Besluitenlijst 13 september 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Nieuwe woonruimteverdeling: instemmen met definitieve ingangsdatum op 16 januari 2023

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Ouder-Amstel is 17 jaar. Niet iedereen kan zo lang wachten. Dringende situaties kunnen ineens ontstaan. Daarom wordt in het nieuwe woonruimteverdeelsysteem, naast wachten (inschrijfduur) ook rekening gehouden met de situatie (dringende omstandigheden) van de woningzoekende en de mate van zoeken. In Ouder-Amstel doen wij mee met dit nieuwe woonruimteverdeelsysteem, omdat we sociale huurwoningen willen toewijzen aan diegenen die een woning het hardste nodig hebben. De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe woonruimteverdeling zijn in volle gang. Er zijn 14 gemeenten en 14 corporaties betrokken bij het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. In het Bestuurlijk Overleg van de RAP-regio van 31 mei 2022 is besloten dat de nieuwe woonruimteverdeling per 16 januari 2023 live gaat.

Besluit 

 1. In te stemmen met de definitieve ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023. 
 2. In te stemmen met bijbehorende raadsmemo ‘Nieuwe woonruimteverdeling: definitieve ingangsdatum 16 januari 2023’.

Wmo meldingen ambtshalve beschikken

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om zich te houden aan het Wmo proces opgenomen in de Wmo 2015. DUO+ is de uitvoeringsorganisatie die de Wmo meldingen verwerkt. Vanwege gebrek aan capaciteit kampt DUO+ al een langere periode met onderbezetting wat resulteert in lange wachtlijsten. Onze inwoners hebben hier al langere periode last van.
Om het probleem op korte termijn op te lossen vragen wij het college om tijdelijk af te wijken van de wettelijke voorschriften door in te stemmen met het tijdelijk ambtshalve beschikken van Wmo meldingen. Dit betekent dat de inwoner geen aanvraag hoeft te in te dienen maar een melding voldoende is. Daarnaast wordt de melding (indien mogelijk) telefonisch behandeld. Hierdoor kunnen onze inwoners sneller geholpen worden met de ondersteuningsvragen en is het voor de medewerkers van DUO+ minder belastend.

Besluit 

 • In te stemmen met het voorstel om de komende zes maanden Wmo meldingen ambtshalve te beschikken.

Verkenning mogelijkheden voor opvang asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen aan de Wenckebachweg 144 – 148.

Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Het kabinet, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Veiligheidsberaad hebben daar onlangs afspraken over gemaakt. De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland spant zich maximaal in om de opvangplekken te realiseren in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten. In onze gemeente worden recent de mogelijkheden onderzocht om tijdelijk in een voormalig gebouwencomplex van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) opvangplekken te realiseren, Wenckebachweg 144 - 148. Het voorstel is de mogelijkheden verder te verkennen voor het realiseren van 250 opvangplekken tot uiterlijk 1 september 2023; 100 voor vluchtelingen uit Oekraïne en 150 voor asielzoekers uit te breiden. Na 1 september wordt het gebouw gesloopt, en komen er o.a. woningen (project The Dialogue).

Besluit 

 1. In te stemmen met het verder verkennen van de mogelijkheden voor de opvang van 150 asielzoekers en 100 Oekraïense vluchtelingen in het voormalige HvA gebouw aan de Wenckebachweg 144 - 148.

Opvang vluchtelingen in Ouder-Amstel

Vanuit de Veiligheidsregio zijn er drie opgaves. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, (versnelde) huisvesting statushouders en het realiseren van crisisnoodopvang voor asielzoekers. Deze opgaven zijn met elkaar verweven en hebben impact op de gemeente Ouder-Amstel. In de raadsmemo geven we een update over de actuele vraagstukken en de lokale opgave voor Ouder-Amstel. Gemeente geeft gehoor aan de versnelling van het huisvesten van statushouders. Daarnaast heeft gemeente Ouder-Amstel gesprekken met partijen over 2 locaties waar opvang voor asielzoekers en/of opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne georganiseerd kan worden.

Besluit 

 • Raad te informeren ten behoeve van de raadsvergadering op 15 september 2022 inzake de ontwikkelingen in de migratieketen.

Opvang en begeleiding Oekraïense vluchtelingen: voortgang en beleidskeuzes.

Sinds de oorlog in Oekraïne zetten gemeente Ouder-Amstel en haar inwoners zich in voor de opvang en (na)zorg van vluchtelingen uit Oekraïne. Het college heeft een bestuurlijke opdracht gegeven aan haar ambtenaren om de opvang en begeleiding zo te organiseren dat het Rijk de gemaakte materiële en personele kosten volledig vergoedt. Het Rijk vergoedt gemeenten € 100 per opvangplek per nacht voor mensen in de gemeentelijke opvang. Voor de ongeveer 50 vluchtelingen bij particulieren ontvangt de gemeente alleen budget voor leefgeld en een woonvergoeding. De gemeente Ouder-Amstel voert vrijwel haar volledige huidige taakstelling, geheel binnen budget. Voor de rest van dit jaar en heel 2023 resteert een afdoende reserve om mogelijke tegenvallers op te vangen. Vanaf op zijn vroegst april 2023 organiseert zij de opvang van 200 vluchtelingen uit Oekraïne in Entrada 700. Sinds maart is er een opvang voor ruim 40 vluchtelingen in het voormalige Rabobankgebouw, inclusief begeleiding en met de hulp van vele vrijwilligers. Dit voorstel betreft het aanbieden van aanvullende diensten vanuit de geprognosticeerde reserves, zoals tussen schoolse opvang en maatschappelijke en psychosociale ondersteuning. Dit is met name voor Oekraïners bij particulieren, omdat deze tot op heden nauwelijks ondersteuning ontvangen. De gemeente ondersteunt en waardeert hiermee niet alleen haar inwoners, zij bespaart ook overheidsbudget. Gemeentelijke opvang is vele malen duurder. Deze uitgaven worden bekostigd uit het eerdergenoemde budget van €100 per plek.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de voortgang van de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen, waaronder een geprognotiseerde reserve voor 2022 & 2023.
 2. In te stemmen met aanvullende investeringen in de begeleiding van Oekraiense vluchtelingen, vooral die opgevangen worden door particulieren.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 65-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders de Reijke, Koek-Baks en de Maa een training Crisisbeheersing bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het voorzittersoverleg van de recreatieschappen.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Driehoeksoverleg met politie, het Openbaar Ministerie en burgemeester B. uit Diemen.
 • Burgemeester Langenacker heeft de bestuursvergadering van Stichting Erfgoed Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder de Reijke zijn aanwezig geweest en hebben deelgenomen aan de Swim to Fight Cancer in de gemeente Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg met de Politie.
 • Burgemeester Langenacker heeft een presentatie gegeven over het Gebiedsproces Ronde Hoep aan het Bestuurlijk Overleg Rijn-West.
 • Wethouder De Reijke heeft een gastcollege gegeven bij de HvA over de woningmarkt.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met collegawethouder M. R. van de gemeente Haarlemmermeer.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met Key & Sefels die een idee hebben omtrent toeristen vanuit Amsterdam met boot naar Ouderkerk te varen.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bezoek gebracht samen met ambtenaar aan inwoners Kastanjepad in Duivendrecht die overlast hebben van een boom.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met G. d. N. en S. K. in verband met mogelijke fietsstraat Binnenweg.
 • Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met inwoners over het oeverlandje.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennisgemaakt met de verantwoordelijke personen van RWS-project A9.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met CPOA.
 • Wethouder Koek-Baks heeft vlag Open Monumenten Dag gehesen in Ouderkerk en Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennisgemaakt met collegawethouder H. P. uit Diemen.
 • Wethouder Koek-Baks is zaterdag aanwezig geweest bij Open Monumenten Dag Duivendrecht en zondag bij OMD Ouderkerk.
 • Wethouder de Maa heeft kennis gemaakt met N. v.d. S. van Buurtgezinnen.
 • Wethouder de Maa heeft openingswoord en handeling gedaan bij de OBA voor ‘Hulp bij Digitaal’.
 • Wethouder de Maa heeft een les debatteren bijgewoond bij het Kofschip.
 • Wethouder de Maa heeft kennis gemaakt met C. E., trainster debatlessen.

Ouderkerk aan de Amstel, 14 september 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker