Besluitenlijst 05 september 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Verkorting looptijd schuldregelingen

Bespreken van verkorting looptijd schuldregelingen

Besluit 

 • In te stemmen met het Addendum van Stichting Kredietbank Nederland voor het verstrekken van saneringskredieten;
 • In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze ter kennisname naar de gemeenteraad te verzenden.

De burgemeester besluit:

 • Portefeuillehouder Dirk de Jager te mandateren voor het ondertekenen van het Addendum van Stichting Kredietbank Nederland.

Visie retailvoorzieningen Ouder-Amstel

De Visie Retailvoorzieningen van de gemeente Ouder-Amstel wordt vrijgegeven voor inspraak en de gemeenteraad wordt geïnformeerd. Na de inspraak termijn worden zienswijzen behandeld en wordt de visie af of niet met wijzigingen vastgesteld.

Besluit 

 • Kennis te nemen van de (concept) visie retailvoorzieningen Ouder-Amstel;
 • De visie vrij te geven voor inspraak en overleg met belanghebbenden;
 • De raad te informeren via bijgaande raadsmemo.

Mandaatverlening Wet Hersteloperatie toeslagen

De Wet hersteloperatie toeslagen in op 5 november 2022 met terugwerkende kracht tot 26 januari 2021 in werking getreden. Gemeente krijgen met deze wet de opdracht om te zorgen voor brede ondersteuning op vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). Duo+ is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Ouder-Amstel en dient gemandateerd te worden voor het uitvoeren van deze taken. De directeur van Duo+ wordt mandaat verleend voor het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van artikel 2.21 met het recht van het verlenen van ondermandaat aan een ondergeschikte.

Besluit 

 • In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de directeur van Duo+ voor het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van artikel 2.21 van de Wet hersteloperatie toeslagen. De directeur heeft het recht ondermandaat te verlenen aan een ondergeschikte;
 • Juridische zaken te vragen dit besluit in het bevoegdhedenregister op te nemen;
 • Het besluit te publiceren op de website van de gemeente en op overheid.nl.

Medicijnafval

Advies om het voor inwoners en omwonenden van de apotheken in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht mogelijk te maken om medicijnresten daar in te kunnen leveren. De afvalstoffenheffing stijgt daardoor naar verwachting met € 1,23. Door dit in de afvalbegroting 2024 te verwerken wordt de verhoging door de raad meegenomen in de behandeling in november 2023 van de Begroting 2024.

Besluit 

 1. Het bij de apotheken in Ouder-Amstel door inwoners ingeleverde medicijnafval vanaf 1 januari 2024 tweemaal per maand door een gecertificeerd bedrijf naar de gemeentelijke milieudepots te laten vervoeren. 
 2. De structurele kosten te dekken uit de afvalstoffenheffing, die hiermee in 2024 naar verwachting stijgt met € 1,23 per huishouden per jaar. 
 3. Deze verhoging te betrekken bij de behandeling door de raad in november 2023 van de Begroting 2024.

Concept verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2023

De huidige Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel stamt uit 2014. Sinds dien hebben zich veel ontwikkelingen in het sociaal domein en het passend onderwijs voorgedaan. Ook bestaat de behoefte om meer grip te krijgen op de kosten van het leerlingenvervoer en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel ouders als leerlingen bij het vervoer van en naar school te bevorderen. Dat vraagt om een investering in de voorkant van het aanvraag- en beoordelingsproces, maar zorgt er wel voor dat er meer grip komt op de indicatiestellingen voor vervoersvoorzieningen en daarmee de kosten van het leerlingenvervoer. Bij het vaststellen van de verordening zullen de middelen om deze kosten structureel te dekken worden aangevraagd. Het college wordt voorgesteld de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2023 vast te stellen en deze ter advies aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Besluit 

 • De concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2023 inclusief toelichting vast te stellen;
 • De concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2023 ter advies aan te bieden aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een persoon genaturaliseerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft de expositie Huiselijk geweld geopend.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft een inwoner bloemen aangeboden die als alerte buurtbewoner snel de politie belde tijdens een woningoverval in de buurt, waardoor een verdachte kon worden aangehouden.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de afsluitende borrel met alle partijen die de opvang op de Wenckebachweg mogelijk hebben gemaakt.
 • Wethouder Koek-Baks is beëdigd als Buitengewoon Trouwambtenaar.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een kennismakingsgesprek gehad met collega-wethouder mevrouw G. van de gemeente Amstelveen.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de opening van de Tentoonstelling Huiselijk geweld.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder Uithoorn inzake Ontheemden.
 • Wethouder Frequin heeft gesprek gevoerd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; over de WBI-subsidie voor de Flexwoningen.
 • Wethouder Frequin heeft met tweetal vrijwilligers gesproken over project Buiten bewegen voor kinderen in groep 7 Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.
 • Wethouder Frequin heeft een interview gegeven aan Weekblad over invulling Ouder-Amstel van de Nationale Sportweek 15-23 september.
 • Wethouder Frequin heeft de afsluitende borrel bezocht van de vluchtelingen locatie HVA aan de Wenckebachweg.
 • Wethouder Frequin heeft met de bestuurders van Eigen Haard en Ymere gesproken over voortgang project Flexwoningen.
 • Wethouder De Jager heeft een huisbezoek afgelegd aan 3 minderjarige statushouders in Duivendrecht.

Ouderkerk aan de Amstel, 06 september
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud    

de burgemeester,
 J. Langenacker