Besluitenlijst 24 mei 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt bijgewoond door Mevrouw L. Becker, mevrouw J. Gelmers en de heer M. Streefkerk 

Project in het college: Wijk Benning

Begroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2023 & Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA

Op 28 maart 2022 is door het bestuur van de VrAA (Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) ingestemd met de jaarrekening 2021, de ontwerpprogrammabegroting en de notitie Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA. Er is geconstateerd dat de veiligheidsregio de komende jaren voor een groot aantal opgaven staat. Het is volgens het bestuur noodzakelijk dat de veiligheidsregio zich gaat transformeren van een beleidsluwe naar een beleidsrijke organisatie, om de grote opgaven en toekomstige crises aan te pakken. Hiervoor is een verhoging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig die per jaar oploopt tot €6,3 miljoen in 2026. Voor de gemeente Ouder-Amstel betekent dit een verhoging van de bijdrage met €23.000 voor 2023 en uiteindelijk een verhoging van de bijdrage met €47.000 totaal in 2026 ten opzichte van 2022. 

Besluit 

 • Geen zienswijze in te dienen voor de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
 • Geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
 • In te stemmen met de verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zoals beschreven in de brief ‘Financieringsvraagstuk toekomstbestendige financiering VrAA’.

Instemming Bestuursopdracht ‘Opvang en begeleiding Oekraïense vluchtelingen’

Behandelen van Instemming Bestuursopdracht ‘Opvang en begeleiding Oekraïense vluchtelingen’.

Besluit 

In te stemmen met de bestuursopdracht ‘Opvang en begeleiding Oekraïense vluchtelingen’, d.d. 24 mei 2022.

Initiatief Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel voor tijdelijke flexwoningen

In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan het Regioplan Beschermd Wonen en daken thuisloosheid Amstelland (hierna Regioplan). Het Regioplan is vastgesteld door de raad op 7 februari 2022. Eind 2021 is daarnaast bij de gemeente het verzoek van Amsterdam binnengekomen om te onderzoeken of er mogelijkheden waren voor het initiatief om tijdelijke flexwoningen aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel voor een Regioplan doelgroep te realiseren.

Dit initiatief is in behandeling genomen nadat het Regioplan was vastgesteld en meer duidelijkheid over het informeren van de inwoners aanwezig en in overeenstemming was over een aantal aspecten, zoals het financiële deel en het betrekken van de omgeving. De beoogde kavel aan de Wenckebachweg 118 zal bij het realiseren van het initiatief voor de tijdelijke flexwoningen direct groen worden ingericht, waardoor dit initiatief invulling geeft aan de ruimtelijke ambitie die de gemeente heeft vastgesteld voor Werkstad OverAmstel. Met dit initiatief is dus sprake is van een project waarmee meerdere beleidsdoelen van Ouder-Amstel tegelijk worden gediend. Omdat het planvoornemen niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is er de noodzaak om voor het project een planologische procedure te volgen om een tijdelijke omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Het verlenen van deze vergunning en het voorafgaand hieraan sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst is de bevoegdheid van het college.

Het college heeft ervoor gekozen de raad te betrekken bij haar besluit door een informatieavond te organiseren. De raad heeft tijdens de informatieavond haar aandachtspunten voor dit initiatief uitgesproken. Afhandeling van alle aandachtspunten op deze informatieavond was niet mogelijk. De aandachtspunten zullen worden betrokken bij de besluitvorming. Het initiatief is gebonden aan deadlines, enerzijds vanwege incidentele financiële bijdragen vanuit het rijk en vanwege de noodzaak van tijdelijke huisvesting van de doelgroep in verband met de realisatie van structurele nieuwbouw. Besluitvorming van de gemeente over het voornemen om, met inachtneming van de wensen van de gemeenteraad door te gaan met het initiatief voor Wenckebachweg 118 met de ambitie te komen tot een anterieure overeenkomst, is daarom op korte termijn gewenst. 

Besluit 

 • Met inachtneming van de wensen van de gemeenteraad door te gaan met het initiatief voor Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel voor 93 tijdelijke flexwoningen met de ambitie te komen tot een anterieure overeenkomst; 
 • Het initiatief voor de realisatie van 93 tijdelijke flexwoningen aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel nr. 2022/40 d.d. 24 mei 2022.

Tariefswijziging onderdeel II van de tarieventabel van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Ouder-Amstel 2016 

De gemeente Amsterdam verhoogt per 4 juli 2022 het tarief voor betaald parkeren voor ondermeer het Kauwgomballenkwartier/Over-Amstel op het Amsterdamse deel van het ABP naar € 4,50 per uur. Dit tarief bedraagt nu € 0,10 voor de eerste drie uur en € 3,50 voor ieder uur hierna. Het tarief van € 0,10 wordt afgeschaft en het tarief van € 3,50 gaat naar € 4,50.

Sinds 2014 geldt binnen Ouder-Amstel voor onze eigen aangrenzende gebieden De Nieuwe Kern en de Werkstad OverAmstel een uurtarief voor betaald parkeren van € 0,85 per uur voor de eerste drie uur en € 2,75 voor elk uur hierna. 

De tariefsverhoging van de gemeente Amsterdam zal naar verwachting tot een verschuiving in het parkeergedrag gaan leiden. Iedereen wil het liefste parkeren waar dit het goedkoopste is, zolang dit praktisch haalbaar is. Er zal hierdoor een sterke toename van de parkeerdruk in De Nieuwe Kern en de Werkstad Over Amstel kunnen gaan plaatsvinden, waardoor ondermeer het economisch functioneren van de hier gevestigde bedrijven in de knel komt. 

Wij hebben dit namelijk in het verleden al eerder gezien, dit is juist de reden geweest om in 2014 het betaald parkeren ook bij ons in Ouder-Amstel in te voeren. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om met ingang van 15 augustus 2022 het tarief van de overgelegde bijlage 1 Tarieventabel van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Ouder-Amstel 2016, het onderdeel II parkeren bij parkeerapparatuur, te verhogen naar eveneens € 4,50 per uur. Wij volgen hiermee de tariefswijziging van Amsterdam, zoals die ook is opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting van Ouder-Amstel.  

Deze verhoging is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Om de bedrijven op het bedrijventerrein in staat te stellen zich hierop voor te bereiden, wordt voorgesteld om in overleg met de gemeenteraad en vooruitlopend op het raadsbesluit tot de  tariefsverhoging, dit beleidsvoornemen al na het nemen van het collegebesluit bekend te maken, via:

 • Een directe mailing aan de hier gevestigde bedrijven, en andere belanghebbenden, zoals de gemeente Amsterdam, Q-park, volkstuindersverenigingen e.d.
 • Directe communicatie aan de bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de werkstad Over-Amstel 
 • Bekendmaking aan de ORAM, de Bedrijvenvereniging Duivendrecht en de VAZO. 

Er vindt op basis van artikel 2 lid 3d van de Participatie en Inspraakverordening geen participatie plaats over tariefsverhogingen van belastingen. Tegen de tariefsverhoging staat ook geen bezwaar of beroep open op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
Daarnaast zal door monitoring moeten worden vastgesteld in welke gebieden, waar het parkeren nu niet is gereguleerd, parkeeroverlast optreedt door een verschuivingseffect en welke consequenties dit heeft. 

In verband met de tijd die nodig is om de parkeerautomaten en parkeerapps (voor belparkeren) te programmeren met de nieuwe tarieven, wordt in de besluitvorming door de gemeenteraad op 30 juni 2022 als invoeringsdatum 15 augustus 2022 voorgesteld. 

Besluit 

 • Aan de gemeenteraad voor te stellen om het tarief van de Tarieventabel voor het onderdeel parkeren bij parkeerapparatuur (onderdeel II van bijlage 1, van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Ouder-Amstel 2016 te verhogen naar € 4,50 per uur, met ingang van 15 augustus 2022;
 • Dit beleidsvoornemen in overleg met de gemeenteraad een vroeg stadium breed te communiceren;
 • De aanloopkosten te dekken uit opbrengsten van het betaald parkeren.

Tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT)

Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een nieuwe tijdelijke touringcarterminal bij station Duivendrecht voor het afhandelen van internationale lijn-, zon- en sneeuwdiensten. In 2018 heeft het College van Ouder-Amstel besloten akkoord te gaan met verdere uitwerking van de plannen. 

In juni 2021 is afgesproken om een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de tijdelijke ITT in te passen in de SMH, vanwege de mogelijk te bereiken voordelen, en om de eventuele nadelen van deze optie goed in beeld te kunnen brengen. 

De resultaten van de studie naar de mogelijke inpassing van de ITT in de SMH laten zien dat de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan alle voorwaarden van Ouder-Amstel en op diverse criteria meerwaarde biedt ten opzichte van de locatie bij station Duivendrecht. 

Het college wordt gevraagd om de SMH aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de tijdelijke inpassing van de ITT en de voorwaarden hierbij vast te leggen in een overeenkomst. 

Besluit 

De SMH als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de tijdelijke internationale touringcarterminal, en daarbij in een overeenkomst de volgende randvoorwaarden vast te leggen: 

 • maximaal 45.000 touringcars per jaar, 
 • tijdelijkheid van de inpassing: maximaal 10 jaar, 
 • evenementenparkeren gaat altijd voor. 

De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen voor het uiten van wensen en bedenkingen over de realisatie van de ITT en hiervoor bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden, inclusief afwegingsnotitie.

Akkoord Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125 en doorzetten naar de gemeenteraad voor verklaring van geen bedenkingen

Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. Het college heeft op 11 januari jl. ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer en op vijf april jl. ingestemd met het hieruit volgende haalbaarheidsonderzoek en de voorbereiding op de anterieure overeenkomst.

Ook heeft het college op vijf april jl. ingestemd met de tussenstap voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan. Ook heeft het college bij dit besluit besloten de initiatiefnemer actief de wijzen op de geconstateerde knelpunten rond parkeren, duurzaamheid en bomen. Initiatiefnemer heeft het Stedenbouwkundig Plan opgesteld en uitkomst van de ambtelijke toets is dat het Plan voldoet aan de vereisten hiervoor. Het Stedenbouwkundig Plan wordt hierbij aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. De planologische medewerking van de gemeente en kosten voor de realisatie worden gedragen door de initiatiefnemer.

Besluit 

 • Akkoord te gaan met het Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 126 d.d. 18 mei 2022. 
 • Het Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 126 d.d. 18 mei 2022 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels raadsvoorstel nr. 2022/42 d.d. 24 mei 2022.

Verbonden partijen: jaarrekening 2021 en begroting 2023

De Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, Groengebied Amstelland, AM Match, de GGD Amsterdam – Amstelland, Gezondheidszorg Amstelland en Stichting Rijk hebben hun jaarstukken 2021 en begroting 2023 aan de raad aangeboden. De MRA heeft een meerjarenbegroting 2023-2026 aangeboden.

Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Besluit 

De raad voor te stellen:
Voor Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Groengebied Amstelland, AM Match, GGD Amsterdam – Amstelland, Gezondheidszorg Amstelland en Stichting Rijk

 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023
 • De deelnemersbijdrage (indien van toepassing) te verwerken in de begroting 2023 van de gemeente Ouder-Amstel 

Voor de Metropoolregio (MRA) in te stemmen met:

 • Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023 - 2026;
 • Een opmerking te maken via de bestuurlijke gremia over het ontbreken van de jaarstukken 2021 en dit beter te laten vastleggen in de samenwerkingsafspraken;
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker en wethouder Korrel zijn aanwezig geweest bij het afscheid van medewerker Ouder-Amstel, mevrouw B.
 • Burgemeester Langenacker heeft het AB van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de aankomst van de eerste kinderen en wandelaars van de Avondvierdaagse op het Kampje.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de AV van de MRA.
 • Burgemeester Langenacker heeft namens de jury van de Cultuurprijs de eerste prijs uitgereikt voor de Cultuurprijs 2022.
 • Burgemeester heeft een bestuurlijk overleg gehad met de OBA.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de regiodag Gemeentefinanciën “gemeenten in hun kracht”.
 • Wethouder De Reijke heeft namens de gemeente de bestuursovereenkomst Het Groene Hart getekend in aanwezigheid van Minister H. de J. 
 • Wethouder Korrel heeft de kick-off campagne “Met elkaar overweg” in Hoofddorp bijgewoond.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van de Wethoudersvereniging, gevolgd door de aanbieding van het “Handboek voor Wethouders” aan minister B. S. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Wethouder Jansen heeft het debattoernooi voor basisschoolleerlingen bijgewoond.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de première van de voorstelling “Laat het licht aan” over depressie bij jongeren. Doelgroep van de voorstelling zijn middelbare schoolleerlingen.
 • Wethouder Jansen heeft een bestuurlijk overleg over passend onderwijs bijgewoond.

Rondvraag

Wethouder Jansen dringt er nogmaals op aan het college en de raad zo snel mogelijk schriftelijk te informeren over de uitvoering van de recente motie over de Rabobankpand en de leegstandsverordening. De gemeentesecretaris geeft aan dat er iemand in de organisatie is aangesteld voor dit dossier en dat op korte termijn het college en de raad wordt geïnformeerd.
  
Ouderkerk aan de Amstel, 25 mei 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker