Besluitenlijst 20 december 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Realisatie vluchtelingenopvanglocatie HvA Wenckebachweg 144 – 148.

Er is een landelijk tekort aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Het college neemt hierin haar verantwoordelijkheid en realiseert in samenwerking met de veiligheidsregio en het COA (centraal orgaan opvangasielzoekers) een tijdelijke opvang voor in eerste instantie 150 asielzoekers en 100 Oekraïense vluchtelingen vanaf januari 2023.

Dit voorstel geeft de recente ontwikkelingen weer en een advies over de besteding van de middelen voor de exploitatie van de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat generaal Oekraïne, vergoedt de verbouwing voor het deel voor Oekraïners. Het COA vergoedt alle kosten voor de opvang van asielzoekers.

Besluit 

 1. Het normbedrag voor de gemeentelijke opvang van Oekraïners van € 83 per plek per dag te besteden aan:

a. Huur;
b. Begeleiding;
c. Beveiliging van het Oekraïense deel van de HvA;
d. Leefgeld;
e. Proceskosten (inclusief projectkosten);
f.  Tussenvoorziening opvang en onderwijs/taalklas Oekraïense Kinderen;
g. 5% voor onvoorziene uitgaven.

2. Een eventueel restant hiervan te besteden aan:

a. Begeleiding naar werk;
b. Ontmoeting en vrijwilligerswerk;
c. Activiteitenaanbod voor alle vluchtelingen in HvA (naar rato; 40%);
d. Activiteitenaanbod voor vluchtelingen bij particulieren.

3.    De op te vangen asielzoekers, net als de Oekraïners, in te schrijven in de gemeente zodat zij kunnen werken (vraag of dat kan staat uit bij COA).
4.    Eind februari, begin maart een evaluatie van de opvang uit te voeren om te kunnen adviseren over mogelijke uitbreiding van de opvang met 100 asielzoekers.
5.    Tijdens de evaluatie een aanvullende begroting op te stellen voor uitbreiding met 100 asielzoekers.
6.    De kosten voor de verhuizing van inventaris van het HvA-gebouw naar Entrada 700 te financieren uit de begroting voor Entrada 700 (vergoed door de Nationale Opvang Organisatie (NOO)).
7.    De raad te informeren middels een Raadsinformatiebrief (zie overgelegde bijlage).

Kleinschalige opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en (gezins)voogdijinstelling Nidos zijn dringend op zoek naar extra opvangplekken door een verhoogde instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en een beperkte doorstroom. Het ministerie van Justitie en Veiligheid roept gemeenten op om daaraan bij te dragen. Een van de oplossingen is gezinswoningen ten behoeve van kleinschalige opvang voor minderjarige statushouders beschikbaar te stellen. Het voorstel is om een zogenaamde kleinschalige wooneenheid te realiseren.

Besluit 

 • In te stemmen met het realiseren van een kleinschalige wooneenheid in 2023 voor de opvang van drie tot vijf alleenstaande minderjarige vreemdelingen met verblijfsstatus vanaf 15 jaar voor een periode van zes jaar.
 • In te stemmen met het beschikbaar stellen van de eerste geschikte sociale huurwoning die in 2023 vrijkomt aan de uitvoerende contractpartner van Nidos.
 • In te stemmen met het toekennen van een urgentieverklaring voor vervolghuisvesting aan jongeren wanneer zij de opvang verlaten.

Subsidieprogramma 2023

Het verlenen van subsidies is een bevoegdheid van het college. In de begroting 2023 wordt het subsidieplafond vastgesteld en zijn de financiële kaders vastgesteld. In het subsidieprogramma 2023 staat een overzicht van alle partijen die subsidie hebben aangevraagd samen met een korte toelichting waarom we deze partijen subsidiëren en de begrote bedragen. Ondanks dat het uitgangspunt in de kadernota was om subsidies niet te indexeren, is in de begroting er toch voor gekozen een inflatiecorrectie van 3,725% toe te passen op exploitatiesubsidies en subsidies met een hoge looncomponent. Het totale indexatiebedrag in 2023 voor subsidie beslaat € 48.591,- en kan volledig gedekt worden uit de stelpost algemene baten en lasten. Na het vaststellen van het subsidieprogramma worden de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2023 afgegeven richting de diverse instellingen.

Besluit 

Akkoord te gaan met:

 • Het vaststellen van het subsidieprogramma 2023;
 • Het in behandeling nemen van de subsidieaanvraag van het Oranje Comité, Stichting MEE, Stichting Promotie en de Adviesraad Sociaal Domein, ondanks het feit dat deze niet voor de gestelde termijn zijn ontvangen;
 • Het indexeren van exploitatiesubsidies en subsidies met een hoge looncomponent met het gemeentelijke indexcijfer van 3,725% voor een totaalbedrag van € 48.591,-;
 • Het verwerken van de totale indexering op de verschillende subsidiebedragen ter hoogte van € 48.591,- vanuit de stelpost inflatiecorrectie middels de voorjaarsnota 2023;
 • Het doorsturen van het subsidieprogramma 2023 naar de raad ter informatie.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester mevr. J. (Joyce) Langenacker
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Koek-Baks een gesprek gevoerd met de eigenaar van Aan de Plas over de verlichting.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders een bezoek gebracht aan Ouderkerkse Kerstmarkt. 
 • Burgemeester Langenacker is samen met de wethouders de Reijke en Koek-Baks aanwezig geweest bij het kerstdiner van de raad Ouder-Amstel. 
 • Burgemeester Langenacker en wethouder Koek waren aanwezig bij de kerstborrel van het personeel van de gemeente Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft op de landelijke Naturalisatie dag (15 december) weer de eerste naturalisatiebijeenkomst geleid waarin 7 mensen Nederlander zijn geworden.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de commissie Burger en Bestuur.
 • Burgemeester Langenacker heeft namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland deelgenomen aan het landelijke Veiligheidsberaad.
 • Burgemeester Langenacker heeft namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland deelgenomen aan het Algemeen Bestuur NIPV.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Celebration of the Ukrainen Saint Nicolas Day.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met een inwoner over een (buurt)ruzie.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de inhuldiging van de CTO-volleybal teams.
 • Wethouder De Reijke heeft de uitreiking gedaan van de Meerlanden prijs aan het Amstelbad en Coherente.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gehad met een indiener van een inspraakreactie ten aanzien van het Manageterrein.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gehad ten aanzien van het bestemmingsplan Holendrechterweg 54.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met twee inwoonsters Duivendrecht omtrent de lift.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoner Ouderkerk omtrent diverse zaken.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met de eigenaar van Outside Inn omtrent verhoogde parkeertarieven.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij bestuurlijk overleg Amstelbrug.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Kerstconcert Uriël Ensemble.
 • Wethouder de Maa heeft deelgenomen aan het bestuurlijk overleg arbeidsmarktregio Groot Amsterdam.
 • Wethouder de Maa heeft deelgenomen aan wethouders overleg RMC voortijdig schoolverlaten regio Amstelland.

Ouderkerk aan de Amstel, 21 december 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud

de burgemeester,
J. Langenacker