Besluitenlijst 11 oktober 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Opvang vluchtelingen 2022 en verder in Ouder-Amstel

De druk op de opvang van vluchtelingen in Nederland is op dit moment groot. De huisvesting van statushouders loopt achter, de hoeveelheid vluchtelingen uit Oekraïne is groot en de opvang van asielzoekers is tegen zijn grenzen aangelopen. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft, net als andere veiligheidsregio’s, een tweevoudige opgave voor de korte termijn: 

 • Noodopvang te realiseren voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het op-vangcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel; 
 • Opvangplekken uitbreiden voor Oekraïense vluchtelingen. 

Via de veiligheidsregio’s heeft het Rijk de hulp van gemeenten gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft gemeente Ouder-Amstel zich ingezet om locaties te vinden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en sinds kort ook voor asielzoekers.

Besluit 

 • In te stemmen met de “Bestuursopdracht Opvang Vluchtelingen 2022 en verder”.

Eenmalige energietoeslag; tweede ronde

Het college heeft in april besloten om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Met dit doel zijn de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 opgesteld. In augustus werd bekend dat het Rijk een aanvullend bedrag beschikbaar stelt voor deze regeling. Dit betekent dat er dit jaar nogmaals een energietoeslag kan worden uitgekeerd.

Besluit 

 • Om zo spoedig mogelijk een energietoeslag uit te keren van € 500 aan gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum.
 • De aanvraagtermijn van deze regeling te verlengen van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023.

2e Burap 2022 Ouder-Amstel

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2022. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting 2022 was € 168.000. In de 1e Burap 2022 zijn voorstellen opgenomen voor een negatief totaalbedrag van € 5.000, in deze 2e Burap 2022 zijn voorstellen opgenomen voor een positief totaalbedrag van € 1.209.000 welke leidt tot een overschot over 2022 van € 1.372.000. Dit positieve saldo wordt gemuteerd op de algemene reserve. Tevens zijn er overhevelingen naar 2023 opgenomen en is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2022, reserves en voorzieningen 2022 ter vaststelling opgenomen.

Besluit

 1. De overgelegde 2e Burap 2022 met een positief resultaat van € 1.372.000 vast te stellen. 
 2. De 2e Burap 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling op 10 november 2022.

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2023-2026

We zijn verheugd u een structureel sluitende Programmabegroting 2023-2026 te kunnen presenteren. De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2022 pakken gunstig uit en zijn in de Programmabegroting 2023 opgenomen. De begroting 2023 laat een positief resultaat zien van € 119.000. De afspraken uit het coalitieakkoord zijn waar mogelijk verwerkt in deze begroting, een moeilijke puzzel waarbij we zo veel mogelijk de lasten voor onze inwoners hebben ontzien.

Besluit 

 • De programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2023-2026 welke voor het jaar 2023 sluit met een positief resultaat van € 119.000, een balanssaldo van € 33.154.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 6.428.000 vast te stellen. 
 • Deze Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2023-2026 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouders Koek-Baks en de Maa namens de gemeente Ouder-Amstel bloemen gelegd bij de Herdenking 30 jaar Bijlmervliegramp.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een imker van de gemeente Ouder-Amstel i.v.m. vernielingen van het verkooppunt van de Imker.
 • Burgemeester Langenacker was samen met het college aanwezig bij het plenaire Amstelland-Meerlanden Overleg.
 • Burgemeester Langenacker heeft in samenwerking met Bakker Out en de landelijke Bakkers groep 7 van de Grote Beer ontvangen voor een Burgemeestersontbijt.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Najaarscongres van het Nederlands Genootschap Burgemeesters in Alphen aan de Rijn.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de griffier een Bijpraatsessie georganiseerd voor nieuwe raadsleden en burgerraadsleden in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Stuurgroep Veiligheid en Zorg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met het college een werkbezoek gebracht aan Melkveehouderij Jonge Linde.
 • Wethouder De Reijke heeft kennismakingsgesprek gehad met Life, een van de eigenaren van Entrada.
 • Wethouder De Reijke heeft het PHO Wonen AM bijgewoond en voorgezeten. Wethouder De Reijke zal namens de AM afgevaardigde zijn bij het MRA-overleg Bouwen & Wonen.
 • Wethouder De Reijke heeft het MRA PHO Bouwen en Wonen bijgewoond namens de AM.
 • Wethouder De Reijke heeft de informatieavond bijgewoond over Entrada die door een van de eigenaren georganiseerd werd.
 • Wethouder De Reijke heeft een werkbezoek afgelegd aan TCO.
 • Wethouder De Reijke is langs geweest bij de straatparticipatie in Ouderkerk die georganiseerd werd in het kader van de Omgevingswet.
 • Wethouder De Reijke heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad met Being, een projectontwikkelaar die betrokken is bij een aantal projecten in Werkstad.
 • Wethouder Koek-Baks heeft kennismakingsgesprek gehad met nieuwe eigenaar Plus Kamminga.
 • Wethouder Koek-Baks heeft een gesprek gehad met 2 inwoners omtrent eventuele fietsstraat Binnenweg.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met Coherente over haar werkzaamheden.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met Coherente en de Adviesraad Sociaal Domein.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd met de directeur/bestuurders van Amstelland en Amstelwijs over de wachtlijsten op de taalscholen.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de startdag VNG-commissies i.v.m. Voordracht commissie PSI.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS) in aanwezigheid van minister H., met ondertekening bestuursovereenkomst intenties samenwerking Novex Schipholregio.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 oktober 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

R. van Reijswoud  

de burgemeester,

J. Langenacker