Besluitenlijst 22 november 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Vaststelling Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023

Uw college wordt voorgesteld om aan de gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 in te trekken en de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023 vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 januari 2023. 

Besluit 

De gemeenteraad voor te stellen: 

 • De Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 in te trekken;
 • De Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023 vast te stellen; 
 • De Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023 in werking te laten treden per 1 januari 2023.

Herinrichting openbare ruimte Sluisplein

In 2023 staat de herinrichting van de openbare ruimte van het Sluisplein op de gemeentelijke planning. De kosten voor de aanleg hiervan zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Het Sluisplein is in 1972 aangelegd. De huidige bestrating van het Sluisplein is versleten en einde levensduur, waardoor het nodig is het plein te reconstrueren. In 2017 heeft de Jumbo een principeverzoek voor uitbreiding ingediend. De gewenste uitbreiding sluit aan bij het beleid van de gemeente (in welk kader wordt verwezen naar de Detailhandelsstructuurvisie, 2019). Jumbo heeft 9 mei 2022 de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Voor de beoordeling hiervan dient getoetst te worden aan het gemeentelijk beleid en worden beoordeeld of dit ruimtelijk inpasbaar is. De uitbreiding past binnen de detailhandelsstructuurvisie, waardoor alleen de ruimtelijke inpasbaarheid overblijft ter toetsing. Ruimtelijk betekent de uitbreiding een toename van de parkeervraag met 12 autoparkeerplaatsen en 18 fietsparkeerplaatsen. 

De herinrichting van het Sluisplein, de uitbreiding van de Jumbo en de toename van het aantal benodigde parkeerplaatsen maken een samenhangende reconstructie van de openbare buitenruimte op het Sluisplein nodig. Hiervoor zijn verschillende ontwerpen gemaakt. De inwoners en ondernemers hebben geparticipeerd in het ontwerpproces wat heeft geleid tot een aangepast plan wat tegemoetkomt aan de in het participatieproces genoemde punten en wat als basis kan dienen voor het definitieve ontwerp. Aangetoond is hiermee dat de uitbreiding van de supermarkt op een goede manier is in te passen in de openbare ruimte.

Besluit 

 1. Het plan voor de herinrichting van het Sluisplein wat op 14 november 2022 aan de inwoners is getoond goed te keuren als basis voor uitwerking tot een definitief ontwerp. 
 2. Kennis te nemen van de opmerkingen de gemaakt zijn tijdens de inloopavond op 14 november. 
 3. De raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten over het herinrichtingsplan voor het Sluisplein.

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

Nederland heeft grote klimaatambities. Eerder hebben gemeenten en provincies zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord en de daarin genoemde doelstelling van 49%. In het Klimaatakkoord is ook opgenomen dat het kabinet uitvoeringsmiddelen reserveert voor de medeoverheden. Op 25 oktober 2022 heeft het ministerie van economische zaken en klimaat duidelijkheid gegeven over deze middelen. Het budget is met name bedoeld om structureel mensen aan te kunnen nemen. Voorgesteld wordt om het team duurzaamheid in te richten met twee FTE aan regisseurs (beleidsmedewerkers) en drie projectleiders.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder.

Tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT)

Vanaf 2016 werkt gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van een nieuwe tijdelijke touringcarterminal bij station Duivendrecht voor het afhandelen van internationale lijn-, zon- en sneeuwdiensten. In 2018 heeft het College van Ouder-Amstel besloten akkoord te gaan met verdere uitwerking van de plannen. In juni 2021 is afgesproken om een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de tijdelijke ITT in te passen in de SMH, vanwege de mogelijk te bereiken voordelen, en om de eventuele nadelen van deze optie goed in beeld te kunnen brengen. De resultaten van de studie naar de mogelijke inpassing van de ITT in de SMH laten zien dat de inpassing van de tijdelijke ITT in de SMH voldoet aan alle voorwaarden van Ouder-Amstel en op diverse criteria meerwaarde biedt ten opzichte van de locatie bij station Duivendrecht.

Als gevolg van het laatste half jaar snel wijzigende economische omstandigheden is het opnemen van de tijdelijke ITT in de SMH inmiddels een noodzaak geworden voor de financiering en realisatie van dit gebouw. De SMH zelf is een onontbeerlijke voorwaarde voor het kunnen realiseren van De Nieuwe Kern als geheel. Indien deze niet zou worden gerealiseerd ontstaat grote vertraging of stopt de ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Het college wordt gevraagd om de SMH aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke inpassing van de ITT onder de conditie dat initiatiefnemer Amsterdam ook de benodigde stappen zet in haar besluitvorming om de tijdelijkheid van de ITT te garanderen en tot spoedige realisatie van DNK te komen. Hiervoor worden diverse voorwaarden verbonden aan het instemmen met de komst van de tijdelijke ITT die contractueel en/of in de omgevingsvergunning zullen worden vastgelegd. 

Besluit 

A - Het college besluit, onder voorbehoud van eventuele wensen of bedenkingen van de raad, om de SMH als locatie aan te wijzen voor de tijdelijke internationale touringcarterminal, mits in een overeenkomst of omgevingsvergunning de volgende randvoorwaarden en eisen vast te stellen:

 • De ITT verwerkt, conform het verrichte onderzoek, maximaal 45.000 touringcars per jaar.
 • De ITT is tijdelijk aanwezig in de SMH voor de duur van maximaal 10 jaar.
 • Amsterdam start per omgaande het proces op dat zal resulteren in de definitieve locatiekeuze voor de ITT en zal gemeente Ouder-Amstel hierover elke twee jaar in december een update verstrekken.
 • Tijdens evenementenpieken wordt de ITT niet gebruikt en de touringcars kunnen in plaats daarvan gebruik maken van een alternatieve tijdelijke voorziening buiten de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel; in de SMH gaat het evenementen parkeren altijd voor.
 • Handhaving en toezicht binnen de SMH en dus ook in de ITT is 24/7 operationeel.
 • Indien en voor zover extra handhaving en toezicht in de openbare ruimte nodig is als gevolg van bezoekers of gebruikers van de ITT, dan wordt extra benodigde BOA-inzet betaald door Amsterdam: 

- Overlast die gekoppeld is aan een van de gebiedsoverstijgende functies in de SMH, waaronder de ITT, en die om aanvullende inzet van BOA’s vraagt in de openbare ruimte, is voor rekening van Amsterdam. 
- Opgelegde bestuurlijke boetes komen in zijn geheel ten gunste van Ouder-Amstel, omdat Ouder-Amstel bevoegd gezag is en zoals geregeld in titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Amsterdam blijft zich samen met Ouder-Amstel inspannen richting het Rijk, conform de in MRA verband overeengekomen Verstedelijkingsstrategie, om tot de financiering van de nog niet gedekte bovenplanse kosten voor de gebiedsontwikkeling in de Zuidoostflank (waaronder DNK en Werkstad OverAmstel) te komen. 
 • Het College van B en W van Amsterdam stemt in haar besluitvorming over het raadsvoorstel omtrent de financiering en dus realisatie van de SMH in met de inhoud van voorliggend collegebesluit en spant zich in om, onder voorbehoud van besluitvorming door de raad van Amsterdam over deze financiering, dat de uitvoering van de SMH inclusief tijdelijke busterminal voortvarend ter hand wordt genomen. 
 • Amsterdam gaat over tot voorwaardelijke opzegging van de huur van een deel van de volkstuinen (cf structuurvisie DNK) op het moment dat de participatie over het stedenbouwkundig raamwerk wordt gestart, met als enige voorwaarde het nog verkrijgen van een planologische titel voor woningbouw op deze locaties. 
 • Het gedeelte van de Europese subsidie voor de tijdelijke ITT m.b.t. de openbare ruimte wordt ingezet in overleg met Ouder-Amstel, een en ander conform de subsidievoorwaarden welke zijn gekoppeld aan de toekenning aan en verantwoording door Amsterdam welke Ouder-Amstel in acht zal nemen. 
 • Voor alle openbare sportvoorzieningen die mogelijk zijn gemaakt met het bestemmingsplan voor de SMH geldt dat medegebruik door de sportverenigingen en sporters in Ouder-Amstel mogelijk is, waarbij voor de voorzieningen t.b.v. voetbal geldt dat medegebruik mogelijk is buiten de gebruiksmomenten van FC Amsterdam.

B - De reservering voor de tijdelijke ITT naast station Duivendrecht te laten vervallen en aan vestiging op deze locatie geen medewerking meer te verlenen.
C - De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten over het tijdelijk opnemen van de ITT in de SMH en hiervoor bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te bieden, inclusief afwegingsnotitie, memo aanvulling haal- en brengverkeer ITT, en inclusief memo met beantwoording van de technische vragen.

Vaststellen controleprotocol 2022 en normenkader 2022

Voor de accountantscontrole over het jaar 2022 moet het controleprotocol worden vastgesteld door de raad. In dit controleprotocol worden naast de reikwijdte van de accountantscontrole met name de rapporterings- en goedkeuringstoleranties vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van het wettelijk minimum en wordt het normenkader geactualiseerd. Het controleprotocol en normenkader worden, conform de controleverordening, jaarlijks door de raad vastgesteld.

Besluit 

 1. Het controleprotocol 2022 en normenkader 2022 van de Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen. 
 2. Het controleprotocol 2022 en normenkader 2022 van de gemeente Ouder-Amstel ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad, zoals opgenomen in raadsvoorstel en raadsbesluit nummer 2022/72.

Verordeningen en tarieven leges, heffingen en belastingen 2023

Jaarlijks stelt de Raad de belastingverordeningen vast en de daarin opgenomen tarieven. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens uitgangspunten zoals deze zijn vastgesteld in de begroting 2023. Conform de begroting 2023 is de index 5%, voor leges 3,3%. Hierbij worden de verordeningen en de tarieven die voor 2023 gaan gelden, ter vaststelling aan u voorgelegd.

Besluit 

Met het vaststellen van de verordeningen voor belastingjaar 2023 legt u de basis voor het heffen van de in gemeente Ouder-Amstel ingevoerde gemeentelijke belastingen zoals opgenomen in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Waarmee de beoogde leges- en belastingopbrengsten, zoals vermeld in de begroting 2023, worden gerealiseerd. 
Wij vragen u vast te stellen: 

 1. Legesverordening 2023 met tarieventabel
 2. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2023
 3. Verordening Roerenderuimtebelastingen 2023
 4. Verordening Rioolheffing 2023
 5. Verordening Reinigingsheffingen 2023 met tarieventabel 
 6. Verordening Hondenbelasting 2023
 7. Verordening Begraafplaatsrechten 2023 met tarieventabel
 8. Verordening Forensenbelasting 2023
 9. Verordening Toeristenbelasting 2023 

AvA InWest Regio B.V. 25 november ’22

Op 25 november 2022 vindt een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) plaats in Haarlem van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest B.V. De gemeente Ouder-Amstel is hiervan aandeelhouder. De vergaderstukken en het advies betreffende de in te nemen standpunten in deze vergadering zijn overgelegd.

Besluit 

Het college besluit om als aandeelhouder van InWest Regio BV:

 1. In te stemmen met de benoeming van BDO als controlerend accountant  van ROM InWest en InWest Regio voor een periode van 2 jaar;
 2. In te stemmen met het verlenen van uitstel voor het opmaken van de jaarrekeningen van ROM InWest en InWest Regio over het boekjaar eindigend op 31 december 2022;
 3. In te stemmen met de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de Investeringscommissie van het InWest MKB Fonds;
 4. In te stemmen met de wijziging van de statuten: 
  - Vaststelling van het aantal leden van het InWest MKB Fonds op minimaal drie (3) leden en maximaal zeven (7). 
  - Vaststelling van het aantal leden van het InWest Transitiefonds op minimaal drie (3) leden en maximaal zeven (7). 
  - Quorum voor bijzondere besluiten van de algemene vergadering van InWest Regio met ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minimaal 75% van het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is;
 5. In te stemmen met uitgifte van aandelen aan nieuw toe te treden aandeelhouders gemeenten Waterland, Zaanstad en Haarlemmermeer;
 6. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan het bestuur van ROM InWest BV om namens de partijen betrokken bij de bestuursovereenkomst InWest Regio BV de toetredingsovereenkomst aan te gaan met de gemeenten Waterland, Zaanstad en Haarlemmermeer;
 7. In te stemmen met het voorgestelde beloningsbeleid van ROM InWest.
 8. Wethouder Koek-Baks aan te wijzen als bestuurlijk vertegenwoordiger voor de ROM InWest namens de gemeente.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een operationeel overleg met de politie en handhaving geleid.
 • Burgemeester Langenacker heeft een ambtenaar die 40 jaar in dienst was en afscheid nam een speciaal kado gebracht.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de weerbaarheidsdag vanuit de Provincie georganiseerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft overleg gevoerd met de brandweer over de voortgang van de renovatie/nieuwbouwplannen van de brandweer.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een Webinar Tolerantie en verdraagzaamheid georganiseerd door het Nederlandse Genootschap Burgemeesters.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de BACGhor.
 • Burgemeester Langenacker heeft gesprekken gevoerd met een aantal Oekraïense vluchtelingen en hun familieleden over een situatie in het Rabobankpand.
 • Burgemeester Langenacker heeft Sinterklaas in Ouderkerk en in Duivendrecht ontvangen.
 • Burgemeester Langenacker heeft M. C. als vrijwilliger bij het Sinterklaas comité van Duivendrecht een gemeentelijke erepenning uitgereikt voor zijn 40 jaar trouwe dienst.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Wethouder De Reijke heeft met ontwikkelaars een overleg gehad over de anterieure overeenkomst Zuidpark.
 • Wethouder De Reijke is langs geweest bij Sinterklaas in Duivendrecht.
 • Wethouder De Reijke heeft kort gesproken met Minister H. van infrastructuur over de toekenning van subsidie aan Ouder-Amstel.
 • Wethouder De Reijke heeft samen met de voorzitter van de Vervoersregio MRA en de gedeputeerde van Flevoland gesproken met een aantal Tweede Kamerleden over de toekenning van mobiliteitsgelden ten behoeve van woningbouw.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met omwonenden van het perceel Holendrechterweg over de voorgenomen verkoop.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met COD en Amvest, ontwikkelaars van de Dialogue over het bestemmingsplan en eventuele knelpunten bij de realisatie.
 • Wethouder Koek-Baks heeft met afgevaardigden van de sociale adviesraad en ambtenaren knelpunten qua toegankelijkheid in Duivendrecht bekeken.
 • Wethouder Koek-Baks heeft boek in ontvangst genomen van Boei. En daarna in gesprek gegaan omtrent de projecten die in het boek “Kijk” staan.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Coherente Kampoelan (de Rijsttafel).
 • Wethouder Koek-Baks heeft samen met Burgmeester Langenacker een boottocht gemaakt met Sinterklaas naar de intocht in Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft met afgevaardigden van de sociale adviesraad en ambtenaren knelpunten qua toegankelijkheid in Ouderkerk bekeken.
 • Wethouder de Maa heeft samen met de wethouder onderwijs van Diemen overleg gehad met de leerling-vervoerder Willemsen-de Koning over het chauffeurstekort.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd de OBA en Coherente over de Voorleesexpres.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met Dhr. P. B. over Duurzaamheid.
 • Wethouder de Maa heeft portefeuillehoudersoverleg jeugd gehad met de Duo gemeenten.
 • Wethouder de Maa heeft de intentieverklaring energieroute Noord-Holland ondertekend.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gehad met de stichting Lezen en Schrijven over de aanpak laaggeletterdheid.
 • Wethouder de Maa is aanwezig geweest bij een les ‘Taal voor Thuis’.
 • Wethouder de Maa heeft meegelopen met een van de energiefixers.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker