Besluitenlijst 14 juni 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Vrijgave Ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ project The Dialogue Werkstad OverAmstel

Wenckebachweg B.V. (hierna: initiatiefnemer) wil haar kavel aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148 ontwikkelen tot de ‘Dialogue’. Het initiatief voor de ontwikkeling van de Dialogue in deelgebied Weespertrekvaart is in lijn met het ruimtelijk beleid voor Werkstad OverAmstel. Het betreft het pand waar voorheen de Hogeschool van Amsterdam in gehuisvest was. Initiatiefnemer wil op eigen perceel in deelgebied Weespertrekvaart een ontwikkeling realiseren van circa 41.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) waarvan circa 32.000 m2 bestemd is voor wonen. In de rest van het volume komt horeca en andere voorzieningen. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan waardoor er een nieuw bestemmingsplan is opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het college van B&W (hierna: college) is bevoegd om dit ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inzage. Om het ontwerpbestemmingsplan in procedure te kunnen brengen is het nodig dat kostenverhaal verzekerd is. De daarvoor benodigde anterieure overeenkomst is op 28 januari 2021 ondertekend. Conform deze overeenkomst heeft de gemeente de inspanningsverplichting om het nieuwe bestemmingsplan voortvarend in procedure te brengen zodra dit mogelijk is geworden. Dit moment is nu aangebroken.

Besluit 

 1. In te stemmen met de m.e.r.-beoordeling, zoals opgenomen in paragraaf 4.14 en bijlage 10 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’, waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet zal leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu en om welke reden geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit voor het vaststellen van een hogere waarde voor wegverkeers- en spoorweglawaai.
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ voor de bouw van 430 woningen en aanvullend voorzieningen in het project The Dialogue in de Werkstad OverAmstel. 
 4. In te stemmen met het vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Wenckebachweg 144’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van een hogere geluidswaarde voor de duur van zes weken met de mogelijkheid voor een ieder om gedurende deze termijn zienswijzen in te dienen.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft gesprek gevoerd met Aan de Plas/WVOP en Groengebied Amstelland over veiligheid en verlichtingsroute rondom Aan de Plas.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Duo+ bestuursvergadering.
 • Burgemeester Langenacker heeft het DB van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met de directeur Waternet.
 • Burgemeester Langenacker heeft een artikel 24 overleg gevoerd met de OR.
 • Wethouder De Reijke heeft bij het wethoudersspreekuur een inwoner gesproken die een verschil van inzicht had ten opzichte van het oordeel van de welstandscommissie.
 • Wethouder De Reijke heeft een bewonersavond bijgewoond waarin inwoners geïnformeerd werden over de plannen ten aanzien van de dijkverhoging en weginrichting Ronde Hoep Oost.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het BO RAP waarin de aanpassing van de woonruimteverdeling op de agenda stond.
 • Wethouder Korrel heeft het Amstelland-Meerlanden portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer voorgezeten.
 • Wethouder Korrel, Boomgaars en Jansen hebben afscheid genomen van de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie.
 • Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur overleg gehad met een inwoner over afval.
 • Wethouder Jansen was aanwezig bij de opening van het historisch kwartier.
 • Wethouder Jansen heeft het platform toerisme voorgezeten.

Ouderkerk aan de Amstel, 15 juni 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker