Besluitenlijst 22 juni 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Jaarstukken 2021 Gemeente Ouder-Amstel ter vaststelling

De jaarstukken 2021 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2021. Met de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021 inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen. De jaarstukken 2021 sluiten met een nadelig resultaat van € 344.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2021 van € 272.000 nadelig en met een totaal balanssaldo van € 46.004.000. Wij stellen u voor de jaarstukken 2021 vast te stellen en het nadelig saldo te onttrekken aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2021 € 2.122.000 voor deze onttrekking en na deze onttrekking € 1.778.000. In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e burap 2021 vermeld als over te hevelen maar zijn in de jaarstukken opgenomen met het voorstel deze middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2022. Voor diverse ongebruikte budgetten 2021 wordt verzocht deze budgetten alsnog beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve; het betreft diverse posten met een totaalbedrag van € 227.500. De accountant heeft de controle afgerond. De bevindingen zijn verwerkt in de hierbij aangeboden jaarstukken. De accountant heeft toegezegd om uiterlijk 07 juli 2022 een getekende controleverklaring af te geven. Derhalve stelt de raad de jaarstukken vast onder voorbehoud van het ontvangen van deze controleverklaring. Zodra de controleverklaring beschikbaar is wordt deze aan de raad verstrekt.

Besluit 

  1. De jaarstukken 2021 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een nadelig resultaat van € 344.000 ten opzichte van de bijgestelde programmabegroting 2021 van nadelig € 272.000 nadelig en met een balanssaldo van € 46.004.000, vast te stellen. Het resultaat wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e burap 2021 vermeld als over te hevelen maar zijn in de jaarstukken opgenomen met het voorstel deze middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2022. Voor diverse ongebruikte budgetten 2021 wordt verzocht deze budgetten alsnog beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve; het betreft diverse posten met een totaalbedrag van € 227.500. 
  2. De jaarstukken 2021 aan te bieden aan de raad ter vaststelling op 07 juli 2022.

1e Burap en 1e Nieuwsbrief 2022 Ouder-Amstel

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2022. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2022 € 168.000. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 5.000 nadelig welke leidt tot een positief begrotingssaldo over 2022 van € 163.000. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2022 en reserves 2022 ter vaststelling opgenomen. Ter informatie is er een addendum aan de 1e Burap 2022 toegevoegd. 

Besluit 

  1. De overgelegde wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. 
  2. Aan de raad de wijziging van de programmabegroting 2022 ter vaststelling op 7 juli 2022 voor te leggen.

Kadernota 2023-2026 Gemeente Ouder-Amstel

Deze kadernota is opgesteld voordat we de meicirculaire i.r.t. de algemene uitkering hebben kunnen verwerken. Dit is gelijk aan de werkwijze in de afgelopen jaren. De uitkomsten van de meicirculaire zullen u separaat worden toegezonden. In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2023, het college op hoofdlijnen geïnformeerd over de onvermijdelijke verplichtingen vanuit bestaand beleid en vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen welke van invloed zijn op de begroting 2023. De uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord is hierin nog niet opgenomen, deze zal, net als de meicirculaire, verwerkt worden in de begroting 2023. De kadernota biedt het college de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht worden in de begroting 2023. De ontwikkelingen laten voor 2023 een tekort zien. Gezien de onzekerheden over de rijksmiddelen doen we nu geen concrete voorstellen om dit tekort op te lossen. Bij het opstellen van de begroting werken we de kaders uit.

Besluit 

  1. De overgelegde kadernota 2023-2026 vast te stellen. 
  2. Aan de raad de kadernota 2023-2026 ter kennisname voor te leggen.

Afspraken opvangplekken vluchtelingen uit Oekraïne op Entrada 700

Het college van B&W van Ouder-Amstel heeft de ambtelijke organisatie op 24 mei 2022 opdracht gegeven om een bijdrage te leveren aan de taakstelling van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne door een extra opvanglocatie te regelen voor de opvang, naast die in het centrum van Ouderkerk. Na een haalbaarheidsonderzoek hebben de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam overlegd met de eigenaar van Entrada 700 over het gereed maken van het kantoorgebouw Entrada 700 voor de opvang van zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne. Amsterdam huurt tot eind 2025 Entrada 700 van de eigenaar. Ouder-Amstel is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor vluchtelingen die op haar grondgebied verblijven. Daaruit vloeit ook de financiële verantwoordelijkheid voor de Rijksfinanciering, waarover Ouder-Amstel afspraken heeft gemaakt met het Rijk. Bijgevoegd zijn de uitkomsten van allereerst het overleg met Amsterdam en de eigenaar, en ten tweede met gemeente Amsterdam. Amsterdam tekent als huurder een aparte allonge op de huidige huurovereenkomst. Het college van B&W van Amsterdam stemt 21 juni in met de afsprakenbrieven en de allonge. Amsterdam organiseert de verbouwing. Ouder-Amstel organiseert de dagelijkse opvang.

Besluit 

In te stemmen met de overgelegde afsprakenbrieven om te komen tot de realisatie van circa 200 opvangplekken voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne op Entrada 700: 

  1. Concept afsprakenbrief tussen gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam en de eigenaar van Entrada 700. 
  2. Concept afsprakenbrief tussen gemeente Amsterdam en gemeente Ouder-Amstel.

Ouderkerk aan de Amstel, 23 juni 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker