Extra besluitenlijst 20 december 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Definitief Ontwerp

In de raadsvergadering van 17 februari 2022 is het Voorlopig Ontwerp voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van Delva van 21.12.2021 vastgesteld als basis voor uitwerking in volgende fases. Er is de opdracht gegeven om bij de uitwerking tot een Definitief Ontwerp (DO) keuzes voor te leggen over mogelijke kostenbesparingen en het eenrichtingsverkeer. Tevens is aangegeven de parkeerbehoefte van 40-45 plekken gedurende het gehele jaar te verwerken.

Voor de DO fase is net als voor vorige fases een participatieplan opgesteld. Conform dit participatieplan is met Delva en de belanghebbenden een Definitief Ontwerp uitgewerkt. 

Het Definitief Ontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte van de Kerkstraat/ Kampje/ graskeienveld op basis van het Voorlopig Ontwerp. Bij het vaststellen van het Schetsontwerp heeft de raad opdracht gegeven dat de verkeersveiligheid leidend moet zijn binnen het uit te werken ontwerp. De nieuwe verkeerssituatie in het Definitief Ontwerp voldoet aan de normen van een Duurzaam Veilige weginrichting van het CROW en is veiliger dan de huidige situatie. In het Definitief Ontwerp zijn de uitgangspunten uit het Voorlopig Ontwerp (en daarmee uit het Schetsontwerp, Spijkers met Koppen en het Ambitiedocument) verder uitgewerkt en technisch vormgegeven. 

De geraamde kosten voor het uitvoeren en realiseren van het Centrumplan DO zijn geraamd en inzichtelijk gemaakt. De financiering van het Centrumplan en de te maken keuzes maken onderdeel uit van dit raadsvoorstel.

Met het vaststellen van het DO en de financiering door de raad wordt de ontwerpfase afgesloten en kan de realisatie van het Centrumplan worden gestart.

Besluit 

De raad voor te stellen:

 • Het Definitief Ontwerp van Delva van 12.09.2022 vast te stellen als basis voor uitvoering en realisering.
 • Opdracht te geven om de minimale versie van het Definitief Ontwerp (i.e. zonder waterelement en met gebruik van betonklinkers) uit te werken tot een Bestek en het werk aan te besteden voor uitvoering.
 • Het bestaande investeringskrediet vast te stellen op € 1.685.000 voor realisatie van het Centrumplan.
 • Opdracht te geven om de herinrichting van de Ambachtenstraat voor langparkeren uit te werken tot een Bestek en het werk aan te besteden voor uitvoering.
 • Voor de herinrichting van de Ambachtenstraat een investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 200.000.
 • De verkoop van 2 percelen in het centrum met bestemmingsplanwijziging uit te voeren en de opbrengsten toe te voegen aan de reserve Centrumplan.

Ouderkerk aan de Amstel, 21 december 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud

De burgemeester,
J. Langenacker