Besluitenlijst 07 maart 2023

Aanwezig:

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Voordracht benoeming lid Raad van Toezicht stichting Amstelwijs

Er is een vacature binnen de Raad van Toezicht van Amstelwijs ontstaan door het voortijdig terugtreden van het recent benoemde lid mevrouw d. G. De gemeenteraad is op basis van artikel 48, lid 12 sub b Wet op het primair onderwijs en artikel 19 lid 2 Statuten Amstelwijs bevoegd tot het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van stichting Amstelwijs. Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De Raad van Toezicht draagt mevrouw B. voor ter benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van Amstelwijs per 1 maart 2023 voor een periode van vier jaar.

Besluit 

 • De voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs tot benoeming van mevrouw B. als lid van de Raad van Toezicht over te nemen;
 • Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs tot benoeming van mevrouw B. met terugwerkende kracht, per 1 maart 2023, als lid van de Raad van Toezicht;
 • Geheimhouding op te leggen in verband met het feit dat voor de benoeming van het lid van de Raad van Toezicht bijzondere persoonsgegevens zijn verstrekt ter beoordeling van de benoeming. De geheimhouding geldt voor geheime bijlagen 2 en 4 bij de raadsvoordracht voor onbepaalde tijd.

Woondeal MRA

De Woondeal MRA tussen het Rijk en de provincies en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is gericht op een langdurige samenwerking tot en met 2030. In de Woondeal wordt ingezet op de realisatie van 171.200 woningen in de MRA tot en met 2030, waarvan 4.500 woningen in Ouder-Amstel. Twee derde van de woningen moeten betaalbaar zijn, en gemeenten moeten toegroeien naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad. 

Daarnaast wordt een aantal (proces)afspraken vastgelegd die moeten waarborgen dat Rijk en regio de grote woningbouw- en betaalbaarheidsambities met elkaar kunnen oppakken. De wederkerige inspanningsverplichtingen van de betrokken partijen zijn opgesteld onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden (o.a. stikstof, geluid en mobiliteit). De Woondeal MRA is de regionale doorvertaling van nationale en provinciale afspraken en beleid, waaronder de Nationale Prestatieafspraken met de corporaties en de bestuurlijke afspraken Woningbouw tussen Rijk en Provincies. In de woondealafspraken leggen gemeenten (Colleges van B&W), provincies (GS) en het Rijk (Minister voor VRO) wederzijds hun verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen vast, in nauwe samenwerking met corporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners.

Besluit 

 1. In te stemmen met de concept Woondeal MRA (overlegde bijlage 1). 
 2. In te stemmen om de raad te informeren middels een raadsmemo (overgelegde bijlage 2).
 3. De burgemeester besluit: wethouder Wonen, Victor Frequin, te machtigen om namens het college de Woondeal MRA te ondertekenen op 15 maart 2023.

College UitvoeringsProgramma (CUP) Ouder-Amstel 2022-2026

In 2022 is na de verkiezingen een coalitieakkoord gesloten tussen de partijen Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks. Het CUP is de uitwerking van het coalitieakkoord en het werkplan waarmee het college aan de slag is sinds 2022.

Besluit 

 • In te stemmen met het CollegeUitvoeringsProgramma Ouder-Amstel 2022-2026. 
 • In te stemmen met het CUP ter kennisname aan te bieden aan de Gemeenteraad.

Opvang vluchtelingen 2023 en verder in Ouder-Amstel

De druk op de opvang van vluchtelingen in Nederland is op dit moment groot. De huisvesting van statushouders loopt achter, de hoeveelheid vluchtelingen uit Oekraïne is groot en de opvang van asielzoekers is tegen zijn grenzen aangelopen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft, net als andere veiligheidsregio’s, een tweevoudige opgave voor de korte termijn: 

 • Crisisnoodopvang voor asielzoekers voor hen die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet kan realiseren.
 • Opvangplekken uitbreiden voor Oekraïense vluchtelingen. 

Via de veiligheidsregio’s heeft het Rijk de hulp van gemeenten gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft gemeente Ouder-Amstel zich ingezet om locaties te vinden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en sinds februari 2023 heeft de gemeente ruimte voor 150 asielzoekers. 
De op handen zijnde Spreidingswet zal naar verwachting ook voor de gemeente Ouder-Amstel een taakstelling betekenen voor opvang van asielzoekers. 
In deze bestuursopdracht worden het bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgeverschap en de doelstellingen van de ambtelijke inzet geactualiseerd aan de meest recente ontwikkelingen.

Besluit 

In te stemmen met de “Bestuursopdracht Opvang Vluchtelingen 2023 en verder”.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest samen met wethouder de Maa bij de Herdenking Februaristaking en heeft namens de gemeente bloemen neergelegd.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg Bevolkingszorg.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Bestuurlijke begeleidingscommissie Ronde Hoep voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een klankbordgroep gevoerd met de werkgeverscommissie.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het operationeel politie-overleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met A. Z., de nieuwe basisteamchef die samen met twee andere personen leidinggeeft aan het Basisteam Amstelland Oost.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een brainstormsessie samen met het Dagelijks Bestuur van het Groengebied Amstelland over Drukte en Groei in het Groengebied Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een terugkomdag van Het Initiatief.
 • Burgemeester Langenacker heeft een toespraak gehouden bij de uitvaart van de voorzitter van het Oranje Comité M. K.
 • Wethouder Frequin was aanwezig bij Participatie bijeenkomst Flexwoningen.
 • Wethouder Frequin was aanwezig bij Portefeuillehoudersoverleg wethouders wonen in regio Amstelland-Meerlanden.
 • Wethouder Frequin was aanwezig bij de Bestuurlijke Begeleidingsgroep De Ronde Hoep in Boerderij Polderzicht.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met aantal raads- en burgerraadsleden.
 • Wethouder Frequin heeft deelgenomen aan Portefeuillehoudersoverleg wethouders bouwen en wonen MRA.
 • Wethouder Frequin mocht minister H. d. J. van BZK welkom heten in gemeente Ouder-Amstel. Hij heeft samen met andere wethouders en gedeputeerde de 'Realisatieovereenkomst' voor 5.000 flexwoningen namens Ouder-Amstel getekend. In onze gemeente doen we hieraan mee met 440 +100 flexwoningen.
 • Wethouder Frequin heeft aantal personen van RABO Bank gesproken over wonen en welvaart in MRA-regio n.a.v. onderzoek RABO.
 • Wethouder Frequin heeft via MS Teams gesproken met (andere) eigenaar van Entrada (EDP) zoals ook aan de Raad gezegd bij behandeling Stedenbouwkundige Visie Entrada.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gehad met voorzitter directie Ymere.
 • Wethouder Frequin heeft werkbezoek gebracht aan gebied Weespertrekvaart.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met bewoners afvaardiging van de Azaleastraat in Duivendrecht; hij heeft ook een wandeling ter plekke gemaakt. Ook de huurdersvereniging Ouder-Amstel was hierbij aanwezig.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met een inwoonster over diverse zaken in de gemeente.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij intervisiebijeenkomst wethouders vereniging.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij het werkbezoek van de raad aan Florente.
 • Wethouder de Maa heeft deelgenomen aan het PHO Sociaal van de MRA.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met Nidos en Movement on the ground i.h.k.v. kleinschalige opvang AMV.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met de voorzitter van het bestuur van CBCT.
 • Wethouder de Maa heeft meegereden met de Boodschappenplusbus.
 • Wethouder de Maa heeft met de eerste bewoonster Villa Ouderkerk Steppin Stones geopend.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 maart 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker