Besluitenlijst 29 maart 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door:

 • Mevrouw N. van den Heuvel
 • Mevrouw M. Tilstra
 • Mevrouw T. van Hattum
 • De heer E. van der Weij.

Project in het college: Opvang vluchtelingen Oekraïne

Flexwonen conform Regioplan aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad Over-Amstel

In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan het Regioplan Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland. Het Regioplan is vastgesteld door de raad op 7 februari 2022. 

In 2021 heeft gemeente Amsterdam gevraagd of het mogelijk zou zijn om opvang voor Amsterdamse economisch daklozen te bouwen op de braakliggende locatie aan de Wenckebachweg 118 in de Werkstad OverAmstel. Met dit initiatief kunnen we de economisch daklozen uit Ouder-Amstel bedienen. Het past in haar huidige vorm goed bij de afspraken uit het Regioplan, waar we als Amstelland gemeenten een gezamenlijke opgave hebben en solidair willen zijn. Ook wordt voldaan aan de motie waarin wordt gevraagd voorlopig in te zetten op een voorziening passend bij de vraag van inwoners van onze gemeente en in relatie tot de verdeling van de regionale voorzieningen. Op basis van de Landelijke Aanpak Dak- en Thuisloosheid (staatssecretaris Blokhuis) is de opdracht meegegeven om deze aanpak regionaal te organiseren.

De beoogde kavel aan de Wenckebachweg 118 zal direct groen worden ingericht en tevens wordt ook groen in/aan de gevels toegepast waardoor dit initiatief een groene plek in het deelgebied Weespertrekvaart creëert. Met dit initiatief is dus sprake is van een project waarmee meerdere beleidsdoelen van Ouder-Amstel tegelijk worden gediend. 

Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is er de noodzaak om voor het project een planologische procedure te volgen om een tijdelijke omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Het verlenen van deze vergunning en het voorafgaand hieraan sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst is de bevoegdheid van het college. De raad wordt door toezending van dit besluit en uitleg hierover tijdens een op korte termijn te organiseren informatiebijeenkomst geïnformeerd over dit initiatief en hierdoor in de gelegenheid gesteld om eventuele aandachtspunten mee te geven aan het college voor de definitieve besluitvorming door het college plaatsheeft.

Besluit 

1. Is voornemens in te stemmen met het starten van het project “tijdelijke flexwonen Wenckebachweg 118” onder voorwaarde dat:

a.    Het project wordt uitgewerkt en gerealiseerd conform het door de gemeenteraad op 17 februari vastgestelde “Regioplan BW en dak- en thuisloosheid Amstelland” inclusief de bij de vaststelling aangenomen motie;
b.    De plankosten voor het meewerken aan dit project worden gedragen door de initiatiefnemer(s) hetgeen in een overeenkomst moet worden vastgelegd;
c.     De nadere regionale afspraken over de kosten voor begeleiding en andere posten zoals benoemd in het Regioplan gemaakt en vastgelegd worden voordat het project Wenckebachweg 118 in gebruik zal worden genomen zodat de gemeente Ouder-Amstel geen financieel risico loopt voor de nakoming van verplichtingen van andere gemeenten.
2.    Informeert de raad over dit project in een op korte termijn te organiseren informatiebijeenkomst (april 2022).
3.    Stelt de raad tijdens deze informatiebijeenkomst in de gelegenheid om het college eventuele aandachtspunten mee te geven. Deze aandachtspunten worden meegenomen in de definitieve besluitvorming door het college.

Overeenkomst verplaatsing Pieter Braaijweg woonbootbewoners, Amsterdam en gemeente

Op 27 januari jl. heeft de gemeenteraad bestemmingsplan ‘Duivendrechtsevaart’ vastgesteld. Hierin is voor woonboten van de Spaklerweg en Van der Madeweg een positieve bestemming opgenomen aan de Pieter Braaijweg. Wanneer deze locatie hiervoor ingericht is zal worden overgegaan tot verplaatsing van de woonboten. Naar aanleiding van vragen van de woonbootbewoners over deze verplaatsing en de inrichting is in overleg met hen en gemeente Amsterdam een overeenkomst opgesteld voor de verplaatsing.

Besluit 

 • In te stemmen met ondertekening van overgelegde “Overeenkomst verplaatsing woonboot Pieter Braaijweg” welke wordt afgesloten met de woonbootbewoners die naar de Pieter Braaijweg zullen verplaatsen en met gemeente Amsterdam;
 • Portefeuillehouder A.A.M Boomgaars namens de burgemeester te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

Proef instellen éénrichtingsverkeer Kerkbrug ten behoeve van verbeteren verkeersveiligheid dorpscentrum

Vanaf de Kerkbrug wordt als proef eenrichtingsverkeer ingesteld. Eenrichtingsverkeer moet zorgen voor meer rust in het verkeersbeeld en de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroten in het dorpscentrum. De rijrichting voor gemotoriseerd verkeer wordt van zuid naar noord, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers.

Om de effecten te meten worden verkeer- en parkeermetingen van auto en (brom)fiets uitgevoerd op diverse plekken en momenten. Daarnaast worden meldingen over de situatie bijgehouden. De ervaring van belanghebbenden is belangrijk, zij kunnen hun ervaring/mening delen door de belevingsenquête in te vullen. Het college ontvangt in augustus van dit jaar een overzicht van de resultaten van de metingen en de belevingsenquête. Het college besluit vervolgens over de vervolgstap.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met de portefeuillehouder. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, L.M. (Telstarweg 9-3, Duivendrecht)

Bij besluit van 31 januari 2022, op 1 februari 2022 verzonden, is mevrouw L.M. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 31 januari 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 31 januari 2022, op 1 februari 2022 verzonden. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 20 februari 2022 bezwaar ingediend.

U wordt als volgt geadviseerd:

 1. Het bezwaar van 20 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De besluiten van 31 januari 2022 (verzonden op 1 februari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Los van het advies wordt ter overweging meegegeven om de frequentie van het legen van de afvalstofvoorzieningen, na de invoering van Diftar, te evalueren en waar nodig de frequentie van het legen aan te passen.

Besluit 

 1. Het bezwaar van 20 februari 2022 ontvankelijk en ongegrond te Verklaren.
 2. De besluiten van 31 januari 2022 (verzonden op 1 februari 2022) met aanpassing van de motivering in het besluit spoedeisende bestuursdwang, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de driedaagse burgemeestersconferentie.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest samen met wethouder Jansen bij de presentatie over de Antoniushoeve.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Bestuursvergadering VrAA.
 • Burgemeester Langenacker heeft namens het college in aanwezigheid van de coöperatie Ouder-Amstel Energie, een handtekening gezet onder de dak huurovereenkomst voor zonnepanelen op het dak van het gebouw bij het milieudepot.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met een persoon die graag een opvangmogelijkheid voor dieren wil realiseren.
 • Wethouder De Reijke is naar Den Haag geweest en heeft gesproken met TK-lid de heer S. over de gemeentefinanciën.
 • Wethouder De Reijke is namens het gemeentebestuur aanwezig geweest bij het zondagmiddagconcert van de St. Urbanuskerk.
 • Wethouder De Reijke en wethouder Boomgaars zijn op locatie ‘t Kampje gaan kijken naar mogelijkheden voor een nieuw tijdelijk initiatief van de initiatiefnemers van Kek.
 • Wethouder Korrel heeft het GVO (gezamenlijk vrijwilligersoverleg) bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft het Stuurgroepoverleg Regieorganisatie Evenementenverkeer Zuidoost bijgewoond.
 • Wethouder Korrel heeft portefeuillehouder Langenacker vervangen in de AM Regiegroep ter voorbereiding van het BO MRA.
 • Wethouder Korrel heeft deelgenomen aan de Fietstocht Doortrappen, georganiseerd door Coherente en de Vervoerregio Amsterdam.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de 42e sessie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden in Straatsburg.
 • Wethouder Boomgaars heeft bestuurlijk overleg met KPN gehad over de aanleg van glasvezel in de bebouwde kom van Ouderkerk aan de Amstel.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bezoek gebracht aan de Koninginnenbuurt in Ouderkerk om de voortgang van het groot onderhoud te bespreken.
 • Wethouder Boomgaars heeft bestuurlijk overleg gehad met Entrada Properties Development over de voortgang van project Entrada.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij een poëzieles die onderdeel is van het onderwijsprogramma bij basisschool de Grote Beer in Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft overleg gehad met de portefeuillehouder onderwijs van de gemeente Amstelveen over het onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen.

    Ouderkerk aan de Amstel, 30 maart 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud  
de burgemeester, J. Langenacker