Besluitenlijst 15 november 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Instemming met het Ruimtelijk Plan Zuidpark ABPZ, Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) Fase 2

Amstel Design District Fase 2 is een ontwikkeling binnen Werkstad Noord (Werkstad OverAmstel) op het perceel nabij de Willem Fenengastraat. Fase 2 sluit aan op Fase 1 waarover reeds een anterieure overeenkomst is gesloten op 5 januari 2021. De ontwikkeling maakt onderdeel uit van deelgebied Amstelwerf, dat naast Amstel Design District ook de ontwikkeling “Zuidpark” van ontwikkelaar Patrizia omvat. 
De eigenaar van Amstel Design District is Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ). Hiermee is op 29 september 2020 een Intentieovereenkomst gesloten. Conform deze overeenkomst heeft PGZ een Ruimtelijk plan - een verkenning naar de omgevingsaspecten - laten opstellen. 

Het voorliggende Ruimtelijke Plan voor Amstel Design District Fase 2 is geschikt om verder uit te werken tot een bestemmingsplan (of Omgevingsplan). Wel is er nog een onderwerp dat nadere invulling behoeft, te weten de invulling van onzelfstandige wooneenheden. Het blijkt dat dit onderwerp bij meerdere ontwikkelingen lastig in te vullen is. Bij Amstel Design District Fase 2 is men voornemens in de vervolgfase hier een maatwerkregeling toe te passen. Een Bestemmingsplan (of Omgevingsplan) is nodig omdat het Ruimtelijk plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid. Om als gemeente mee te kunnen werken aan een nieuw bestemmingsplan, dient eerst een anterieure overeenkomst te worden gesloten met de eigenaar. Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de afspraken, taakverdeling en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en te voorzien in kostenverhaal.

Besluit 

1. In te stemmen met het Ruimtelijk Plan ABPZ, Particulier Grondbedrijf Zuid-park (PGZ) Fase 2, versie (20-10-2022). 
2. In te stemmen met het starten met de onderhandeling over de Anterieure overeenkomst gemeente Ouder-Amstel - ABPZ, Particulier Grondbedrijf Zuid-park (PGZ).

Vaststelling bestemmingsplannen ‘Van der Looskwartier’

De 38 eengezinswoningen van woningcorporatie Eigen Haard in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel zijn in een slechte bouwkundige staat. De woningcorporatie Eigen Haard wil deze woningen slopen en vervangen door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 appartementen). Het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ gaat uit van 38 woningen en de 57 nieuwe woningen passen niet in de bestaande bouwvlakken. De nieuwe woningen overschrijden ook de maximaal toegestane goot- en bouwhoogten. De voorgenomen nieuwbouw is dus in strijd is met het geldende bestemmingsplan en om die reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Eerst heeft een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Op basis van de reacties hierop zijn aanpassingen gedaan. Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan van 22 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage gelegen. Eigen Haard heeft in het kader van de participatie bijeenkomsten georganiseerd waarbij omwonenden kennis konden nemen van de plannen en hun visie daarop konden geven. Op basis van de uitkomst van dit traject is de positionering van de woningen aangepast en hebben duurzaamheid, groen en parkeren veel aandacht gekregen. Er zijn in het plan meer parkeerplaatsen opgenomen dan nodig zijn conform de parkeernormen, dit om de parkeersituatie in het gebied te verbeteren.

Besluit 

1.    Kennis te nemen van, en in te stemmen met: 

 • de Nota beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’; 
 • het vast te stellen bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’. 

2.    De gemeenteraad voor te stellen om: 

 • kennis te nemen van, en in te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan Van der Looskwartier’; 
 • geen exploitatieplannen voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 • het bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPVdLooskwart-VA01, vast te stellen zoals het ter inzage heeft gelegen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Ledenraadpleging aanpassing Cao Gemeenten 2021-2022; éénmalige uitkering 2022

Vanuit de VNG vindt er een ledenraadpleging plaats over de toekenning van een éénmalige uitkering 2022. De onderhandelingen over de nieuwe Cao 2023 laat langer op zich wachten dan gewenst. Door een eventuele tussentijdse aanpassing van de Cao 2021-2022 kunnen medewerkers nu financieel tegemoet worden gekomen in deze lastige periode. 

Bij een positieve uitkomst van de ledenraadpleging kan de aanpassing worden opgenomen in de huidige Cao 2021-2022. De éénmalige uitkering kan in december 2022 worden uitgekeerd.

Besluit 

Voor te stemmen als antwoord op de ledenraadpleging toekenning éénmalige uitkering 2022 aan medewerkers.

Beleid ‘Toezicht en handhaving kinderopvang Ouder-Amstel 2023’

Goede en verantwoorde kinderopvang zijn belangrijke aandachtspunten in de samenleving, er vindt immers opvang van jonge kinderen plaats. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel is binnen de gemeente Ouder-Amstel verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving in de kinderopvang. Met het voor u liggende beleid ‘Toezicht en handhaving kinderopvang Ouder-Amstel 2023’ wil de gemeente Ouder-Amstel kunnen garanderen dat er sprake is van kwalitatief goede kinderopvang. Onder kinderopvang wordt verstaan: kinderdagverblijven (o.a. peuterspeelzalen) met de mogelijkheid van voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouderopvang. Met dit nieuwe beleid voldoet de gemeente aan de wettelijk verplichting voor toezicht en handhaving op de kinderopvang in gemeente Ouder-Amstel conform de Wet kinderopvang en de aanverwante regelgeving. Ook verschaft zij daarnaast duidelijkheid over de hoogte van dwangsommen, bestuurlijke boetes en hersteltermijnen voor overtredingen.

Besluit 

 • Het beleid ‘Toezicht en handhaving kinderopvang Ouder-Amstel 2023’  vast te stellen, en; 
 • Het ‘Protocol handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ en het ‘Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Ouder-Amstel 2012’ en de ‘Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Ouder-Amstel’ in te trekken, en; 
 • De Raad te informeren met overgelegde memo.

Beleidsregels inburgering 2022

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 (Wi2021) in werking getreden. Met deze wet wordt de regie op de inburgering bij de gemeente belegd. De gemeenteraad heeft geen verordeningsplicht. Wel is het wenselijk om de bevoegdheden van het college nader uit te werken en vast te leggen in beleidsregels. Deze beleidsregels liggen nu voor. In dit voorstel worden de belangrijkste onderdelen uit de beleidsregels nader toegelicht.

Besluit 

 1. De beleidsregels Wet inburgering gemeente Ouder-Amstel 2022 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de verordening Wet inburgering Gemeente Ouder-Amstel 2007 in te trekken.

Huurovereenkomst en afsprakenmemo opvang vluchtelingen HvA-gebouw, Wenckebachweg 144 – 148 & reactie op wensen en bedenkingen van de raad

Om een invulling te geven aan de opdracht aan gemeenten om te voorzien in opvangcapaciteit voor asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne, wil Gemeente Ouder-Amstel een tijdelijke gemengde opvang realiseren, in samenwerking met de veiligheidsregio, voor 100 Oekraïners en 150 asielzoekers. Na een positieve evaluatie voor alle betrokkenen kan het aantal asielzoekers toenemen tot maximaal 250.  
Op 8 november heeft het college een besluit hierover genomen, onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de raad. Hierover heeft op 10 november een gesprek tussen raad en college plaatsgevonden. In het collegevoorstel (zie overgelegde bijlage) voor haar vergadering van 8 november jl. staat de verdere inhoud en onderbouwing van dit voorstel. 

Na het gesprek tussen raad en college resteerde één bedenking van de raad, waar nog een aanvullende actie van het college nodig was: hoe garandeert het College dat op 1 augustus 2023 alle vluchtelingen uit Oekraïne uit het gebouw zijn en op alternatieve locaties worden opgevangen?  
 
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland garandeert alternatieve opvangplekken met een resultaatsverplichting. Deze afspraak zal het bestuur van de veiligheidsregio ook in haar formele bestuursvergadering op aanstaande maandag 21 november bekrachtigen. Het College kan daarmee over gaan tot de opvang aan de Wenckebachweg 144 – 148 van 100 vluchtelingen uit Oekraïne en 150 asielzoekers. 

Besluit 

Het College besluit, gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van de Raad: 

 1. De huurovereenkomst aan te gaan voor de opvanglocatie voormalige HvA voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers met Wenckebachweg B.V.  
 2. De afsprakenmemo over deze opvang te ondertekenen, met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het COA en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Regiegroep Amstelland-Meerlanden Overleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Portefeuillehouderscontact Amstelland gemeenten.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn opnieuw een Convenant ondertekend met Beter Buren voor vier jaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de kerkleiders uit Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft de vrijwilligers van Beter Buren ontvangen.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de DB-vergadering van Duo+ bestuur.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Begrotingsraad voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de themabijeenkomst van het Bestuur van de Veiligheidsregio AA.
 • Burgemeester Langenacker is op bezoek geweest bij een 60-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg van de GGD Amsterdam-Amstelland Veilig Thuis.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een werkbezoek Veilig Thuis.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de korpsavond van de Brandweer in Duivendrecht en zij heeft afscheid genomen van de clustermanager A. v. S.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de regiegroep Amstelland-Meerlanden.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij een netwerkconferentie Wonen, georganiseerd door de Provincie NH.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met vertegenwoordigers van Jumbo ten aanzien van de voorgenomen uitbreiding op het Sluisplein
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met regiodirecteur en commercieel manager van Connexxion.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met bestuur Museum Amstelland wat betreft subsidieverlaging.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met het Energieloket.
 • Wethouder de Maa heeft koffiegedronken met wethouder E.
 • Wethouder de Maa heeft kennisgemaakt met Participe.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de vogelwerkgroep Ouder-Amstel over de Vogelatlas Amsterdam en over inzet op behoud van diversiteit van het vogelbestand in Ouder-Amstel.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met L. d. M., directeur ODNZKG.

Ouderkerk aan de Amstel, 16 november 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud 
de burgemeester,
J. Langenacker