Besluitenlijst 20 september 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • J.J. de Maa, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Concept Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2023-2026; 1e behandeling door het College

In de overlegde bijlage vindt u de concept programmabegroting 2023-2026. We maken een voorbehoud ten aanzien van de resultaten, cijfers, tabellen en informatie opgenomen in de paragrafen; deze zijn nog onder constructie. De resultaten volgens de begroting 2023-2026, welke op 11 oktober 2022 door college wordt vastgesteld en op 10 november 2022 door de raad, kunnen en zullen hiervan afwijken. Een nadere duiding van de resultaten zal worden opgenomen bij de aanlevering van de begroting ter vaststelling door college en raad.

Besluit 

Het college heeft de conceptbegroting besproken.

Vaststellen bestemmingsplan Holendrechterweg 53a/54/54a Ouderkerk aan de Amstel

Voor het perceel Holendrechterweg 54a te Ouderkerk aan de Amstel is in 2010 een conceptbestemmingsplan in procedure gebracht voor de bouw van 2 woningen ter vervanging van het autoschadeherstelbedrijf. De procedure is toen gestagneerd. In verband met de uitspraak van de Raad van State omtrent het bestemmingsplan Buitengebied Noord ten aanzien van dit perceel is de bestemmingsplanprocedure hervat. Naar aanleiding van de ter inzagelegging zijn destijds diverse zienswijzen ingebracht. De zienswijzen hadden met name betrekking op (strijd met) het provinciaal beleid inzake de bufferzone/Amstelscheg, het aantal en de situering van de woningen. De overleggen met alle betrokkenen liepen tamelijk stroef. Derhalve is destijds besloten dit te laten rusten. 

Het langdurige proces van de Holendrechterweg 54A dient eindelijk beëindigd te worden. Daarom is gezocht naar een juridische oplossing. 

Indien het bestemmingsplan dat in 2015 ter inzage heeft gelegen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 wordt vastgesteld, kan gebruik worden gemaakt van het overgangsrecht waardoor het oude recht – de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2019 (PRV) – van toepassing is. Goed te beargumenteren valt dat hier sprake is van bestaand stedelijk gebied, waardoor artikel 5c niet van toepassing is, en een kleinschalige ontwikkeling wel mogelijk is. Via deze route zouden de woningen dus gerealiseerd kunnen worden. Een ontheffing van gedeputeerde staten dan wel een toepassing van de hardheidsclausule is daarmee niet nodig, waardoor deze route de meest eenvoudige is.

Besluit 

In te stemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan Holendrechterweg 53a/54/54a Ouderkerk aan de Amstel.

Mandaatbesluit beslissing op bezwaar Ouder-Amstel

Al geruime tijd wordt er nagedacht over het verbeteren van de efficiency van de verschillende werkzaamheden binnen de gemeente Ouder-Amstel, daarbij inbegrepen de werkzaamheden die worden verricht door de uitvoeringsorganisatie Duo+. Het proces van beslissing op bezwaar is een voorbeeld waarbij er een verbeterslag in de efficiency gemaakt kan worden. Mandatering van de beslissing op bezwaar geeft ruimte op de bestuurlijke agenda en ruimte in de capaciteit van de afdeling. Verder sluit het goed aan bij de huidige bevoegdhedenregeling, waarbij de verantwoordelijkheid laag in de organisatie ligt.

De gemeenschappelijke regeling DUO+ biedt ruimte voor deze mandatering. De beslissing op bezwaar wordt via dit mandaatbesluit opgedragen aan de directeur Duo+. De directeur kan ondermandaat verlenen, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden. Op grond hiervan wordt geadviseerd: 

1)    Artikel 5 lid 2 van de Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+, vastgesteld op 30 april 2019 te laten vervallen; 
2)    De bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, gericht aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, opgedragen aan de directeur Duo+, waarbij het mandaat wordt uitgeoefend door het afdelingshoofd, tenzij het betreft: 
a.    bezwaarschriften tegen primaire besluiten die door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zelf zijn genomen;
b.    bezwaarschriften tegen primaire besluiten die door het afdelingshoofd zelf in mandaat zijn genomen; 
c.    bezwaarschriften die gegrond zijn; 
d.    bezwaarschriften waarbij in heroverweging het primaire besluit wordt herroepen; 
e.    bezwaarschriften waarbij in heroverweging van het primaire besluit wordt afgeweken van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van Ouder-Amstel; 
f.    bezwaarschriften ter zake besluiten die als politiek gevoelig bestempeld kunnen worden. 

Besluit 

1.    Artikel 5 lid 2 van de Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+, vastgesteld op 30 april 2019 te laten vervallen.
2.    De bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, gericht aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, op te dragen aan de directeur Duo+, waarbij het mandaat wordt uitgeoefend door het afdelingshoofd, tenzij de in dit voorstel genoemde uitzonderingen van toepassing zijn.
3.    Van het mandaat slechts gebruik te laten maken na overleg met de desbetreffende portefeuillehouder.

Binnenweg 16; Intrekken gemeentelijke monumentenstatus

Het college is op grond van artikel 4 van de Erfgoedverordening 2016 bevoegd om de status ‘gemeentelijk monument’ van objecten in te trekken. Het monument De Drie Fonteinen aan de Binnenweg 16 verkeert in een slechte staat, waarbij de kosten voor herstel en instandhouding van het object niet in verhouding staan tot de herbouwwaarde.

Besluit 

Wordt verzocht om de gemeentelijke monumentenstatus van het op object op de Binnenweg 16 in te trekken. Het college is op grond van artikel 4 lid 1 van de Erfgoedverordening 2016 bevoegd om de status ‘gemeentelijk monument’ van objecten in te trekken.

Korte Dwarsweg 8; intrekken gemeentelijke monumentenstatus

Het college is op grond van artikel 4 van de Erfgoedverordening 2016 bevoegd om de status ‘gemeentelijk monument’ van objecten in te trekken. Het monument aan de Korte Dwarsweg 8 verkeert in een slechte staat waarbij de kosten voor herstel en instandhouding van het object niet in verhouding staan tot de herbouwwaarde.

Besluit 

Wordt verzocht om de gemeentelijke monumentenstatus van het op object op de Korte Dwarsweg 8 in te trekken. Het college is op grond van artikel 4 lid 1 van de Erfgoedverordening 2016 bevoegd om de status ‘gemeentelijk monument’ van objecten in te trekken.

Waver 37A; Het wijzigen van de monumentale status

Het college is op grond van artikel 4, lid 1 van de Erfgoedverordening 2016 bevoegd om de status ‘gemeentelijk monument’ van objecten in te trekken of te wijzigen. Doordat een deel van het monument aan de Waver in een slechte staat verkeert en de kosten voor herstel van het object niet in verhouding staan is slopen en mogelijke herbouw van de schuur, de best passende optie.

Besluit 

Het college is op grond van artikel 4, lid 1 van de Erfgoedverordening 2016 bevoegd om de status ‘gemeentelijk monument’ van objecten in te trekken of te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om in te stemmen met:

•    Het wijzigen van de monumentale status, waarbij de schuur en kapberg niet langer onderdeel uitmaken van het ensemble.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het operationeel politie overleg.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Regiegroep AM.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de presentatie van de TNO-tool spookbewoning. Deze presentatie werd gehouden in het bijzijn van de Amstellandburgemeesters en de commissaris van de Koning.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de DB-vergadering van het Duo+ bestuur.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Commissie Burger en Bestuur.
•    Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Platform Groene Hart.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de AB van de Omgevingsdienst Noord Zee Kanaal Gebied.
•    Burgemeester Langenacker, mevrouw de Reijke, mevrouw Koek en mevrouw de Maa zijn samen op bezoek geweest bij het Pleinfeest XXL.
•    Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.
•    Burgemeester Langenacker heeft het overleg van het Aanjaagteam Risk-factory voorgezeten.
•    Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij een bestuurlijk overleg financierders Regionale samenwerking Zorg en Welzijn.
•    Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Overleg Platform Ruimte MRA.
•    Wethouder De Reijke heeft kennisgemaakt met het bestuur van de Amstelbocht.
•    Wethouder Koek-Baks heeft kennisgemaakt met Stichting Promotie Ouder-Amstel, waarbij ook afvaardiging van Beth Haim, Amstelland Museum en CPOA aanwezig waren.
•    Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met Hans Out en Gijs de Haan omtrent openbaar toilet bij ’t Haventje.
•    Wethouder Koek-Baks heeft kennisgemaakt met de directeur van de Vervoersregio.
•    Wethouder de Maa heeft de tentoonstelling in Duivendrecht ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ over huiselijk geweld en kindermishandeling geopend.
•    Wethouder de Maa heeft het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de Amstellandgemeenten bijgewoond.
•    Wethouder de Maa heeft een welkomstwoord gehouden bij de eerste bijeenkomst van de denktank Duurzaamheid.
•    Wethouder de Maa heeft een bijeenkomst van het regionaal Taalakkoord bijgewoond, een toespraak gegeven en het akkoord ondertekend.
•    Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met H. v. V., directeur/bestuurder van Amstelwijs.
•    Wethouder de Maa heeft een afspraak gehad met de directeur/bestuurders van Amstelwijs en Amstelland.
•    Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met de directie van Coherente n.a.v. een gesprek met de adviesraad Sociaal Domein.

Ouderkerk aan de Amstel, 21 september 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
R. van Reijswoud  
de burgemeester,
J. Langenacker