Besluitenlijst 03 oktober 2023

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • V.L.M. Frequin, wethouder
 • D. de Jager, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Allonge driepartijenovereenkomst voor Wenckebachweg 144-148

Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 in Werkstad OverAmstel, deelgebied Weespertrekvaart, ontwikkelen. Gemeente Ouder-Amstel en Initiatiefnemer hebben daarvoor op 28 januari 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in november 2022 en in april 2023 heeft Initiatiefnemer de omgevingsvergunning aangevraagd. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de taak- en kostenverdeling van de voor het plan benodigde herinrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte is in beheer en eigendom van de gemeente Amsterdam (hierna: Amsterdam).

De kostenraming, die op verzoek van Amsterdam is gemaakt, komt op aanzienlijk hogere kosten uit dan waarmee in het verleden rekening is gehouden. Initiatiefnemer heeft aangegeven dat deze kostenoverschrijding, in combinatie met het ontstane tekort binnen het project vanwege o.a. gestegen bouwkosten, ertoe zal leiden dat de realisatie van het project, zonder nadere afspraken hieromtrent te maken, onhaalbaar is. Om deze reden hebben gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam en Initiatiefnemer (hierna: partijen) eerder dit jaar een driepartijenovereenkomst opgesteld met afspraken om te komen tot realisatie van het project. Op 30 mei 2023 is het college akkoord gegaan met deze overeenkomst.

De driepartijenovereenkomst verloopt op 30 september 2023. Omdat partijen gezamenlijk nog werken aan de afspraken uit de overeenkomst, met name een aanvraag voor de Start Bouwimpuls subsidie van het Rijk, is gezamenlijk overeengekomen de looptijd van de overeenkomst te verlengen middels een allonge. Het college wordt gevraagd de allonge vast te stellen waarmee de overeenkomst wordt verlengd tot 30 april 2024.

Besluit 

 • Akkoord te gaan met de allonge op de driepartijenovereenkomst voor Wenckebachweg 144-148. 
 • De burgemeester besluit Portefeuillehouder V.L.M. Frequin te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen.

College UitvoeringsProgramma (CUP) Ouder-Amstel 2022-2026

Bespreking van de (tussentijdse) resultaten van het College UitvoeringsProgramma (CUP) Ouder-Amstel 2022-2026.

Besluit 

De evaluatie met tekstuele bijstellingen toe te voegen aan de begrotingsstukken en te verspreiden in de organisatie.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met het college werkbezoek gebracht aan DPG Media.
 • Burgemeester Langenacker heeft een actuele Tafel Tweede Kamerverkiezing bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Koek een gesprek gevoerd met communicatiebedrijf Hollandse Welvaren.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Algemene Vergadering van de MRA voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een Burgemeestersdag in Deurne.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met inwoner omtrent klachten Amstelbrug.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gevoerd met inwoner omtrent bestrating Rijksstraatweg.
 • Wethouder Frequin is naar de afscheidsreceptie van drie gedeputeerden van de provincie Noord-Holland geweest; en heeft 2 nieuwe gedeputeerden gesproken.
 • Wethouder Frequin heeft voortgangsgesprek gehad met het bestuur van WSV (het wijksamenwerkingsverband).
 • Wethouder Frequin heeft met inwoners Ouderkerk gesproken over de groenstroken rondom hun woning.
 • Wethouder Frequin heeft kennismakingsgesprek gehad met een nieuw raadslid.
 • Wethouder Frequin heeft overleg gehad met de roeivereniging Amstel-geuzen.
 • Wethouder de Jager heeft portefeuillehoudersoverleg jeugd gehad met de DUO gemeenten.
 • Wethouder de Jager is naar het 50-jarig jubileum van de Amstelschool geweest en heeft daar een korte toespraak gehouden en een cheque overhandigd.
 • Wethouder de Jager heeft overleg gehad met de bestuurders en directeuren van de scholen van Ouder-Amstel, over het voorstel voor de invulling van de bezuinigingen van het onderwijsbeleid.
 • Wethouder de Jager heeft bestuursoverleg met AM Match gehad.

Ouderkerk aan de Amstel, 04 oktober 2023
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud    

de burgemeester,
J. Langenacker