Besluitenlijst 27 juni 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Toetreding GR Ombudsman Metropool

Het college besluit om voor de tweedelijns klachtenafhandeling aan te sluiten bij de Ombudsman Metropool Amsterdam, en de Raad een hiertoe strekkend voorstel voor te leggen. 

Besluit 

 • De Nationale Ombudsman voor 1 juli 2022 op de hoogte te stellen van het instellen van een lokale ombudsman; 
 • De raad voor te stellen per 1 januari 2023 toe te treden tot de GR Ombudsman Metropool Amsterdam; 
 • De raad voor te stellen per 1 januari 2023 de afhandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 eerste lid AWB op te dragen aan de Ombudsman Metropool Amsterdam;
 • De financiële consequenties van de toetreding te verwerken in de concept-programmabegroting 2023. 

Wederzijdse informatie

 • Het gehele college was op heidagen. 
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft een tweedaagse cursus gevolgd over Mediation Skills.
 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij een Bestuurlijk Afstemmingsoverleg met de burgemeesters uit onze veiligheidsregio.
 • Burgemeester Langenacker heeft een strategisch en een operationeel overleg bijgewoond met de politie.
 • Burgemeester Langenacker heeft een KO uitgereikt aan mevrouw D.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouder de Reijke het 60-jarig jubileum bijgewoond van tennisvereniging TCO.
 • Wethouder De Reijke is aangesloten bij de digitale bijpraatsessie van BZK over de herijking van het gemeentefonds.
 • Wethouder Koek en wethouder de Maa hebben een interview gehad met de Volkskrant.
 • Wethouder De Maa was aanwezig bij een Webinar energieloket voor VVE’s.
 • Wethouder De Maa was aanwezig bij de Bestuurlijke regiegroep Schiphol.


Ouderkerk aan de Amstel, 28 juni 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud
de burgemeester,
 J. Langenacker