Besluitenlijst 12 juli 2022

Aanwezig:

B.M. de Reijke, wethouder & locoburgemeester
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig

J. Langenacker, burgemeester

Taakstelling subsidieprogramma Ouder-Amstel

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de gemeente voor een grote financiële opgave staat de komende periode. In het coalitie akkoord is een van de bezuinigingsrichtingen het verlagen van het subsidie plafond. Om een subsidie te verminderen of stop te zetten, moet de gemeente zich houden aan wat is opgenomen in de Algemene wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel. Er zal een proces plaatsvinden, waarbij partijen o.a. worden geïnformeerd, gehoord en waarbij zij een zienswijze in kunnen dienen op het (voorgenomen) besluit. Een net en transparant proces kan leiden tot begrip en een goede basis om de samenwerking voort te zetten. Na akkoord van het college zal het proces in gang gezet worden en de informatiebrief naar de verschillende partijen gestuurd wordt.   

Besluit 

 1. Akkoord te gaan met het voorgestelde proces om de taakstelling op het subsidieprogramma Ouder-Amstel vorm te geven;
 2. Akkoord te gaan met de inhoud van de informatiebrief en deze toe te zenden naar de subsidiepartners die mogelijk te maken krijgen met vermindering dan wel stopzetting van hun subsidie.  

Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ouder-Amstel 2022

In 2014 heeft het college beleid vastgesteld voor de plaatsing van openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze beleidslijn mist soms nuancering of geeft niet voldoende duidelijkheid in het geval van een aanvraag voor een laadpaal voor het laden van elektrische voertuigen. In de nieuwe beleidsregel is een verduidelijking gemaakt ten opzichte van de oude beleidslijn. 
Voorgesteld wordt de nieuwe ‘Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ouder-Amstel 2022’ vast te stellen. 

Besluit 

De Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ouder-Amstel 2022 vast te stellen. 

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) beëindigen van het traject schuldhulpverlening

Bij besluit van 4 maart 2022 is, ingevolge de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het traject schuldbemiddeling van bezwaarmaakster beëindigd. Het bezwaarschrift van 26 april 2022, gericht tegen het besluit van 4 maart 2022, is op 31 mei 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 21 juni 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bestreden besluit in stand te laten. 

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bestreden besluit in stand te laten. 
 2. Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Wijziging indeling programma's begroting 2023

Op basis van de ervaringen in de afgelopen planning & control cycli wordt een herschikking van de programmastructuur voorgesteld. Deze wijziging maakt het beter mogelijk de gewenste beleidsmatige integraliteit in de teksten te bereiken, en draagt bij aan de overzichtelijkheid. Het college wordt voorgesteld voor de conceptbegroting de nieuwe indeling te gebruiken.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie

 • Wethouder de Reijke, wethouder Koek en wethouder de Maa zijn aanwezig geweest bij de opleiding Crisisbeheersing voor loco burgemeesters.
 • Burgemeester Langenacker en Wethouder de Reijke zijn aanwezig geweest bij een bestuurlijke bijeenkomst over het gebiedsproces De Ronde Hoep.
 • Wethouder de Reijke is aanwezig geweest bij het PHO Bouwen en Wonen.
 • Wethouder de Reijke en Wethouder Koek zijn aanwezig geweest bij de afsluiting van het weidevogelseizoen.
 • Wethouder Koek-Baks is voorzitter geweest bij de bijeenkomst werkgroep Cultuur/Erfgoed.
 • Wethouder Koek-Baks heeft telefonisch spreekuur gehad met inwoner omtrent overlast langparkeerders in Ouderkerk die naar Schiphol gaan. 
 • Wethouder Koek-Baks was samen met wethouder de Maa aanwezig bij Aan de Plas voor interview met JammFM.
 • Wethouder de Maa heeft een bezoek gebracht aan de eerste opvang van de Oekraïense kinderen in de voormalige Jan Hekmanschool, met taart als dank voor de leerkrachten/begeleiders.
 • Wethouder de Maa had een gesprek in het kader van het wethoudersspreekuur m.b.t. Verduurzaming monumentaal pand.
 • Wethouder de Maa was bij een updating van de GGD over Corona en Monkeypox.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 juli 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker