Besluitenlijst 18 januari 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Uitvoeringsprogramma regionale energiestrategie

In de RES 1.0 is door middel van het vastleggen van zoekgebieden vastgelegd wat de gemeente wil bereiken. Met overgelegd Uitvoeringsprogramma wordt aangegeven hoe we dit willen bereiken. Het Uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop de RES 1.0 wordt uitgevoerd, wat nodig is, de planning en welke ondersteuning de gemeenten hiervoor krijgen vanuit de RES-programmaorganisatie en de provincie.

Besluit 

 1. Het RES-uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid vast te stellen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het decentraliseren van de taken uit het klimaatakkoord.
 2. De raad hierover te informeren door middel van overgelegd informatieblad. 
 3. Wethouder Boomgaars te mandateren voor het tekenen van het energiebesparingsakkoord.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft kennisgemaakt met de tweede wijkagent in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft twee Bestuurlijk Afstemmings Overleggen bijgewoond met de burgemeesters over de nieuwe maatregelingen/ versoepelingen van het kabinet.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Regiegroep Amstelland-Meerlanden bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft een 50-jarig bruidspaar bezocht.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de nieuwe adviseur van het Bestuursbureau Recreatie van het RNH.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Digitale ALV van de VNG bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Extra Algemeen Bestuursvergadering bijgewoond van de Omgevingsdienst NZKG.
 • Burgemeester Langenacker zat het politie-overleg voor.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met Verstegen accountants over de managementletter met tussentijdse bevindingen.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg van de RAP-regio over de nieuwe woonruimteverdeling bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft de ingelaste VNG-vergadering bijgewoond waarin verschillende belangrijke resoluties zijn aangenomen.
 • Afgelopen week hebben wethouder Korrel en wethouder Jansen vanuit de Stuurgroep het raadsvoorstel van het Centrumplan aan de vertegenwoordigers van TAT, BIZ en aanwonenden Kerkstraat toegelicht.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuurlijke bijeenkomst samenwerken aan de energie-infrastructuur.
 • Wethouder Jansen heeft overleg gevoerd met de onderwijsgroep Amstelland over de aanvraag 2 scholen onder 1 dak.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg geleid met alle kinderopvangorganisaties in de gemeente.

Ouderkerk aan de Amstel, 19 januari 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker