Besluitenlijst 23 augustus 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • J.J. de Maa, wethouder
  • J. Gelmers, locosecretaris 

Afwezig

  • B.M. de Reijke, wethouder
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, J.B. (Azaleahof, Duivendrecht)

Bij besluit van 24 maart 2022, verzonden op 12 april 2022, is de heer J.B. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 24 maart 2022, toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 24 maart 2022, verzonden op 12 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 16 mei 2022 (ontvangen op 19 mei 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 16 mei 2022 (ontvangen op 19 mei 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2) De besluiten van 24 maart 2022, verzonden op 12 april 2022, in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 16 mei 2022 (ontvangen op 19 mei 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
2.    De besluiten van 24 maart 2022, verzonden op 12 april 2022, in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, C.C (Zonnehof, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 april 2022, is de heer C.C. (hierna: “belanghebbende”) geïnformeerd over de op 19 april 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft de mevrouw E.B. (hierna: ‘’bezwaarmaker’’) op 28 april 2022 bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte twee gebreken. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 3 mei 2022 (verzonden bij e-mail van 3 mei 2022) verzocht om deze gebreken te herstellen. Bezwaarmaker heeft hierop niet gereageerd. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 28 april 2022 niet-ontvankelijk te verklaren; 
2) De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.    Het bezwaar van 28 april 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.
2.    De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, R.K.B.v.O. (Omgang, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 april 2022, is mevrouw R.K.B.v.O. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 19 april 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 7 mei 2022 (ontvangen op 10 mei 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 7 mei 2022 (ontvangen op 10 mei 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2) De besluiten van 20 april 2022) in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.     Het bezwaar van 7 mei 2022 (ontvangen op 10 mei 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.     De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten.
3.     Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, S.S. (Lunaweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 29 maart 2022 is mevrouw S.S. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 21 maart 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamel-middel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 29 maart 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 20 april 2022 (ontvangen op 4 mei 2022) bezwaar ingediend. Het bezwaar bevatte een gebrek. Om die reden is bezwaarmaker bij brief van 12 mei 2022 verzocht om dit gebrek te herstellen. Bezwaarmaker heeft hierop niet gereageerd. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 20 april 2022 (ontvangen op 4 mei 2022) niet-ontvankelijk te verklaren;
2) De besluiten van 29 maart 2022 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Besluit 

1.    Het bezwaar van 20 april 2022 (ontvangen op 4 mei 2022) niet-ontvankelijk te verklaren.
2.    De besluiten van 29 maart 2022 in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Beslissing op bezwaar: spoedeisende bestuursdwang, en kostenverhaalsbeschikking, T.C.T. (Lunaweg, Duivendrecht)

Bij besluit van 20 april 2022, is de heer T.C.T. (hierna: “bezwaarmaker”) geïnformeerd over de op 19 april 2022 toegepaste spoedeisende bestuursdwang inzake het aanbieden van afvalstoffen anders dan via het betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening. Tevens is aangekondigd dat de kosten verbonden aan het toepassen van bestuursdwang verhaald worden. Dit is gedaan bij besluit van 20 april 2022. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft bezwaarmaker op 27 april 2022 (ontvangen op 29 april 2022) bezwaar ingediend. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

1) Het bezwaar van 27 april 2022(ontvangen op 29 april 2022) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
2) De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten; 
3) Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Besluit 

1.     Het bezwaar van 27 april 2022(ontvangen op 29 april 2022) ontvankelijk  en ongegrond te verklaren.
2.     De besluiten van 20 april 2022 in stand te laten.
3.     Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Archiefinspectieverslag 2022

Jaarlijks dient de gemeente in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht voor 15 juli een jaarverslag aan te leveren bij de Provincie over het informatie- en archiefbeheer. Het jaarverslag is een gezamenlijke product voor de Duo-organisaties, opgesteld door de directeur van het Noord-Hollands Archief (gemeentearchivaris voor Uithoorn) en de directeur van het Stadsarchief Amsterdam (gemeentearchivaris voor Ouder-Amstel, Diemen en Duo+) conform de opdracht die daartoe aan het Noord-Hollands Archief en het Stadsarchief Amsterdam is verstrekt. Het verslag is gebaseerd op de stand van zaken in maart 2022.

Besluit 

1.     Het college besluit het Archiefinspectieverslag 2022 vast te stellen.
2.     Het college besluit het Archiefinspectieverslag 2022 aan de Provincie  te sturen.

Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2023

De VNG-ledenbrief van 27 juni 2022 (TAZ/U202200456/Lbr. 22/040; overlegde bijlage) gaat over de ledenraadpleging over de Arbeidsvoorwaardennota 2023 voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO (Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). In de Arbeidsvoorwaardenota 2023 staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao voor 2023. De gemeente Ouder-Amstel is als werkgever gevraagd om op de Arbeidsvoorwaardennota 2023 te reageren. In dit advies wordt het college voorgesteld over de afzonderlijke onderdelen een werkgeversstandpunt in te nemen en dit mee te geven aan de onderhandelaars namens de gemeentelijke werkgevers. De laatste dag waarop een reactie kan worden geven is woensdag 31 augustus 2022, tot uiterlijk 12.00 uur.

Besluit 

1.    In te stemmen hetgeen gevraagd of voorgesteld is aangaande de Arbeidsvoorwaardennota 2023.
2.    De VNG via elektronische ledenraadpleging vóór donderdag 1 september 2022 te berichten dat de gemeente Ouder-Amstel op hoofdlijnen kan instemmen met de
       uitgangspunten van de Arbeidsvoorwaardennota 2023. 
3.    De VNG via elektronische ledenraadpleging vóór donderdag 1 september 2022 te berichten dat de gemeente Ouder-Amstel op het onderdeel “Passende salarisverhoging”
       geen voorstander is van een Cao met een looptijd van één jaar, omdat daardoor minder zekerheid wordt geboden aan de werknemers en wordt bijgedragen aan de
       economisch niet wenselijke loonprijsspiraal. De overheid zou hierin het voorbeeld moeten geven.

Benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Nu er een nieuw college is geïnstalleerd, kan vanuit Ouder-Amstel een lid en een plaatsvervangend lid worden benoemd voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland). In 2019 is gemeenschappelijke regeling veranderd in een collegeregeling. Hierdoor kan het college de leden van het Algemeen Bestuur (AB) en hun plaatsvervangers benoemen.

Besluit 

1.    Een lid en een plaatsvervangend lid vanuit Ouder-Amstel voor het Al-gemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ Amstelland) te benoemen: 

•    Wethouder mw. B.M. de Reijke (portefeuillehouder Gezondheidszorg) als lid van het algemeen bestuur van de GR OGZ Amstelland. 
•    Wethouder mw. J. de Maa (portefeuillehouder Wmo en Jeugd) als plaatsvervangend lid.

Aanwijzing afgevaardigden voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis)

Nu de nieuwe colleges zijn geïnstalleerd, kunnen vanuit de deelnemende ge-meenten nieuwe afgevaardigden worden aangewezen voor het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis). De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de aanwijzing van afgevaardigden voor het algemeen bestuur plaatsvindt door de gemeenteraden. Sinds de vorige periode is vanuit Ouder-Amstel de burgemeester afgevaardigd als lid van het algemeen bestuur.

Besluit 

1.     Kennis te nemen van bijgaand raadsvoorstel over de aanwijzing van een afgevaardigde en een plaatsvervanger vanuit Ouder-Amstel als lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappe-lijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis): 
•    Benoeming van burgemeester mw. J. Langenacker als lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. 
•    Benoeming van mw. J. de Maa als vaste plaatsvervanger. 
2.     Dit voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Jaarrekening 2021 Stichting Florente Basisscholen

Stichting Florente Basisscholen heeft de jaarverslaggeving over 2021, bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening, ingediend. De gemeenteraad wordt conform de statuten van stichting Florente en de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de jaarverslaggeving. Voorgesteld wordt om overgelegde conceptreactie ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit 

De conceptreactie op de jaarverslaggeving 2021 van Stichting Florente Basisscholen ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Benoeming nieuwe bestuursleden Stichting Florente Basisscholen

In het bestuur van Stichting Florente Basisscholen zijn vacatures ontstaan. Stichting Florente Basisscholen heeft de gemeente op de hoogte gesteld van de benoemingen van twee nieuwe leden van het algemeen bestuur. De gemeenteraad oefent conform de Wet op het primair onderwijs het wettelijk toezicht uit op een samenwerkingsstichting voor openbaar en bijzonder onderwijs. De benoemingen worden in het kader van haar toezichthoudende bevoegdheid ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Besluit 

•    In te stemmen met de voordracht van het bestuur van Florente om de heer T. V. als lid van het algemeen bestuur te benoemen; 
•    In te stemmen met de voordracht van het bestuur van Florente om de heer L. v. L. te benoemen als lid van het algemeen bestuur op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR); 
•    Bovengenoemde voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan de raad; 
•    Geheimhouding op te leggen in verband met het feit dat voor de goedkeuring van de benoeming van het lid van het algemeen bestuur bijzondere persoonsgegevens zijn verstrekt ter beoordeling van de benoeming. De geheimhouding geldt voor geheime overgelegde bijlagen 1 en 2 bij de raadsvoordracht voor onbepaalde tijd.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker heeft het predicaat Hofleverancier Bakker Out bestendigd. 
•    Burgemeester Langenacker heeft geen vergunning verleend voor het 100-jarig bestaan van Ons Lustoord.
•    Burgemeester Langenacker heeft 2 keer een 50-jarige bruidsparen bezocht in de afgelopen drie weken.
•    Burgemeester Langenacker heeft de 84e editie van het Waverfeest geopend.
•    Burgemeester Langenacker heeft een krans gelegd tijdens de Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Tula Herdenkingsbijeenkomst in de ITA.
•    Wethouder Koek- Baks heeft kennis gemaakt met nieuwe voorzitter winkeliersvereniging Duivendrecht.
•    Wethouder De Reijke heeft een gesprek gehad met de directeur van Coherente over de huurtarieven.
•    Wethouder De Reijke heeft een bezoek op locatie Ouderkerkerplas gebracht vanwege de recent en tijdelijk geplaatste beweegbank.
•    Wethouder De Reijke heeft een bezoek gebracht aan het Amstelbad om daar met het bestuur van het Amstelbad de geldleningsovereenkomst te ondertekenen voor de verduurzamingsmaatregelen.
•    Wethouder De Reijke is ter plaatse geweest bij de woonboten in Werkstad OverAmstel en is op bezoek geweest bij één van de bewoners.
•    Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met Y. G., de nieuwe directeur van OBS de Grote Beer.
•    Wethouder de Maa is bijgepraat over AM Match in een afspraak met L. V., directeur AM Match.
•    Wethouder de Maa heeft een gesprek gehad met een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein: A. d. W., R. V. en A. v. E.

Ouderkerk aan de Amstel, 24 augustus 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud 

de burgemeester, J. Langenacker