Besluitenlijst 13 december 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Thuis voor Noordje

De jeugdhulpregio’s in de provincie Noord-Holland werken samen om de zorg voor jeugdigen met een complexe hulpvraag en die verblijf nodig hebben te organiseren. Hier is het plan ‘Een Thuis voor Noordje’ voor opgesteld (zie overgelegde bijlage 1). Het plan heeft betrekking op een kleine groep jeugdigen met een zeer complexe hulpvraag. Het maakt onderdeel uit van de transformatie-opgave om het aantal jeugdigen in verblijf terug te dringen. 
Met het plan Thuis voor Noordje is een (transformatie-)beweging in gang gezet. Met voorliggend voorstel vragen we de bestuurlijke bekrachtiging en zodoende bestuurlijk draagvlak voor de verdere uitvoering hiervan.

Besluit 

In te stemmen met: 

 1. De ambitie om voor alle jeugdigen in Noord-Holland de zorg zo thuis mogelijk vorm te geven met als uitgangspunt het Bovenregionale plan; “Een thuis voor Noordje”. 
 2. De bovenregionale uitvoeringsagenda van Thuis voor Noordje, met als deelprojecten: 

a. Opstellen businesscase Kleinschalig Wonen (kleinschalige verblijfsvoorziening voor 4 tot 6 jeugdigen). 
b. Het uitwerken van een voorstel tot het opzetten van multidisciplinair ambulante team(s) voor Noord-Holland ter ondersteuning van kleinschalige woonvoorzieningen. 
c. Het uitwerken van de mogelijkheid een (zeer) kleine groep jeugdigen tijdelijk te laten verblijven in een extra ondersteunende voorziening (EOV) om doorplaatsingen van de jeugdigen en uitval van personeel te voorkomen. 
d. Vormgeven van triage voorafgaand aan plaatsing in een onvoorwaardelijk wonen voorziening in Noord-Holland. 

3. Het voortzetten van het Bovenregionale netwerk Jeugdhulp Noord-Holland en de doorontwikkeling van:

a. Thuis voor Noordje. 
b. Het Toekomstscenario Jeugdbescherming/Jeugdreclassering. 
c. Landelijke opdrachten, zoals Bovenregionaal Expertise Netwerk.

Treasurystatuut 2023

Behandelen van Treasurystatuut 2023.

Besluit 

 1. In te stemmen met het Treasurystatuut 2023.
 2. Het Treasurystatuut 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de Raad.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Definitief Ontwerp

In de raadsvergadering van 17 februari 2022 is het Voorlopig Ontwerp voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van Delva van 21.12.2021 vastgesteld als basis voor uitwerking in volgende fases. Er is de opdracht gegeven om bij de uitwerking tot een Definitief Ontwerp (DO) keuzes voor te leggen over mogelijke kostenbesparingen en het eenrichtingsverkeer. Tevens is aangegeven de parkeerbehoefte van 40-45 plekken gedurende het gehele jaar te verwerken. Voor de DO fase is net als voor vorige fases een participatieplan opgesteld. Conform dit participatieplan is met Delva en de belanghebbenden een Definitief Ontwerp uitgewerkt. Het Definitief Ontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte van de Kerkstraat/ Kampje/ graskeienveld op basis van het Voorlopig Ontwerp.

Bij het vaststellen van het Schetsontwerp heeft de raad opdracht gegeven dat de verkeersveiligheid leidend moet zijn binnen het uit te werken ontwerp. De nieuwe verkeerssituatie in het Definitief Ontwerp voldoet aan de normen van een Duurzaam Veilige weginrichting van het CROW en is veiliger dan de huidige situatie. In het Definitief Ontwerp zijn de uitgangspunten uit het Voorlopig Ontwerp (en daarmee uit het Schetsontwerp, Spijkers met Koppen en het Ambitiedocument) verder uitgewerkt en technisch vormgegeven. De geraamde kosten voor het uitvoeren en realiseren van het Centrumplan DO zijn geraamd en inzichtelijk gemaakt. De financiering van het Centrumplan en de te maken keuzes maken onderdeel uit van dit raadsvoorstel. Met het vaststellen van het DO en de financiering door de raad wordt de ontwerpfase afgesloten en kan de realisatie van het Centrumplan worden gestart.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Platform Groene Hart bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft namens gemeente Ouder-Amstel het AM Raadsledenplatform bestuurlijk ontvangen en is hierbij aanwezig geweest.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een Themasessie van het Dagelijks Bestuur van Duo+ over de samenwerking tussen de directie en het bestuur en de organisaties.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan de Bestuursvergadering van Duo+.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bijeenkomst georganiseerd voor de 50 en 60-jarige bruidsparen getrouwd in december 1962 en 1972.
 • Burgemeester Langenacker heeft een kort bezoek gebracht aan Theresia.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de afscheidsreceptie van de bestuurder van Eigen Haard.
 • Wethouder De Reijke heeft het Portefeuillehouders Overleg Wonen van de AM voorgezeten.
 • Wethouder De Reijke heeft het MRA Portefeuillehouders Overleg Bouwen & Wonen bijgewoond.
 • Wethouder De Reijke heeft de Anterieure Overeenkomst over Amstel Design District Fase 2 ondertekend in aanwezigheid van de ontwikkelaars van PGZ.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met de werelddansschool in verband met verhoging parkeertarieven ABP.
 • Wethouder Koek-Baks is langs geweest bij inwoner die wilde praten over de nieuwe Dukdalven voor zijn woning.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met secretaris kerkbestuur Urbanus Kerk.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met M. v.d. V. Duo+ Buurt.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met initiatiefneemsters ijsbaan op ’t Kampje.
 • Wethouder de Maa heeft een bijeenkomst van de VNG commissie PSI bijgewoond.
 • Wethouder de Maa heeft heidag AM-match bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 14 december 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
R. van Reijswoud

de burgemeester,
J. Langenacker