Besluitenlijst 31 mei 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Ontwerpbestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’

De 38 eengezinswoningen van woningcorporatie Eigen Haard in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel zijn in een slechte bouwkundige staat. De woningcorporatie Eigen Haard wil deze woningen slopen en vervangen door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 appartementen). De voorgenomen nieuwbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ omdat de nieuwe woningen deels buiten de bouwvlakken en ook buiten de bestemming “Wonen” worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de maximaal toegestane goot- en bouwhoogte overschreden.

Om die reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 24 september tot en met 4 november 2020 ter inzage gelegen voor inspraak. Eigen Haard heeft in het kader van de participatie twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij omwonenden kennis konden nemen van de plannen en hun visie daarop konden geven. Op basis van de uitkomst van dit traject is de positionering van de woningen aangepast. Ook is in samenwerking met de gemeente onderzoek gedaan naar consequenties van het bouwplan voor de verkeers- en parkeersituatie. 

Besluit 

 1. In te stemmen met de Nota van beantwoording inspraakreacties en wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’.
 2. In te stemmen met de m.e.r. beoordeling, zoals opgenomen in paragraaf 4.12 en overgelegde bijlage 10 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’ waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet zal leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en om welke reden geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’ voor de bouw van 57 woningen.
 4. In te stemmen met het, na akkoord op de anterieure overeenkomst of na afrekening van de openstaande voorschotten/ door de gemeente gemaakte kosten, vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’ voor de duur van zes weken met de mogelijkheid voor een ieder om gedurende deze termijn zienswijzen in te dienen.

Aanwijzen loco-secretaris en plaatsvervangend algemeen directeur

Om in geval van afwezigheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur te voorzien in de continuïteit van de organisatie wijst het college functionarissen als plaatsvervangers aan.

Besluit 

 1. De bestaande aanwijzingen als loco-secretaris in te trekken.
 2. Op grond van het bepaalde in artikel 106 lid 1 Gemeentewet het afdelingshoofd ruimte als 1e loco-secretaris aan te wijzen. 
 3. Het afdelingshoofd samenlevingszaken als 2e loco-secretaris aan te wijzen.
 4. Deze vervanging en rangorde ook van toepassing te verklaren op de vervanging van de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid van algemeen directeur.

Beslissing op bezwaar van de heer J. T. tegen verkeersbesluit aanwijzing parkeerplaatsen deelauto’s Ouder-Amstel

Het bezwaar van de heer J. T. tegen het verkeersbesluit voor de aanwijzing van deelauto-parkeerplaatsen in Ouder-Amstel is buiten termijn ontvangen. De door bezwaarmaker aangevoerde redenen voor het te laat indienen van het bezwaarschrift kunnen op grond van jurisprudentie niet als een verschoonbare reden dienen. Het bezwaarschrift dient daarom niet-ontvankelijk verklaard te worden.

Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel d.d. 19 mei 2022 over te nemen en het bezwaar van de heer J. T. niet-ontvankelijk te verklaren.

Wederzijdse informatie

 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij “De Ideale Stad”, een congres georganiseerd door de Vereniging van Institutionele Beleggers.
 • Wethouder De Reijke heeft het PHO Bouwen en Wonen van de MRA bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft tijdens het wethouderspreekuur een inwoner gesproken over het beleid van sportverenigingen.
 • Wethouder Korrel heeft een interview gegeven aan het Weekblad voor Ouder-Amstel.
 • Wethouder Boomgaars had een afspraak met corporatie Ouder-Amstel Energie om promotie te maken voor hun initiatief voor zonnepanelen op de daken bij Boerderij Polderzicht.
 • Wethouder Boomgaars heeft een interview gegeven aan het Weekblad voor Ouder-Amstel.

Ouderkerk aan de Amstel, 01 juni 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker