Besluitenlijst 11 januari 2022

Aanwezig: 

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Afwezig: 

 • A.A.M. Boomgaars, wethouder

Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein

De inspanning die zijn geleverd voor “Grip op bedrijfsvoering” in het sociaal domein, zijn een eerste stap geweest om meer inzicht te hebben op het sociaal domein. We zien een noodzaak om de informatie behoefte nog verder te versterken. Datasturing is hierbij een belangrijke werkwijze om de grip op het sociale domein te vergoten. De gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hebben samen met de uitvoeringsorganisatie Duo+ in oktober 2021 een programmavoorstel geschreven om meer datagericht te gaan werken in het sociaal domein zodat het mogelijk wordt beleid en sturing voortdurend af te stemmen op de feitelijke situatie. Het programmavoorstel is uitgewerkt in een programmaplan (zie bijlage). Het programmaplan geeft inzicht in de activiteiten om te komen tot de tussen- en eindresultaten inclusief de benodigde resources op basis waarvan het college en de raad kan besluiten over de over de haalbaarheid. De doelstelling van het Programma is om binnen het sociaal domein data beschikbaar te hebben zodat we tijdig weten wat er speelt. We willen dat data ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht. Bij het opstellen van beleidsdoelen, -keuzes en sturingsbeslissingen willen we ons laten ondersteunen met data inzichten (feiten). Het ambitieniveau om in 2022 te groeien naar het datavolwassenheidsniveau waarbij data in het sociaal domein ondersteunt bij het weten wat er speelt. Waar mogelijk worden bestuurders en de professionals ondersteund bij het verkrijgen van inzicht voor het bepalen van de beleidsdoelstellingen. De noodzakelijke bijdrage van Ouder-Amstel in de inhuur van een programmamanager en data-analist is eenmalig € 98.467. De benodigde kennis en expertise zijn niet aanwezig binnen de organisaties. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de binnen de Wmo-budgetten geraamde middelen voor 2022.  

Besluit 

 1. In te stemmen met de doelstellingen van het programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein inclusief gevraagde interne capaciteit van 394 uur, die het noodzakelijk maakt om tot keuzes te komen in de (planning van) werkzaamheden van de beleidsmedewerkers sociaal domein. 
 2. De gemeenteraad door middel van een memo te informeren over deze voorgenomen besteding van middelen uit de WMO, met het verzoek aan de agendacommissie deze memo te bespreken in de commissievergadering burger en bestuur.

Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland en Regioplan Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland

Vanaf 1 januari 2022 is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de inwoners die vanaf die datum instromen in Beschermd Wonen. In juni 2021 hebben de colleges van de Amstelland gemeenten ingestemd met de uitgangspunten van het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland maar ook met de noodzaak van een opstellen van een regionale vertaling van het Beleidsprogramma in een Regioplan voor de Amstelland gemeenten. Een aantal bewegingen komt tegelijkertijd bij elkaar met de decentralisatie van MOBW. Het gaat zowel om het decentraliseren van budget (van centrumgemeente naar lokale gemeente), als het overgegaan van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel, het in de context van de transformatie (de beweging naar thuis in de wijk), de context van een overspannen woningmarkt en flinke wachtlijsten in de GGZ. Op basis van deze factoren worden de MOBW-taken voorlopig bij Amsterdam belegd en zullen we nog niet direct zelf uitvoering gaan geven aan deze taken. Op 16 november jl. hebben de colleges van de Amstelland gemeenten ingestemd met het concept Regioplan. De reacties van de adviesraden van de Amstelland gemeenten zijn verwerkt en hebben geleid tot dit definitieve Regioplan wat nu ter instemming voor ligt aan de colleges van alle Amstelland gemeenten. 
In het Regioplan is opgenomen dat: 

 • de gemeente Amsterdam de aankomende inkoopprocedure voor de Amstelland gemeenten op zich neemt; 
 • financiële middelen die de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2023 voor nieuwe cliënten voor Beschermd Wonen ontvangt; tot en met 2025 worden overgeheveld naar de gemeente Amsterdam; 
 • de Amstelland gemeenten solidair zijn en blijven als het gaat om realiseren van opvangplekken voor economisch daklozen en eventueel toekomstige lokale MOBW-locaties in de gehele Amstelland regio. Iedere Amstelland gemeente neemt daarin zijn verantwoordelijkheid en spant zich in om op hun grondgebied te zoeken naar geschikte locaties voor inwoners uit de Amstelland gemeenten. 

Na instemming van alle colleges in Amstelland wordt het Regioplan vervolgens voorgelegd aan alle gemeenteraden in Amstelland. 

Besluit 

 1. In te stemmen met het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam Amstelland 2021-2025, Een nieuwe start – Samen op weg naar perspectief.
 2. In te stemmen met het Regioplan Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid Amstelland 2022-2025, Een nieuwe start in Amstelland waarin voor de doordecentralisatie onder meer is opgenomen dat:
 • De gemeente Amsterdam de aankomende inkoopprocedure voor de Amstelland gemeenten op zich neemt;
 • Financiële middelen die de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2023 voor nieuwe cliënten voor Beschermd Wonen ontvangt; tot en met 2025 worden overgeheveld naar de gemeente Amsterdam;
 • De Amstelland gemeenten solidair zijn en blijven als het gaat om realiseren van opvangplekken voor economisch daklozen en eventueel toekomstige lokale MOBW-locaties in de gehele Amstelland regio. Iedere Amstelland gemeente neemt daarin zijn verantwoordelijkheid en spant zich in om op hun grondgebied te zoeken naar geschikte locaties voor inwoners uit de Amstelland gemeenten.

Het Beleidsprogramma en Regioplan worden gelijktijdig aan de colleges van de Amstelland gemeenten ter instemming voorgelegd.

   3. In te stemmen met de uitzondering op de regel dat de verblijfplaats van een persoon leidend is bij het verstrekken van uitkeringen en voorzieningen aan de doelgroep economisch dak- en thuislozen
       met terugwerkende kracht van 1 juli 2021. Hierdoor is de gemeente van herkomst verantwoordelijk voor alle voorzieningen. Deze uitzondering wordt vastgelegd in de lokale beleidsregels.
   4. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie van het college daarop.

Begrotingswijziging 2022

Het bestuur van Duo+ heeft ingestemd met de begrotingswijzing 2022 en biedt deze aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel aan voor een zienswijze conform de afspraken in de GR. De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

Besluit 

 • De 1e begrotingswijziging 2022 van Duo+ voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad met overgelegd raadsvoorstel. 

Ambtelijk preadvies ALV VNG 13 januari 2022

Er is een extra ALV van de VNG op 13 januari 2022. In overgelegde bijlage treft u een ambtelijk preadvies aan.

Besluit 

 • Joyce Langenacker aan te wijzen als formele stemgerechtigde voor de ALV van de VNG op 13 januari 2022.
 • In te stemmen met:

a. Benoeming van de notulencommissie;
b. VNG jaarplan 2022;
c. Resolutie herijking gemeentefonds.

 • De volgende moties te ondersteunen:

a. Motie Eindhoven vergroening woningbouwopgave;
b. Motie Soest Financiering Energietransitie;
c. Motie Moerdijk Omgevingswet beheerskosten.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel Voorlopig Ontwerp

In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is het Schetsontwerp voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van Delva, zonder bebouwing op het graskeienveld, vastgesteld als basis voor uitwerking in volgende fases. Bebouwing op het schapenweitje is nog niet uitgesloten. De raad heeft opdracht gegeven om voor het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp. Met inbreng van inwoners en ondernemers is een participatieplan voor de VO fase opgesteld. Dit plan is vervolgens door de raad vastgesteld. Conform dit participatieplan is met Delva en de belanghebbenden een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Het Voorlopig Ontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte van de Kerkstraat/ Kampje/ graskeienveld op basis van het Schetsontwerp. In opdracht van de raad is de verkeersveiligheid hierbij leidend. De nieuwe verkeerssituatie voldoet aan de normen van een Duurzaam Veilige weginrichting van het CROW en is veiliger dan de huidige situatie. In het Voorlopig Ontwerp zijn de uitgangspunten uit het Schetsontwerp (en daarmee uit Spijkers met Koppen en het Ambitiedocument) verder uitgewerkt en vormgegeven. De kosten voor het afronden van het ontwerp en het uitvoeren en realiseren van het Centrumplan zijn geraamd en inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt het Voorlopig Ontwerp van Delva vast te stellen als basis voor verdere uitwerking voor het gebied Kerkstraat/ Kampje/ graskeienveld. En om in vervolg hierop Delva opdracht te geven voor het maken van een Definitief Ontwerp. Om dit te financieren wordt de raad gevraagd een investeringskrediet ad € 2.085.000 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt de uitvoering en realisatie van het Centrumplan in principe mogelijk gemaakt. Er is inmiddels een opbrengst ad € 100.000 gerealiseerd die ingezet wordt als kostendrager voor het centrumplan. In de volgende fase worden nog een aantal mogelijke opbrengsten verder onderzocht. De raad wordt gevraagd een reserve te vormen waarin de opbrengsten van de 2 kavels en de eventuele bijdrage van de VRA worden opgenomen ter dekking van de kapitaallasten. Ook wordt gevraagd de verkoop van het schapenweitje nog als optie open te houden.

Besluit  

De raad voor te stellen, Het Voorlopig Ontwerp van Delva van 21.12.2021 vast te stellen als basis voor uitwerking in volgende fases:

 • Opdracht te geven om het Voorlopig Ontwerp uit te werken tot een Definitief Ontwerp;
 • Een investeringskrediet ad € 2.085.000 beschikbaar te stellen voor realisatie van het Centrumplan;
 • Een reserve te vormen waarin de opbrengsten van de verkoop van 2 kavels worden opgevoerd en deze in te zetten als dekking voor de jaarlijkse kapitaallasten; 
 • De verkoop van het schapenweitje, in afwachting van verdere financiële uitwerking, nog als optie open te houden

Herziening welstandsnota tot een Nota Omgevingskwaliteit

In de welstandsnota zijn beleidsregels opgenomen over het uiterlijk en plaatsing van een bouwwerk. Bij de evaluatie van de welstandsnota is naar voren gekomen dat sommige criteria achterhaald en niet meer bruikbaar zijn. Er is daardoor sprake van een actualisatieslag. Het hoofddoel van de Nota Omgevingskwaliteit (voorheen: Welstandnota) is het behouden en stimuleren van een goede omgevingskwaliteit ten behoeve van de identiteit van een plek of gebied. Tegelijkertijd zijn voor reclame-uitingen aanvullende regels toegevoegd, zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren criteria opgesteld, is er een beoordelingskader voor het uiterlijk voor bouwwerken opgesteld en zijn er gebiedstypering en regieniveaus voor o.a. Duivendrecht opgesteld. De Nota Omgevingskwaliteit gaat niet over het wel of niet toestaan van grote transformaties en uitbreidingen. Daarvoor zijn andere instrumenten en processen nodig. De Nota Omgevingskwaliteit laat wel zien hoe je met nieuwe ontwikkelingen kunt omgaan rekening houdend met de aanwezige kwaliteit. Verder kan de Nota Omgevingskwaliteit op verschillende manieren worden gebruikt, als bron van informatie en inspiratie voor initiatiefnemers, belanghebbenden en de gemeente, voor de begeleiding van een initiatief waarbij de gemeente de nota Omgevingskwaliteit als uitgangspunt neemt en initiatiefnemers stimuleert om de kwaliteitsdoelen na te streven en als beoordelingskader bij vergunningplichtige activiteiten en voor handhaving bij bestaande situaties (excessen). Deze nota vervangt de Welstandsnota Ouder-Amstel 2003.

Besluit 

 • Het college besluit in te stemmen met de Nota Omgevingskwaliteit;
 • Het college besluit in te stemmen met het raadsbesluit;
 • Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel.

Stichting Amstelbad – lening voor verduurzamingsmaatregelen

Het Amstelbad, de opstallen en de grond eromheen is in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel. Sinds 1992 is de exploitatie van het bad in hand van stichting Amstelbad en op 1 januari 2021 is een nieuwe exploitatieovereenkomst afgesloten voor 5 jaar. De stichting wil het Amstelbad verduurzamen, zodat het toekomstbestendig wordt gemaakt en nog lange tijd kan dienen als familiebad in de regio. Om dit te kunnen realiseren, vraagt de stichting aan de gemeente een lening van € 345.000,-. Middels deze lening kan de stichting de benodigde investeringen doen. Er wordt een afbetalingsregeling getroffen met de stichting waarin het terugbetalen van de investering in 10 jaar wordt vastgelegd.

Besluit 

 • Toestemming te verlenen aan stichting Amstelbad om de gewenste verduurzamingsmaatregelen toe te passen aan de baden en de opstallen op het zwembadterrein;
 • Aan de raad vragen een lening van € 345.000,- aan stichting Amstelbad beschikbaar te stellen om de gewenste verduurzamingsmaatregelen toe te passen aan de baden en de opstallen op het zwembadterrein;
 • Een overeenkomst aan te gaan met stichting Amstelbad, waarin wordt gesteld dat de lening inclusief rentelast binnen 10 jaar wordt afgelost en dat versneld aflossen, indien gewenst, tot de mogelijkheden behoort.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft twee bestuurlijke overleggen bijgewoond over de ontwikkelingen in de Pandemie.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Algemene Vergadering, de oprichtingsvergadering van de AV van de MRA bijgewoond.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Algemeen Bestuur bijgewoond van de Omgevingsdienst NZKG.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met het nieuwe bestuur van FC Amsterdam.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij een sollicitatiegesprek met een kandidaat voor afdelingshoofd Ruimte.
 • Wethouder De Reijke heeft een sessie bijgewoond met VVD Tweede Kamerleden over de gemeentefinanciën.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg gehad met Woonzorg
 • Wethouder Korrel is aanwezig geweest bij het inhijsen van de brugval van brug Ouderkerk.
 • Wethouder Jansen heeft een bezoek gebracht aan het Gezellenhuis met de koper en een vertegenwoordiger van de parochie.

Ouderkerk aan de Amstel, 12 januari 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud  
de burgemeester, J. Langenacker