Besluitenlijst 19 juli 2022

Aanwezig

  • B.M. de Reijke, wethouder & locoburgemeester 
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • J.J. de Maa, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

  • J. Langenacker, burgemeester

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’

De voormalige manege ‘Gijsbrecht van Aemstel’ ligt aan de Holendrechterweg 22a. In 2014 zijn de manege-activiteiten gestaakt. Het terrein wordt sindsdien niet meer gebruikt en de bebouwing is in 2020 gesloopt. In 2013/2014 is door de gemeente Ouder-Amstel een algemene visie opgesteld waarin de planologische en ruimtelijke mogelijkheden zijn verkend voor dit terrein. Deze visie is in 2017 geactualiseerd. Op basis van dit visiedocument zijn door de gemeenteraad in oktober 2019 uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van het manegeterrein. Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van 33 nieuwe woningen dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Om de woningen mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. 

Besluit 

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ voor de bouw van 33 woningen. 
  2. In te stemmen met het vrijgeven voor terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gijsbrechtkwartier’ voor de duur van tien weken met de mogelijkheid voor een ieder om gedurende deze termijn een inspraakreactie in te dienen.

Benoeming lid Adviesraad sociaal domein Ouder-Amstel

De Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel adviseert het college over het beleid en de uitvoering van het gehele sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Op grond van artikel 4 lid 1 van de verordening Cliëntenparticipatie sociaal domein Ouder-Amstel 2015 benoemt het college de leden van de adviesraad. Middels het collegevoorstel wordt voorgesteld om mevrouw A. v.d. M. in functie te benoemen.

Besluit 

1.      Mevrouw A. v.d. M. voor een termijn van vier jaar tot lid van de adviesraad sociaal domein Ouder-Amstel te benoemen.
2.      De Adviesraad sociaal domein en mevrouw A. v.d. M. hiervan in kennis te stellen.

Besluit op bezwaarschrift Ambachtenstraat 40

Op 17 oktober 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van de heer d. H., namens Den Hertog Holding B.V. voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Ambachtenstraat 40 te Ouderkerk aan de Amstel (hierna: ‘het bestreden besluit’). Er is op 25 januari 2022 een bezwaarschrift ontvangen tegen de omgevingsvergunning van 15 december 2021. Deze is op 10 mei 2022 behandeld tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriften-commissie Ouder-Amstel (hierna: commissie). Op 15 juni 2022 heeft de commissie het college geadviseerd om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, en het bestreden besluit in stand te laten met een verbeterde motivering of deze te herroepen en in heroverweging een nieuw besluit te nemen op de vergunningaanvraag.

Besluit 

1.    Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel over te nemen en het advies voor zover deze ziet op punten die al zijn opgenomen in de omgevingsvergunning
       niet over te nemen. 
2.    De bezwaarschriften van bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren.
3.    Het bestreden besluit met een verbeterde motivering in stand te laten. 
4.    Bezwaarmakers en vergunninghouder schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.

Besluit op bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren inzake kapvergunning Ronde Hoep West tussen 56B en 57

Het besluit, inhoudende een omgevingsvergunning voor het kappen van 7 bo-men ten bate van een noodinlaat van Waternet op het perceel Ronde hoep West tussen 56B en 57 te Ouderkerk aan de Amstel, is op 28 februari 2022 verzonden. De bezwaartermijn eindigde op 11 april 2022. Het bezwaarschrift is op 21 april 2022 door ons ontvangen. Het bezwaarschrift is daarmee niet tijdig ontvangen.

Daarnaast zijn bezwaarmakers in persoon en namens het “Initiatief Stop de Bomenkap” (hierna: “het Initiatief”), geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”).

Overigens wordt opgemerkt dat de besluitvorming van de gemeenteraad over de motie over het kappen van bomen plaats heeft gevonden na het indienen van deze plannen. 

Besluit 

1.    Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel onverkort over te nemen.
2.    Het bezwaarschrift van bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren.
3.    Het bestreden besluit in stand te laten.
4.    Bezwaarmakers schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.
5.    Naast het formele proces van de beslissing op bezwaar, bezwaarmaker via een informele brief te informeren over de gang van zaken bij bomenkap.

Besluit op bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren inzake kapvergunning De Passage 5

Het besluit, inhoudende een omgevingsvergunning voor het kappen van 48 bomen op het Perceel De passage 5 te Amsterdam-Duivendrecht, is op 24 maart 2022 verzonden. De bezwaartermijn eindigde op 5 mei 2022. Het be-zwaar is door ons tijdig op 3 mei 2022 ontvangen.  

Bezwaarmakers zijn in persoon en namens het “Initiatief Stop de Bomenkap” (hierna: “het Initiatief”), geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”). 

Overigens wordt opgemerkt dat de besluitvorming van de gemeenteraad over de motie over het kappen van bomen plaats heeft gevonden na het indienen van deze plannen. 

Besluit 

1.    Het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel onverkort over te nemen.
2.    Het bezwaarschrift van bezwaarmakers niet ontvankelijk te verklaren.
3.    Het bestreden besluit in stand te laten.
4.    Bezwaarmakers schriftelijk van het besluit op de hoogte te stellen.
5.    Naast het formele proces van de beslissing op bezwaar, bezwaarmaker via een informele brief te informeren over de gang van zaken bij bo-menkap.

Wijziging indeling programma's begroting 2023

Op basis van de ervaringen in de afgelopen planning & control cycli wordt een herschikking van de programmastructuur voorgesteld. Deze wijziging maakt het beter mogelijk de gewenste beleidsmatige integraliteit in de teksten te bereiken, en draagt bij aan de overzichtelijkheid. Het college wordt voorgesteld voor de conceptbegroting de nieuwe indeling te gebruiken.

Besluit

De voorgestelde begrotingsstructuur toe te passen bij het opstellen van de conceptbegroting voor 2023.

Anterieure overeenkomst met Endemol Shine Nederland B.V. ten behoeve van het project BB

EndemolShine Nederland B.V. (hierna Endemol Shine) heeft bij de gemeente Ouder-Amstel en de grondeigenaren van De Nieuwe Kern het verzoek ingediend om het tijdelijk gebruik van een gedeelte van P-plus voor de filmopnames van een televisieprogramma met een tijdelijk gebouw ten behoeve van logies met een jaar te verlengen (‘het Project’). Dit betekent dat de beoogde termijn zoals omschreven in de overeenkomst van 28 juni 2021 voor het afbreken van de opstallen en het herinrichten van de parkeerplaatsen met een jaar uitgesteld moet worden. Het project betreft een tijdelijke opnamelocatie voor een televisieprogramma, dat in 2023 zal worden uitgezonden in Nederland en België. De filmopnames vinden plaats op de parkeerplaats van P-plus, wat direct grenst aan het kantoorgebouw van Endemol Shine. Endemol Shine heeft bij de gemeente Ouder-Amstel een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verlenging van het Project. Voordat de omgevingsvergunning verleend kan worden, is er – wederom - een overeenkomst nodig tussen de gemeente Amsterdam als grondeigenaar en Endemol Shine voor het gebruik van het parkeerterrein. Endemol Shine en de gemeente Amsterdam zal de gemeente Ouder-Amstel kopie verschaffen van deze getekende overeenkomst. Daarnaast hebben Endemol Shine en de gemeente Ouder-Amstel een anterieure overeenkomst opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over verantwoordelijkheden, financiën, planning, beheer en communicatie. Het Project kan verlengd worden zonder invloed te hebben op de planning van de ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Endemol Shine heeft kennis genomen van de bouwplanning en accepteert de eventuele hinder.

Besluit 

De anterieure overeenkomst betreffende het verlengen van de opnamelocatie op P-plus met Endemol Shine Nederland B.V. aan te gaan.

Wederzijdse informatie

•    Wethouder de Reijke heeft bij afwezigheid van de Burgemeester de opening van de buurtcamping in het Venserpark gedaan.
•    Wethouder De Reijke heeft een gesprek gehad met CTO volleybal over de huurtarieven.
•    Wethouder De Reijke heeft in het kader van het wethoudersspreekuur gesproken met de voorzitter van de bewonerscommissie Bredero. Dit ging met name over
     zelfwoonplicht, AirBnB en leeftijdsgrens.
•    Wethouder De Reijke heeft het zomerwebinar financiële positie gemeenten na 2026 van de VNG bijgewoond.
•    Wethouder De Reijke heeft een bijpraatsessie over het stikstofbeleid in Noord-Holland bijgewoond waarbij de gedeputeerde aanwezig was.
•    Wethouder Koek-Baks is wezen kijken bij hernieuwde speelplek Swanevelt.
•    Wethouder Koek-Baks is langs geweest bij inwoner vanwege klachten over geen zon in tuin door hoge populieren.
•    Wethouder de Maa heeft overleg gehad met Rijkswaterstaat over verduurzaming langs de A9.
•    Wethouder de Maa heeft overleg gehad met wethouder de R. uit Uithoorn over plaatsing van Oekraïense kinderen in de eerste opvang locatie in Uithoorn, i.v.m. tekort aan
     opvangplekken in Amstelveen.


Ouderkerk aan de Amstel, 20 juli 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker