Besluitenlijst 27 september 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • J.J. de Maa, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Definitief besluit reorganisatieplan

Om de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op de groei van de komende jaren is de organisatiestructuur tegen het licht gehouden. Voorgesteld wordt in deze structuur enige aanpassingen door te voeren, zodat de structuur in de komende jaren als een fundament voor de organisatie kan blijven dienen. De OR heeft advies uitgebracht over het voorgenomen besluit. Op basis van dit advies is het reorganisatieplan aangepast. Het college kan dit reorganisatieplan nu definitief vaststellen. 

Besluit 

1.    Kennis te nemen van het advies dat de OR over deze reorganisatie heeft uitgebracht conform de Wet op de Ondernemingsraden.
2.    Het reorganisatieplan vast te stellen.
3.    De hoofdstructuur per 1 september 2022 vast te stellen.
4.    Het cluster OOV van afdeling Samenlevingszaken naar afdeling Ruimte te verplaatsen.
5.    Het cluster Gebiedsontwikkeling van afdeling Ruimte naar afdeling Gebiedsontwikkeling te verplaatsen en dit afdelingshoofd met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 ook personele bevoegdheid toe te kennen.
6.    Het secretariaat, de bestuursadviseur en de strategisch financieel adviseur onder te brengen in de afdeling Bedrijfsvoering.

Instemming met het Ruimtelijk Plan Zuidpark Rockspring en start onderhandeling over Anterieure overeenkomst met HBOS FSPS Zuidpark B.V. 

Zuidpark is een ontwikkeling binnen Werkstad Noord (Werkstad OverAmstel) op het perceel Spaklerweg 50-52. Op het perceel staat al bebouwing: kantoorgebouw Antonian, met eromheen een groot parkeerterrein. De ontwikkeling omvat de realisatie van een tweelaagse parkeergarage en nieuwbouw van circa 39.000 m2 BVO, waarvan 45% wonen, 45% werken en 10% voorzieningen. 
De ontwikkeling maakt onderdeel uit van deelgebied Amstelwerf, dat naast Zuidpark ook de ontwikkeling “Amstel Design District” omvat. 

De eigenaar van Zuidpark is belegger Patrizia, via de entiteit Rockspring HBOS FSPS Zuidpark B.V. Hiermee is in januari 2020 een Intentieovereenkomst gesloten. Conform deze overeenkomst heeft Patrizia een Ruimtelijk plan - een verkenning naar de omgevingsaspecten - laten opstellen. 

Het voorliggende Zuidpark Ruimtelijke Plan is geschikt om verder uit te werken tot een bestemmingsplan (of Omgevingsplan). Dit is nodig omdat het Ruimtelijk plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid. Om als gemeente mee te kunnen werken aan een nieuw bestemmingsplan, dient eerst een anterieure overeenkomst te worden gesloten met de eigenaar. Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de afspraken, taakverdeling en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en te voorzien in kostenverhaal. 

Patrizia heeft gedurende het traject diverse gesprekken gevoerd met de betrokkenen uit de omgeving. Op 4 juli 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor zowel de bedrijven in het gebied als de bewoners van de woonboten.

Besluit 

1.    In te stemmen met het Ruimtelijk Plan Zuidpark, versie (februari 2002-3).
2.    In te stemmen met het starten met de onderhandeling over de Anterieure overeenkomst gemeente Ouder-Amstel - Rockspring HBOS FSPS Zuidpark B.V.

Nadere uitwerking naar aanleiding van de 1e behandeling van de concept Programmabegroting 2023-2026 door het College op 20 september 2022

In dit memo tonen we u de aangepaste resultaten van de conceptbegroting 2023 en geven hierop een korte toelichting. Het aangepaste resultaat van de conceptbegroting 2023 is vrijwel ongewijzigd. Een korte duiding van de verschillen, ook al zijn die voor 2023 vrijwel neutraal, is toegevoegd.

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de "tussenstand" van de begroting en de achterliggende informatie.

Financiering tweede lift ten behoeve van toegankelijkheid NS Duivendrecht

In dit voorstel wordt geadviseerd om aan de gemeenteraad voor te stellen om € 300.000, - op te nemen op de gemeentelijke meerjarenbegroting, als bijdrage aan de realisatie van een tweede personenlift bij het NS/metrostation Duivendrecht. 
We kunnen hierbij zelf het jaar kiezen waarin we die bijdrage beschikbaar gaan stellen. Voorgesteld wordt om deze bijdrage te verdelen over drie jaar, namelijk 2024, 2025 en 2026. Ter vergelijking: in de meest recente kostenraming van september 2022 worden de totale kosten van realisatie nu geraamd op € 3 miljoen excl. BTW.    

Besluit 

Aan gemeenteraad voor te stellen om een bijdrage van € 300.000, - op te nemen op de meerjarenbegroting voor een financiële bijdrage aan de realisatie van een tweede personenlift bij NS\metrostation Duivendrecht.
Bijdrage van elk €100.000, - beschikbaar te stellen in 2024, 2025 en 2026.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Algemene Vergadering van de MRA.
•    Burgemeester Langenacker heeft de Koning begeleid bij zijn bezoek aan de Toekomst. De Koning bezocht de toekomst in het kader dat 75 jaar geleden Johan Cruyff werd geboren en 25-jarig bestaan van de Johan Cruyff Foundation.
•    Burgemeester Langenacker heeft een 50-jarig bruidspaar bezocht.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Willem Arondeuslezing 2022 in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem.
•    Burgemeester Langenacker heeft samen met de burgemeester van Aalsmeer een bezoek gebracht aan de Crisisopvanglocatie Asielzoekers in Diemen.
•    Burgemeester Langenacker is op bezoek geweest bij Zonnehuis Theresia in het kader van de Burendag.
•    Burgemeester Langenacker heeft het Presidium van de Oktobercyclus voorgezeten.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het extra Veiligheidsberaad in Utrecht.
•    Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het afscheid van een gedeputeerde.
•    Wethouder De Reijke heeft afscheid genomen van het oude CTO-bestuur en kennisgemaakt met het nieuwe bestuur.
•    Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de regionale stuurgroep huisvesting aandachtsgroepen van de MRA.
•    Wethouder De Reijke heeft een werkbezoek afgelegd aan De Nieuwe Kern en de werkzaamheden voor het tijdelijk sportpark geïnspecteerd.
•    Wethouder Koek-Baks heeft kennismakingsgesprek gehad met directeur en beleidsmedewerker OBA.
•    Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoner gemeente omtrent geveltuintje.
•    Wethouder de Maa heeft kennis gemaakt met I. v.d. L., directeur/bestuurder van Amstelland, M. S., directeur van de Amstelschool en M. v.d. H, directeur van het Kofschip.
•    Wethouder de Maa nam deel aan PHO Jeugd tussen Amsterdam en de DUO gemeenten.
•    Wethouder de Maa was aanwezig bij PHO-jeugd van de Amstellandgemeenten.
•    Wethouder de Maa was aanwezig bij het zorg en signalenoverleg.
•    Wethouder de Maa was bij het bestuursoverleg AM-Match.
•    Wethouder de Maa was voorzitter van het directeurenoverleg onderwijs.
•    Wethouder de Maa was bij informatieavond met de raad over geothermie en duurzaamheid.
•    Wethouder de Maa was bij bestuurdersnetwerk van GroenLinks.

Ouderkerk aan de Amstel, 28 september 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud  
de burgemeester, J. Langenacker