Besluitenlijst 12 april 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Eenrichtingsverkeer Kerkbrug

Behandeling eenrichtingsverkeer Kerkbrug.

Besluit 

 1. Voor het instellen van éénrichtingsverkeer op de Kerkbrug geen proef uit te voeren. 
 2. Het besluit over het al dan niet instellen van éénrichtingsverkeer mee te nemen in het Definitieve Ontwerp (DO) voor het Centrumplan. Dit DO wordt volgens planning in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.
 3. Het aangepaste proces aan de direct belanghebbenden toe te lichten.

Concept jaarstukken 2021 OA 1e beoordeling t.b.v. start accountantscontrole 2021

De accountant wil bij de start van de accountantscontrole beschikken over de door het college vastgestelde concept jaarstukken 2021. Het college wordt voorgesteld deze concept jaarstukken 2021, sluitend met een negatief resultaat van € 154.000 en met een totaal balanssaldo van € 46.276.000 vast te stellen ten behoeve van de start van de accountantscontrole 2021. Het betreffen concept jaarstukken 2021; bij het opstellen van de jaarstukken zijn er nog aanvullingen/aanpassingen geconstateerd en verwachten we vanuit de eindafrekeningen sociaal domein nog aanpassingen welke, gelijk met de aanpassingen vanuit de accountantscontrole, in de jaarstukken 2021 verwerkt zullen worden. Tevens zal er nog een analyse plaatsvinden op de standen van de reserves, de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en bijlage 5.4 corona. De paragraaf verbonden partijen zal aan de hand van te ontvangen jaarcijfers 2021 van de verbonden partijen worden aangevuld. Het resultaat kan in negatieve of positieve zin nog wijzigen; evenals de saldi van de balansposten. Mogelijke wijzigingen, die volgen uit bovenstaand voorbehoud op het resultaat en de balanspositie, worden uiterlijk 17 mei 2022 met de betreffende portefeuillehouders afgestemd. In de collegevergadering van 24 mei 2022 stelt het college de definitieve jaarstukken 2021 vast. De definitieve versie is in principe de versie die aan de accountant wordt aangeboden voor het afgeven van een verklaring en die ook wordt verstrekt aan de raad ter behandeling en vaststelling in de vergadering van 7 juli 2022.

Besluit 

De concept jaarstukken 2021 Gemeente Ouder-Amstel vast te stellen als startdocument voor de accountantscontrole 2021.

Eenmalige energietoeslag

De gemeente heeft de opdracht om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Met dit doel zijn de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 opgesteld.

Besluit 

 • In te stemmen met de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022;
 • In te stemmen met het verzenden van de memo aan de raad.

Rapportage GGD inzake metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2021

In 2021 heeft de GGD Amsterdam, in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel, gedurende een heel kalenderjaar luchtmetingen verricht op diverse plaatsen in de gemeente. Daarbij is gemeten op stikstofdioxide (NO2). Die component vormt samen met fijnstof een belangrijk indicator voor de luchtkwaliteit en legt een directe relatie met verkeersemissies. Van de metingen is een jaarrapportage opgesteld door de GGD. In Ouderkerk aan de Amstel is een jaargemiddelde NO2 concentratie gemeten van afgerond 16 µg/m3. Voor Duivendrecht was dat afgerond 19 µg/m3. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht bleven de gemeten NO2 concentraties in 2021 (ver) beneden de wettelijk EU-grenswaarde van 40 µg/m3.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de rapportage van de GGD Amsterdam/Team Luchtkwaliteit inzake gehouden luchtmetingen in 2021 op diverse locaties in de gemeente. 
 2. De gemeenteraad middels overgelegde memo te informeren via het postoverzicht. 
 3. In overleg met de afdeling communicatie een samenvatting in het Weekblad voor Ouder-Amstel te plaatsen en op de gemeentelijke website. Via de website zal een link gemaakt worden naar de rapportage, een kaart met de meetlocaties en de meetgegevens per locatie (zoals ook in overlegde bijlage).

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2022

Op 12 maart 2019 is de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Artikel 4:2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening geeft aan dat het college per kalenderjaar collectieve festiviteiten kan aanwijzen waarop de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening niet gelden. 

Het ten gehore brengen van muziek, waarbij een hogere geluidsnorm (max. 80 dB(A) is toegestaan op de volgende dagen: 

 • Zondag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur; 
 • Vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 00.30 uur; 
 • Feestdagen waarbij de volgende dag een gewone werkdag is tot uiterlijk 23.00 uur; 
 • Zondag en/of feestdagen waarbij de volgende dag geen werkdag is tot uiterlijk 00.30 uur. 

Voor de Oranjefeestweek zijn de begin- en eindtijden als volgt: 

 • Vrijdag 22 april van 17.00 tot uiterlijk 00.30 uur; 
 • Zaterdag 23 april van 14.00 tot 00.30 uur; 
 • Zondag 24 april van 14.00 tot 23.00 uur; 
 • Maandag 25 april van 14.00 tot 23.00 uur; 
 • Dinsdag 26 april van 14.00 tot 00.30 uur; 
 • Woensdag 27 april van 10.30 tot 23.00 uur. 

Na genoemde tijdstippen dient het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm. 

Tijdens de festiviteiten moeten horeca-inrichtingen er wel voor zorgen dat ze alles doen hetgeen redelijkerwijs van hen gevergd kan worden om overmatige hinder en overlast tijdens de festiviteit te voorkomen. Bovendien mogen de festiviteiten de woon- en leefsituatie in de omgeving van de horeca-inrichting en/of de openbare orde niet op ontoelaatbare wijze beïnvloeden.

Besluit 

Conform artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de volgende dagen in 2022 aan te wijzen als collectieve festiviteiten. 

 • De Oranjefeestweek in Ouderkerk aan de Amstel, 22 april tot en met 28 april 2022; 
 • Oudjaarsnacht, nacht van 31 december 2022 overgaand in dag van 1 januari 2023.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker heeft afscheid genomen van twee leden en bestaande voorzitter van de beroep- en bezwaarcommissie.
•    Burgemeester Langenacker was aanwezig AB/DB GR GGD Veilig Thuis.
•    Burgemeester Langenacker heeft bezoek gehad van een 60-jarig bruidspaar.
•    Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de Ombudsman Metropool Amsterdam, de heer M. R.
•    Burgemeester Langenacker heeft het fractievoorzittersoverleg voorgezeten waarin de verschillende functies vanuit de rol van de raad, worden benoemd.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Open Dag Gezellenhuis.
•    Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Presidium.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het extra Veiligheidsberaad in Utrecht.
•    Wethouder De Reijke heeft de uitreiking van de jeugdspeler van de maand gedaan bij VVO.
•    Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met Wethouder v. B. over de jaarstukken van de GGD OGZ Amstelland.
•    Wethouder Korrel heeft de bezoekers van Co's Kamer in Duivendrecht de paaspakketten van de Riki Stichting uitgereikt.
•    Wethouder Korrel heeft een deel het overleg van de Adviesraad Sociaal Domein bijgewoond om afscheid te nemen van vertrekkend lid/voorzitter.
•    Wethouder Korrel heeft de tweede wielreninterventie geopend.
•    Wethouder Korrel is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van Connexxion transitie naar een leefbaar milieu.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met Eigen Haard over de afvalinzameling rondom de Zonnehofflats in Duivendrecht.
•    Wethouder Boomgaars heeft samen met Ouder-Amstel Energie een bord bij de gemeentewerf onthuld om inwoners op te roepen mee te doen in de financiering van zonnepanelen op het dak van de werf.
•    Wethouder Boomgaars heeft als bestuurslid van de Wethoudersvereniging meegedaan aan een rondetafelgesprek in het kader van een onderzoek naar verschillen in lokale bestuursculturen.
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van de Wethoudersvereniging.
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de Stuurgroep XXL van de Regionale Energiestrategie.
•    Wethouder Boomgaars heeft de openingshandeling verricht van het gebouw The Joan dat is opgeleverd in Werkstad OverAmstel.
•    Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan de onderwijsopvang voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen op de Koningin Wilhelminalaan.
•    Wethouder Jansen heeft de website www.beleefouder-amstel.nl geopend.


Ouderkerk aan de Amstel, 13 april 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester,  J. Langenacker