(s).

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders de Kermis van de feestweek geopend.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de afscheidsreceptie van dhr. R., de programmamanager van het Groengebied Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Koek waren aanwezig bij het afscheid van dhr. d. H. en mevr. v.d. K. (ambtenaren bij de gemeente Ouder-Amstel).
 • Burgemeester Langenacker heeft tijdens de Lintjesregen drie inwoners uit Ouder-Amstel onderscheiden en de collegeleden waren hierbij aanwezig.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de aubade op Koningsdag en heeft daarna met het college bezoek gebracht aan de Vrijmarkt.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin deelgenomen aan tobbetje steken.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Frequin waren aanwezig bij het 55-jarig bestaan van het Amstelbad.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het bestuurlijk Afstemmingsoverleg Programma Datagedreven sturing.
 • Burgemeester Langenacker heeft tijdens de 4 mei herdenking een toespraak gehouden in Ouderkerk aan de Amstel, wethouder Frequin was hierbij aanwezig, samen hebben zij een krans neergelegd.
 • Burgemeester Langenacker heeft op de hardloopgroep uit Ouder-Amstel uitgezwaaid en het bevrijdingsvuur overhandigd in Wageningen en is aanwezig geweest tijdens de avond/nacht van 4 op 5 mei bij de uitzending van de NOS.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Frequin de hardloopgroep met het vrijheidsvuur ontvangen op 5 mei in Ouderkerk aan de Amstel. 
 • Burgemeester Langenacker heeft een toespraak gehouden bij het 100-jarig bestaan van Kerkelijke gemeente Elimkerk. 
 • Burgemeester Langenacker heeft de buitendienstmedewerkers bedankt voor de extra inspanningen om de Feestweek en herdenkingen goed te laten verlopen.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het bestuursdiner Congres van Opvang tot Integratie.
 • Wethouder Frequin heeft met inwoner gesproken over langdurige RO-procedure.
 • Wethouder Frequin heeft koninklijke onderscheiding ontvangen.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt en een specifiek dossier besproken met dagelijks bestuurslid van Waterschap AGV.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met bestuurder van Eigen Haard.
 • Wethouder Frequin heeft kennis gemaakt met wethouder Z. van De Ronde Venen in Mijdrecht.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met wethouder H. van Uithoorn.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met Kerkbestuur Amstelkerk over RO-dossier.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gevoerd met apotheker in Ouderkerk over afvoer restanten medicijnen in de gemeente.
 • Wethouder Frequin heeft een coalitieoverleg gevoerd.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met het bestuur van Speuren en Ontdekken en het eerste nummer van dit jaar in ontvangst genomen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft nieuwe ondernemer met Fietsenwinkel in Duivendrecht welkom geheten.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de Dodenherdenking in Duivendrecht en heeft daar namens de gemeente een krans gelegd.
 • Wethouder Koek-Baks heeft peuterspeelzaal Villa Kapitein officieel geopend.

Ouderkerk aan de Amstel, 10 mei 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker