Besluitenlijst 30 augustus 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • J.J. de Maa, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door: Merel Tilstra, Fons Jansen, Hanneke de Vries, Lutzen van den Dobbelsteen, Paul Lensink, Elly Klut en Tim van Melle. 

Project in het college: Geothermie

Mandatering Amsterdam als aanbestedende dienst voor de inkoop 

De contracten met aanbieders die dyslexiezorg geven lopen van rechtswege op 31-12-2022 af. Derhalve is het noodzakelijk om een nieuwe aanbesteding te starten. De aanbesteding wordt gedaan in samenwerking met 11 gemeenten. Met dit collegevoorstel vragen wij het college in te stemmen met het mandateren van de gemeente Amsterdam als aanbestedende dienst. De gemeente Amsterdam begeleidt de aanbesteding en is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Overleg met betrokken gemeenten vindt plaats in de bovenregionale projectgroep ‘Aanbesteding dyslexie’. Het opstellen van de inkoopstrategie, programma van eisen en administratieprotocol is inmiddels in samenwerking met ook onze gemeente gestart. Bij het opstellen van de inkoopstrategie worden ten aanzien van kwaliteit en uitvoering verbeterpunten opgenomen.

Besluit 

In te stemmen met het verlenen van mandaat en volmacht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam voor het aanbesteden van de dyslexiezorg, waaronder:

•    Het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten.
•    Het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken.
•    Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam toe te staan onder mandaat en onder volmacht te verlenen.
     om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding van de dyslexie verweer te voeren, waaronder:
•    Het evenredig verdelen van de kosten over de samenwerkende gemeenten van een eventueel juridische procedure. 
kennis te nemen van:

  • De concept inkoopstrategie.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.M.B. (Populierstraat, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 april 2022, is mevrouw M.M.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geinformeerd over de op 19 april 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 12 mei 2022 (ontvangen op 19 mei 2022) bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 30 mei 2022 (verzonden bij e-mail van 30 mei 2022) verzocht om dit gebrek te herstellen. Bezwaarmaker heeft het gebrek bij brief van 2 juni 2022 hersteld. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 12 mei 2022 (ontvangen op 19 mei 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2) De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

1.    Het bezwaar van 12 mei 2022 (ontvangen op 19 mei 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten. 
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, M.v.B. (Burgemeester Cordesweg, Ouderkerk aan de Amstel)

Bij besluit van 12 januari 2022, is mevrouw M.v.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 12 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 12 januari 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 31 mei 2022 bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 7 juni 2022 (verzonden bij e-mail van 7 juni 2022) verzocht om dit gebrek te herstellen. Bezwaarmaker heeft hier 7 juni 2022 op gereageerd. Zij heeft het gebrek niet hersteld. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 31 mei 2022 niet-ontvankelijk te verklaren; 
2) De besluiten van 12 januari 2022 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 31 mei 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.
2.    De besluiten van 12 januari 2022 in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Toekomstbestendige woningbouw

Naar aanleiding van de ambitie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om de duurzaamheidsambities onderdeel te maken van de grote woningbouwopgave is er een convenant Toekomstbestendige Woningbouw opgesteld. Dit convenant ligt nu voor ter ondertekening. Naar aanleiding van dit convenant en de warmtetransitievisie en klimaatadaptatiestrategie die in 2021 door de raad zijn vastgesteld, moet het programma van eisen Ruimtelijke Ontwikkelingen van de gemeente Ouder-Amstel worden aangepast. Het huidige programma is in 2020 opgesteld en vastgesteld door het college. In het programma zijn de uitgangspunten van de gemeente Ouder-Amstel op het gebied van duurzaam bouwen opgenomen. De eisen zijn een vertrekpunt voor de onderhandelingen tussen de projectleider van de gemeente en de initiatiefnemer van de ontwikkeling.

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. Het convenant toekomstbestendige woningbouw te ondertekenen. 
2. Het programma van eisen 2022 vast te stellen en het programma van eisen 2020 in te trekken. 

De burgemeester besluit mevrouw J. de Maa te mandateren het convenant toekomstbestendige woningbouw van de MRA te ondertekenen.

Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125

Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. Het college heeft op 11 januari jl. ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer en op vijf april jl. ingestemd met het hieruit volgende haalbaarheidsonderzoek en de voorbereiding op de anterieure overeenkomst. Ook heeft het college op vijf april jl. ingestemd met de tussen-stap voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Ook heeft het college bij dit besluit besloten de initiatiefnemer actief de wijzen op de geconstateerde knelpunten rond parkeren, duurzaamheid en bomen. Initiatiefnemer heeft het Stedenbouwkundig Plan opgesteld en uitkomst van de ambtelijke toets is dat het Plan voldoet aan de vereisten hiervoor. 

Het Stedenbouwkundig Plan wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. De planologische medewerking van de gemeente en kosten voor de realisatie worden gedragen door de initiatiefnemer.

Besluit 

•    Akkoord te gaan met het Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125 d.d. 19 juli 2022; 
•    Het Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125 d.d. 19 juli 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel nr. 2022/42 d.d. 25 augustus 2022.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
•    Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg over (nood)opvang vluchtelingen.
•    Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Maa een gesprek gevoerd met de directeur en projectleider van het Meldpunt Discriminatie.
•    Burgemeester Langenacker heeft het fractievoorzittersoverleg geleid. 
•    Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Presidium. 
•    Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met J. L., directeur-bestuurder Amstelronde, samenwerkingsverband passend onderwijs po.
•    Wethouder de Maa heeft kennis gemaakt met A. O., Rayonmanager UWV/Regionaal werkbedrijf en S. N., manager/kwartiermaker Regionaal werkbedrijf.
•    Wethouder de Maa heeft kennis gemaakt met S. W. en A. B. van het projectbureau herstructurering bedrijventerreinen t.a.v. verduurzaming bedrijventerreinen.
•    Wethouder de Maa heeft de openingshandeling (lintje knippen) verricht bij Amstelkids, de nieuwe BSO bij de Amstelschool en is rondgeleid in de Amstelschool.


Ouderkerk aan de Amstel, 31 augustus 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud  

de burgemeester, J. Langenacker