Besluitenlijst 25 oktober 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Vaststelling bestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144 - 148’ project de Dialogue, Werkstad OverAmstel

Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 ontwikkelen tot de ‘Dialogue’. Het initiatief voor de ontwikkeling van de Dialogue in deelgebied Weespertrekvaart past niet binnen het vigerende bestemmingsplan, maar is in lijn met het ruimtelijk beleid voor Werkstad OverAmstel. Het betreft het pand waar voorheen de Hogeschool van Amsterdam in gehuisvest was. Initiatiefnemer wil op eigen perceel in deelgebied Weespertrekvaart een ontwikkeling realiseren van circa 41.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) met daarin maximaal 430 woningen. In de rest van het volume komen functies als horeca en andere voorzieningen. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het kostenverhaal is verzekerd, de daarvoor benodigde anterieure overeenkomst is op 28 januari 2021 ondertekend. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144 - 148’ en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde voor wegverkeers- en spoorweglawaai (hierna: hogere waarde) is gepubliceerd volgens de wettelijke bepalingen. Er zijn voor beide stukken geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn er enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld zodat de laatste inzichten over het te realiseren bouwplan correct zijn opgenomen. Dit betreft het toepassen van ons parkeerbeleid en enkele ondergeschikte correcties.

Besluit 

1 - Kennis te nemen van, en in te stemmen met: 
• de Nota van wijzigingen (overgelegde bijlage 1); 
• het gewijzigde vast te stellen bestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144 - 148’ d.d. 14 oktober 2022 (overgelegde bijlage 2). 
2 - Hogere waarden voor wegverkeers- en spoorweglawaai vast te stellen (overgelegde bijlage 3).
3 - Akkoord te gaan met de voorgestelde afwijking op de in de anterieure overeenkomst genoemde Amsterdamse Bouwbrief 2015-130 t.a.v. fietsparkeren en bergingen, conform het voorstel van Wenckebachweg B.V. “Bouwbrief +” van 25 november 2021. 
4 - De gemeenteraad voor te stellen om: 
• in te stemmen met de Nota van wijzigingen; 
• geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 
• het bestemmingsplan Wenckebachweg 144 - 148’ d.d. 14 oktober 2022, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPWenckebach144-VA01, vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Resultaten en gewijzigde invulling cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein 

De gemeenten zijn verplicht om jaarlijks de cliënten met voorzieningen vanuit de Wmo en Jeugdwet te bevragen over hun ervaringen en de resultaten jaarlijks te delen op waarstaatjegemeente.nl. Vanuit de Participatiewet bestaat er geen verplichting om periodiek ervaringen van cliënten te meten. Aanvullend hebben we wel de ervaringen opgehaald van cliënten die bekend zijn bij de afdeling werk en inkomen. Ook hebben we ervaringen opgehaald bij cliënten die een schuldhulpverleningstraject zijn gestart of (bijna) hebben beëindigd. Zo wordt een beeld van het gehele sociaal domein opgehaald. De resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken over het jaar 2021 zijn samengevat in dit collegevoorstel. De resultaten van de onderzoeken geven inzicht in hoeverre de ondersteuning vanuit de verschillende wetten (Wmo, jeugd en Participatiewet) bijdraagt aan de doelen van deze wetten en hoe cliënten deze ondersteuning ervaren. Uit de resultaten blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. De tevredenheid bij de Wmo is ten opzichte van de voorgaande jaren gelijk gebleven of iets gedaald. Bij jeugd is de tevredenheid aanzienlijk gestegen en bij Participatiewet scoren wij boven het gemiddelde van de referentiegroep. Verder zijn de respondenten positief over het schuldhulpverleningstraject. Ook gaan wij in dit collegevoorstel in op de gewijzigde voortzetting van de cliëntervaringsonderzoeken in verband met onder andere de taakstelling conform coalitieakkoord. Daarnaast is het overzicht met prestatieindicatoren op basis van de uitkomsten over 2021 geactualiseerd en beschikbaar voor de gemeenteraad.

Besluit 

 • Kennis te nemen van de resultaten cliëntervaringsonderzoeken sociaal domein over het kalenderjaar 2021; 
 • De resultaten van de cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over het jaar 2021 (digitaal) aan te bieden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 • De Factsheets te publiceren op de gemeentelijke website en via berichtgeving in het Weekblad Ouder-Amstel; 
 • Kennis te nemen van het geactualiseerde overzicht Prestatieindicatoren; 
 • De raadsbrief, de Factsheets en het overzicht prestatieindicatoren ter informatie te sturen aan de gemeenteraad en de adviesraad sociaal domein Ouder-Amstel. 
 • In te stemmen met de gewijzigde invulling van de cliëntervaringsonderzoeken.

Inzet NPO-middelen 2022 tot en met juli 2025

Het Ministerie van OCW heeft in 2021 het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelanceerd. Het programma is bedoeld om leervertragingen weg te werken veroorzaakt door Corona. Gemeenten krijgen budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs tot en met 2025. De maatregelen en interventies moeten aansluiten op de behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al nemen. Gezamenlijk met de schoolbesturen, kinderopvang en andere partners is de afgelopen tijd gewerkt aan een plan van aanpak om deze gelden goed te besteden. 

Besluit 

 1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de inzet van de Rijksmiddelen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) tot en met juli 2025 (overgelegde bijlage 1).
 2. De raad over de inzet van de NPO-middelen middels een raadsinformatiebrief te informeren (overgelegde bijlage 2).

Anterieure Overeenkomst met woningcorporatie Eigen Haard voor Van der Looskwartier

De woningcorporatie Eigen Haard heeft een bestemmingsplan in procedure gebracht voor de sloop van 38 eengezinswoningen in het van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) waarbij deze vervangen worden door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 appartementen). Het college heeft in mei 2022 het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven ter inzagelegging, vooruitlopend op de ondertekening van de anterieure overeenkomst. Met de ondertekening van de voorliggende anterieure exploitatieovereenkomst worden afspraken gemaakt om de ontwikkeling kostenneutraal en zonder financiële risico’s voor de gemeente plaats te laten vinden en worden afspraken gemaakt over een goede en stelselmatige ontwikkeling binnen het Van der Looskwartier. Voordat het bestemmingsplan vastgesteld wordt door de raad, dient een anterieure exploitatieovereenkomst te worden gesloten ten behoeve van het verhaal van de Exploitatiekosten, conform het bepaalde in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening. De voorliggende anterieure exploitatieovereenkomst voorziet hierin.

Besluit 

 • De anterieure overeenkomst met woningcorporatie Eigen Haard voor sloop en bouw van woningen in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel, aan te gaan.

Evaluatie diftar 1e helft 2022

Advies om de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de evaluatie diftar over de 1e helft van 2022. De conclusie van de evaluatie is dat de gemeente Ouder-Amstel met diftar haar beoogde doelstellingen van 20% vermindering huishoudelijk restafval en 60% afvalscheiding in het eerste halfjaar ruim haalt, binnen de daarvoor financieel gestelde kaders.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een 60-jarig en een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker was mystery guest bij groep 4 van 't Kofschip en heeft voorgelezen.
 • Burgemeester Langenacker is samen met wethouder de Maa aanwezig geweest bij een bijeenkomst voor Oekraïners die door particulieren worden opgevangen op Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Koek-Baks een bezoek gebracht aan G-Star Raw.
 • Burgemeester Langenacker heeft namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland deelgenomen aan het Veiligheidsberaad.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig samen met de wethouders bij een Duo+ bijeenkomst voor alle colleges van Duo+.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Veteranenbijeenkomst georganiseerd. 
 • Burgemeester Langenacker en wethouder De Reijke hebben een gesprek gehad met een inwoner die klachten had over de afhandeling van een aanvraag tot wijziging bestemmingsplan in De Ronde Hoep.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij een promotiewandeling van de QR-fit route in Ouderkerk.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Overleg OGZ Amstelland.
 • Wethouder De Reijke heeft een kennismakingsafspraak gehad met een lid van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost.
 • Wethouder De Reijke heeft het MRA-symposium over de verstedelijkingsstrategie bijgewoond. 
 • Wethouder De Reijke heeft op ’t Kofschip bij groep 7&8 een aftrap gegeven van het thema politieke partijen/Stem op mij.
 • Wethouders de Reijke, Koek-Baks en de Maa hebben een kennismakingssessie gehad met de adviesraad Sociaal Domein.
 • Locoburgemeester De Reijke heeft een bezoek gebracht aan een echtpaar in Duivendrecht ter ere van een 50-jarig huwelijk.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de presentatie van het boek Het Dorp en heeft het eerste exemplaar mogen ontvangen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft deelgenomen aan de masterclass Archeologie in de omgevingswet.
 • Wethouder Koek-Baks heeft in het Dorpshuis de expositie ‘Expressie van Vrijheid’ geopend.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd met de apothekers over de afvoer van medisch afval.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met Dhr. R. van Aliander.
 • Wethouder de Maa was bij de startbijeenkomst wethouders sociaal domein MRA.
 • Wethouder de Maa was bij de VNG-commissie PSI.
 • Wethouder de Maa heeft een bespreking gehad met Coherente over het werkplan en de begroting.
 • Wethouder de Maa was bij een avond voor gastgezinnen en vluchtelingen uit Oekraïne.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de stuurgroep XXL RES (Regionale Energiestrategie).
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met de stichting RIKI.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 oktober 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker