Besluitenlijst 25 april 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris
 • Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door
 • De heer van der Weij

Project in het college: Opvang vluchtelingen in Entrada.

Jaarverslag 2021 Vertrouwenspersonen Integriteit en ongewenste omgangsvormen

Ouder-Amstel heeft (net als Diemen, Uithoorn en Duo+) de functie van vertrouwenspersoon Integriteit en ongewenste omgangsvormen belegd bij 2 externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen. Bij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente (BING) is de persoon van mevrouw S. L. en bij de heer P. B. (zelfstandig vertrouwenspersoon). De medewerker kan zelf kiezen met wie hij /zij contact zoekt. Met de vertrouwenspersoon kan een medeweker op vertrouwelijke wijze van gedachten wisselen over integriteitskwesties en/of ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon biedt de medewerkers een luisterend oor en geeft advies, hulp en bijstand. Indien gewenst kan de medewerker ook via BING de Helpdesk Integriteit benaderen voor advies en ondersteuning. Dit jaar hebben de vertrouwenspersonen één gezamenlijk jaarverslag gemaakt. Met deze jaarlijkse rapportage willen zij bijdragen aan de borging van de aandacht voor integriteit en ongewenste omgangsvormen in de organisatie. Het jaarverslag heeft een drietal functies: een informerende (aantal en aard), een signalerende (mogelijke indicaties over trends/patronen) en een verantwoordingsfunctie (inzet van tijd en middelen). In 2021 heeft één medewerker een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon. Verder hebben de vertrouwenspersonen kennismakingsgesprekken gevoerd met de gemeentesecretaris en OR leden.

Besluit 

Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 Vertrouwenspersonen Integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een horeca-overleg gevoerd met de horeca rondom ‘t Kampje en de Oranjevereniging over de Feestweek.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Driehoeksoverleg Diemen/Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het voorbereidend AM-overleg.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een landelijke bijeenkomst over de evaluatie van de wet PVG/WVGZ.
 • Burgemeester heeft een overleg gevoerd met de ambtelijke stuurgroep Amstelscheg.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de themabijeenkomst Bestuur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig en heeft gesproken bij het bijzondere moment dat de heren P. C. en R. B. en eerder hun vaders samen nu 40 jaar de Kermis in Ouderkerk aan de Amstel organiseren. 
 • Wethouder De Reijke heeft deelgenomen aan een veiligheidsoefening van het ROT.
 • Wethouder De Reijke is samen met de bestuursvoorzitter van Woonzorg NL aanwezig geweest bij de opening van Theresiastaete.
 • Wethouder De Reijke heeft de dag van de financiële verhoudingen bijgewoond in Zwolle. Daarnaast is ook de bijeenkomst voorafgaand bijgewoond waarin met een aantal wethouders acties besproken zijn ten aanzien van de herverdeling gemeentefonds.
 • Wethouder De Reijke heeft bij afwezigheid van burgemeester Langenacker de opening van de kermis gedaan.
 • Wethouder Korrel heeft het BIZ-bestuur het collegebesluit toegelicht met betrekking tot het proces eenrichtingverkeer in de Kerkstraat/op de Kerkbrug.
 • Wethouder Korrel, wethouder Boomgaars en wethouder Jansen waren aanwezig bij de opening van de Kermis.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de feestelijke viering van vijf jaar Casa Lisa in Duivendrecht.
 • Wethouder Boomgaars had een overleg met de jongerenafdeling van de Europese Vereniging van Gemeenten in zijn hoedanigheid als lid van de commissie Europa en Internationaal van de VNG.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de Mercuriusflat in Duivendrecht waar Eigen Haard is begonnen met het isoleren van de flats.
 • Wethouder Boomgaars heeft een gesprek gehad met een inwoner over het verduurzamen van de gemeente.
 • Wethouder Jansen heeft in het dienstencentrum in Ouderkerk de tweede druk van het boek over de historie van onze gemeente, “Ouder-Amstel, de oostkant van de Amstel in de stroom van de tijd”, in ontvangst genomen.
 • Wethouder Jansen heeft het directeurenoverleg van de basisscholen in onze gemeenten voorgezeten.

Ouderkerk aan de Amstel, 26 april 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker