Besluitenlijst 22 maart 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • W. Jansen, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Flexwonen conform Regioplan aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad Over-Amstel

In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan het Regioplan Beschermd Wonen dak- en thuisloosheid Amstelland. Het Regioplan is vastgesteld door de raad op 7 februari 2022. In 2021 heeft gemeente Amsterdam gevraagd of het mogelijk zou zijn om opvang voor Amsterdamse economisch daklozen te bouwen op de braakliggende locatie aan de Wenckebachweg 118 in de Werkstad OverAmstel. Met dit initiatief kunnen we de economisch daklozen uit Ouder-Amstel bedienen. Het past in haar huidige vorm goed bij de afspraken uit het Regioplan, waar we als Amstelland gemeenten een gezamenlijke opgave hebben en solidair willen zijn. Ook wordt voldaan aan de motie waarin wordt gevraagd voorlopig in te zetten op een voorziening passend bij de vraag van inwoners van onze gemeente en in relatie tot de verdeling van de regionale voorzieningen. Op basis van de Landelijke Aanpak Dak- en Thuisloosheid (staatssecretaris Blokhuis) is de opdracht meegegeven om deze aanpak regionaal te organiseren. De beoogde kavel aan de Wenckebachweg 118 zal direct groen worden ingericht en tevens wordt ook groen in/aan de gevels toegepast waardoor dit initiatief een groene plek in het deelgebied Weespertrekvaart creëert. Met dit initiatief is dus sprake is van een project waarmee meerdere beleidsdoelen van Ouder-Amstel tegelijk worden gediend.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg portefeuillehouder. 

Wijzigen Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021

In de door de gemeenteraad op 1 oktober 2021 vastgestelde Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 is verzuimd een grondslag op te nemen voor het collegebesluit om een uitsluitend recht te verlenen aan AEB Exploitatie B.V. voor de verwerking van al het in de gemeente ingezamelde huishoudelijk bioafval en restafval. Dit collegebesluit is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel. De grondslag voor dat collegebesluit moet in de Afvalstoffenverordening worden opgenomen. Om dit te herstellen wordt de raad voorgesteld de Eerste wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening 2021 vast te stellen. Voorts wordt voorgesteld om enkele artikelen van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 (tekstueel) aan te passen en daartoe het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen.

Besluit 

1.    De raad voor te stellen de Eerste wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening 2021 vast te stellen. 
2.    Het Uitvoeringsbesluit Ouder-Amstel 2021 in te trekken en het Uitvoeringsbesluit Ouder-Amstel 2022 vast te stellen.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een extra voorzittersoverleg recreatieschappen.
•    Burgemeester Langenacker heeft alle stembureaus bezocht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart.
•    Burgemeester Langenacker heeft samen met de eigenaar van het voormalig Rabobankpand de eerste groep Oekraïeners welkom geheten die in dit pand zijn gaan wonen.
•    Burgemeester Langenacker heeft een strategisch overleg met de politie bijgewoond.
•    Burgemeester Langenacker heeft een 104-jarige bezocht.
•    Burgemeester Langenacker heeft een dienst in de Amstelkerk bijgewoond die volledig in het teken stond van het welkom aan de Oekraïeners in ons dorp en de oorlog in Oekraïne.
•    Burgemeester Langenacker heeft de openbare zitting tot vaststelling van de uitkomst stemming voorgezeten.
•    Wethouder De Reijke heeft kennisgemaakt met een kandidaat voor afdelingshoofd Ruimte.
•    Wethouder De Reijke heeft meegedaan met een fietstocht vanuit Duivendrecht, georganiseerd door Coherente in het kader van het project Doortrappen.
•    Wethouder Boomgaars heeft met twee inwoners gesproken over de herinrichting van de Rijksstraatweg.
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg snel internet buitengebied. 
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de VNG-sessie over Oekraïne.
•    Wethouder Boomgaars heeft een rondleiding door Werkstad OverAmstel gegeven aan medewerkers van DPG Media.
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de delegatievergadering van de VNG-commissie Europa en Internationaal.
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de livestream van NH Next om te vertellen over het verduurzamen van bedrijventerreinen in Ouder-Amstel
•    Wethouder Jansen heeft een directeurenoverleg van het onderwijs en de kinderopvang voorgezeten.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 maart 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester,  J. Langenacker