Besluitenlijst 07 februari 2023

Aanwezig:

P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder & locoburgemeester
J.J. de Maa, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig:

J. Langenacker, burgemeester

Taakstelling subsidieprogramma Ouder-Amstel 2024

Uit het coalitieakkoord blijkt dat de gemeente voor een grote financiële opgave staat de komende periode, waarbij een van de taakstellingen voor wat betreft de bezuinigingen betrekking heeft op het subsidieprogramma Ouder-Amstel. Om een subsidie te verminderen of stop te zetten, moet de gemeente zich houden aan wat is opgenomen in de Algemene wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel. In juli 2022 is er een proces vastgesteld op basis waarvan deze bezuinigingsronde zal plaatsvinden. Binnen het proces zijn we aanbeland bij stap vijf en zes; het nemen van een voorlopig besluit en deze ook te communiceren met de subsidiepartners. Het bestuur heeft als uitgangspunt de kaasschaafmethode genomen. Daarnaast is er gekeken of het mogelijk was volledige subsidiebedragen te schrappen dan wel volledig te behouden indien noodzakelijk. Op basis van dit uitgangspunt ligt er een voorstel voor een bezuiniging met een totaal bedrag van € 149.582,-. Bij akkoord worden partijen op de hoogte gesteld van dit voorgenomen besluit. Partijen hebben het recht hierop een zienswijze in te dienen. Het definitieve besluit zal vervolgens voor 1 april gecommuniceerd moeten worden naar de subsidiepartners.

Besluit 

 • Akkoord te gaan met het voorstel om een bezuiniging van € 149.582,- toe te passen op het subsidieprogramma van 2024; 
 • Akkoord te gaan met de inhoud van de brief richting de subsidiepartners.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft vanwege haar vakantie geen afspraken gehad.
 • Wethouder Frequin heeft gesproken met een inwoner over een langdurige procedure in zijn omgeving.
 • Wethouder Frequin heeft deelgenomen aan PHO Bouwen en Wonen van de AM gemeenten.
 • Wethouder Frequin heeft deelgenomen aan Stuurgroep Huisvesting Aandachtsgroepen MRA.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij begraven tijdcapsule.
 • Wethouder Koek- Baks heeft een gesprek gehad met een inwoner omtrent verkeerssituatie rondom manegeterrein.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met Ouder-Amstel Energie.
 • Wethouder de Maa heeft een telefonisch overleg gevoerd met de stichting Lezen en schrijven.
 • Wethouder de Maa heeft voorgelezen bij kinderopvang Tante Kaatje in het kader van de Nationale voorleesdagen.
 • Wethouder de Maa heeft als vertegenwoordiger van de VNG deelgenomen aan een sessie Tel Mee Met Taal met minister W., Divosa en de Stichting Lezen en Schrijven.
 • Wethouder de Maa heeft de tweede dag van de leergang Politiek bestuurlijk management bijgewoond.
 • Wethouder de Maa was bij het GroenLinks congres en bij de gezamenlijke campagne-aftrap van GroenLinks en de PvdA.
 • Wethouder de Maa was op werkbezoek bij basisschool het Kofschip.
 • Wethouder de Maa was op werkbezoek bij basisschool De Grote Beer.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een informeel bestuurlijk overleg over de strategische agenda arbeidsmarktregio.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 februari 

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker