Besluitenlijst 29 november 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Instemming met de Anterieure overeenkomst gemeente Ouder-Amstel - Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) Fase 2

Amstel Design District Fase 2 is een ontwikkeling binnen Werkstad Noord (Werkstad OverAmstel) op het perceel nabij de Willem Fenengastraat. Fase 2 sluit aan op Fase 1 waarover reeds een anterieure overeenkomst is gesloten op 5 januari 2021. De ontwikkeling maakt onderdeel uit van deelgebied Amstelwerf, dat naast Amstel Design District ook de ontwikkeling “Zuidpark” van ontwikkelaar Patrizia omvat. 

De eigenaar van Amstel Design District is Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ). Hiermee is op 29 september 2020 een Intentieovereenkomst gesloten. Conform deze overeenkomst heeft PGZ een Ruimtelijk plan Fase 2 - een verkenning naar de omgevingsaspecten - laten opstellen. Het Ruimtelijk Plan Fase is op 15 november 2022 door het College vastgesteld. 

Na het accorderen van het Ruimtelijk Plan Fase 2 heeft onderhandeling met PGZ plaatsgevonden voor de vervolgstap, het komen tot een Anterieure Overeenkomst. Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de afspraken, taakverdeling en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en te voorzien in kostenverhaal. 

Ambtelijk is er overeenstemming bereikt over de Anterieure Overeenkomst met PGZ.

Besluit 

 1. In te stemmen met de Anterieure overeenkomst gemeente Ouder-Amstel - Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) Fase 2, versie 9 november 2022. 
 2. Wethouder De Reijke te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg van de recreatieschappen.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Schouwdiner georganiseerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
 • Burgemeester heeft het Driehoeksoverleg met het OM en de politie gevoerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft het AB van GGA voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft de raadsvergadering voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de consultatiebijeenkomst “Criteria. Verkoop aandelen Recreatie NH NV”.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan L. F.
 • Burgemeester Langenacker heeft een art.24 overleg gevoerd samen met de gemeentesecretaris met de OR.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Koek-Baks een gesprek gevoerd met de Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Amstelland.)
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek met het presidium voorgezeten.
 • Wethouder De Reijke is in gesprek geweest met een inwoner over het proces van een bouwinitiatief.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad over de samenwerkingsagenda Zorg en Welzijn met Zorg & Zekerheid, zorgpartijen en de Amstelland wethouders.
 • Wethouder De Reijke heeft het Calesthenicspark in Duivendrecht geopend.
 • Wethouder De Reijke heeft samen met Wethouder De Maa overleg gehad met de samenwerkingspartners van de wijkzorg in Ouderkerk.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de bestuurlijke bijeenkomst van de Provincie NH over de versterking van het VTH-stelsel.
 • Wethouder De Reijke heeft namens de Gemeente Ouder-Amstel de feestelijke ondertekening en start van het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft een kennismakingsgesprek gehad met het bestuur van Ajax op locatie De Toekomst.
 • Wethouder Koek-Baks heeft overleg gehad met de werkgroep Cultureel Erfgoed.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij BOWA overleg.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij ROM InWest overleg.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij open huis Geijsel Makelaardij.
 • Wethouder de Maa heeft telefonisch overleg gevoerd met A. M., directeur Coherente.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de conferentie van de wethoudersvereniging.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met B. T., RMC-coördinator (voortijdig schoolverlaten/behalen startkwalificatie).
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met A. B. en F. H. van de VNG i.v.m. Portefeuille laaggeletterdheid binnen de VNG-commissie PSI.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de start van de kwaliteitsdialoog VVE tussen kinderopvang en onderwijs.

Ouderkerk aan de Amstel, 30 november 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud    

de burgemeester,
J. Langenacker