Besluitenlijst 04 juli 2023

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
V.L.M. Frequin, wethouder
D. de Jager, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Positioneringsdocument Amstelland-Meerlanden regio

Als regio vinden we focus in de regionale samenwerking belangrijk, dit helpt om de gezamenlijke prioriteiten tot uitvoering te brengen. In de voorgaande periode is gekozen voor focus op de thema’s Ruimte, Economie en Mobiliteit. De deelnemende gemeenten van de AM regio willen die focus vasthouden en ontwikkelen om zodoende de meerwaarde van de inzet tot nu toe vast te houden en te vergroten. Daarnaast acht de AM regio het van belang om krachten te bundelen. Dit zijn tevens de redenen om het positioneringsdocument als gezamenlijke inbreng voor de nieuwe LTA MRA 2024-2028 in te brengen.

Het document is op 27 juni jl. besproken met (afgevaardigden) van de gemeenteraad. Dit heeft relevante input opgeleverd voor de vertegenwoordigers in AM/MRA gremia. De input kan ook dienen als basis voor eventuele wensen & opvattingen bij de nog vast te stellen LTA MRA. In de bijeenkomst is door de afvaardiging van de raad aangegeven dat het positioneringsdocument de voor Ouder-Amstel relevante thema’s bevat.
    
Het advies aan het college is om in te stemmen met het positioneringsdocument en het document ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

Besluit 

 • In te stemmen met Positioneringsdocument Amstelland-Meerlanden regio;
 • In te stemmen met Positioneringsdocument als de deelregionale input voor de Lange Termijn Agenda voor de Metropool Regio Amsterdam;
 • In te stemmen met ter kennisname te delen van het positioneringsdocument met de gemeenteraad vergezeld van het begeleidende memo.

Wederzijdse informatie 

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam bij een presentatie over hoe we in de regio kunnen stil staan bij het 750 jarig bestaan van Amsterdam. Volgend jaar zomer zal het jaar ingaan en duurt tot de zomer 2025.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest samen met wethouder Koek bij de herdenking en viering van de dag van Elieser en heeft hier ook een toespraak gehouden.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder R. uit Amstelveen gesproken met de stadsdeelbestuurder uit Amsterdam Oost om samen te werken op handhaving op de Amstel.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig gewest bij een informatiesessies over Chat GPT en AI in de Koepel van Haarlem.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de opening van de tentoonstelling Stemmen uit het verleden, bij de Provincie Noord-Holland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de landelijke Nationale Herdenking Slavernij in het Oosterpark.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Bestuursvergadering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) met politie.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij BOWA-overleg in Uithoorn.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met de BIZ en de TAT omtrent voortgang Centrumplan Ouderkerk.
 • Wethouder Frequin heeft bestuurlijk overleg gehad met wethouder D. en de betrokken ambtelijke staven van Amsterdam en Ouder-Amstel.
 • Wethouder Frequin heeft nader kennis gemaakt met de ambtelijke staf van Amsterdam voor DNK en Werkstad OverAmstel.
 • Wethouder Frequin heeft de Woonmarkt (in kader Woonzorgvisie) in Dorpshuis Duivendrecht bijgewoond.
 • Wethouder Frequin heeft bezoek gebracht aan Fit & Soul en met hen o.a. gesproken over de Gecombineerde Leefstijl Interventie.
 • Wethouder Frequin is aanwezig geweest bij wethouders overleg Ruimte van Amstelland-Meerlanden.
 • Wethouder de Jager is naar een poëzie workshop op de Amstelschool geweest.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met Stuurgroep Energieroute Noord-Holland.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met Stichting Florente over gemeentes jaarstukken.
 • Wethouder de Jager heeft met wethouder B. overleg gehad over een convenant voor de taalklassen. 
 • Wethouder de Jager heeft een commissievergadering PSI bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 05 juli 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker