Besluitenlijst 15 maart 2022

Aanwezig:
J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Kadernota Duo+ 2023

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de kadernota 2023 en biedt deze aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel aan voor een zienswijze conform de afspraken in de GR. Ten opzichte van de begroting 2022 is er een verhoging van de bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel. Voornamelijk vanwege autonome toegenomen personeelskosten. De zienswijze geeft geen aanleiding om de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen. 

Besluit 

 1. De kadernota Duo+ 2023 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad met overgelegd raadsvoorstel. 
 2. De bijdrage voor Duo+ voor 2023 ad. €10.013.000 op te nemen in de kadernota 2023 van de gemeente Ouder-Amstel.

Overeenkomst met Suurland Outdoor B.V. voor het exploiteren van drie plattegrondkasten

Op 17 augustus 2017 is een overeenkomst aangegaan met Suurland Outdoor B.V. (hierna: Suurland) voor het exploiteren van drie verlichte plattegrondkasten, voorzien van een plattegrond van de gemeente en reclame. In ruil voor het exploiteren van de reclame, konden de kasten kosteloos geleverd worden en leverde Suurland de kaarten met een plattegrond van de gemeente. Deze overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar en wordt, tenzij opgezegd door één der partijen, weer met vijf jaar verlengd. Voorgesteld wordt om de overeenkomst op te zeggen, aangezien het nut van plattegronden gering is geworden door het gebruik van digitale routenavigatie.

Besluit 

De overeenkomst met Suurland Outdoor B.V. voor het exploiteren van drie plattegrondkasten op te zeggen, waardoor deze eindigt op 30 juni 2022. 

Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en SUWInet

De gemeente legt verantwoording af voor het jaar 2021 over informatiebeveiliging via het proces ENSIA inzake het gebruik van DigiD en SUWInet. Een aantal handelingen zijn verplicht, waaronder overgelegde collegeverklaring met bijlagen.

Besluit 

Aangehouden voor nader overleg met de portefeuillehouder. 

Herziening draaiboek GAC (Gemeentelijk Actiecentrum)

Indien zich een crisis voor doet wordt er gebruik gemaakt van de GRIP-structuur om op te schalen. Vanaf een incident met GRIP 2 wordt een Gemeentelijk Actie Centrum (GAC) samengesteld. Het GAC heeft tot taak te zorgen voor de gecoördineerde uitvoering van de activiteiten van de gemeentelijke diensten. 

Het laatste draaiboek voor het GAC komt uit 2017. Het nieuwe draaiboek bevat naast een reguliere herziening van de informatie ook meer afspraken over de omgang met ICT-crises. Ook wordt er in dit draaiboek weer gebruik gemaakt van de term GAC omdat deze duidelijker werd bevonden door de leden van de crisisorganisatie, en is er gekeken naar de mogelijke locaties waar het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) zetelt.

Besluit 

Akkoord te gaan met de herziening van het draaiboek GAC (voorheen LCP).

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg over opvang Oekraïners.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Crisis Game digitale dreiging. 
 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk overleg Amstelscheg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Driehoeksoverleg Diemen/Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Duo+ bestuursvergadering.
 • Burgemeester Langenacker heeft het aanjaagteam van de Risk Factory voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft bij het Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg een presentatie gegeven over het Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker heeft tijdens NL Doet samen met wethouder Rineke Korrel geklust voor de bescherming van de vogels rond de Ouderkerkerplas.
 • Burgemeester Langenacker heeft een groot deel van JammFm Verkiezingsdebat bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft een groep 1e jaars studenten van de communicatieopleiding DiemenZuid ontvangen en verteld over de gemeente en de verkiezingen.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met een afvaardiging van bewoners van de Van der Loosstraat en de voorzitter van de huurdersvereniging over het proces.
 • Wethouder Korrel heeft een bestuurlijk overleg bijgewoond met de bestuurders van de provincie, gemeente Amstelveen en de Vervoerregio Amsterdam over het project Brug Ouderkerk.
 • Wethouder Korrel heeft een bestuurlijk overleg bijgewoond met bestuurders van ProRail en de Vervoerregio over het vervolgproces extra lift Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft het eerste monumentenbordje bij de “Winkelneringhuisjes” onthuld in Duivendrecht.
 • Wethouder Jansen heeft samen met Wethouder van Doorninck van de gemeente Amsterdam een proef met gerecyclede straattegels gestart in De Nieuwe Kern.
 • Wethouder Jansen was aanwezig op het Kofschip bij een eerste les van Gelijk = Gelijk.
 • Wethouder Jansen heeft een werkbezoek gebracht aan Ajax op de Toekomst.
 • Wethouder Jansen heeft met de grondeigenaren van De Nieuwe Kern stil gestaan bij de behaalde resultaten van het afgelopen jaar.
 • Wethouder Jansen heeft samen met ondernemers en inwoners een nieuwe fietsroute (Happen en Trappen) uitgeprobeerd.
 • Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan de jongeren-ontmoetingslocatie in Ouderkerk.

Ouderkerk aan de Amstel, 16 maart 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker