Besluitenlijst 08 november 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Huurovereenkomst en afsprakenmemo opvang vluchtelingen HvA-gebouw, Wenckebachweg 144 – 148 te Duivendrecht

Omdat vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers naar Nederland blijven komen groeit de vraag naar opvanglocaties. Onveiligheid in diverse landen en de oorlog in Oekraïne lijken voorlopig niet te stoppen. Het Rijk heeft momenteel onvoldoende personele en opvangcapaciteit beschikbaar. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daarom een taakstelling voor crisisnoodopvang van 450 asielzoekers vóór 1 januari 2023. Gemeenten blijven naar verwachting verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De eigenaren van het voormalige gebouw van de Hogeschool van Amsterdam, aan de Wenckebachweg 144 – 148, zijn bereid hun gebouw beschikbaar te stellen voor vluchtelingenopvang. De voorwaarde is dat het gebouw 1 september 2023 leeg is, anders lopen zij een groot risico hun contracten kwijt te raken met o.a. de drie afnemers van 430 appartementen en voorzieningen (The Dialogue).

Mocht het gebouw niet leeg zijn per 15 augustus 2023, dan leggen zij de gemeente als huurder een boete op van een half miljoen euro per dag. Verder eisen zij een bankgarantie voor de boete van 1 dag. De Bank Nederlandse Gemeenten is bereid deze garantie af te geven. Het COA staat garant voor de boete indien de groep asielzoekers niet tijdig uit het pand is vertrokken. Gemeente Ouder-Amstel wil een gemengde opvang, in samenwerking met de Veiligheidsregio: 100 Oekraïners en 150 asielzoekers. Na een positieve evaluatie voor alle betrokkenen kan het aantal asielzoekers toenemen tot maximaal 250. Voor het uitplaatsen van asielzoekers is de gemeente afhankelijk van het COA. Daarom wil gemeente Ouder-Amstel de garantie dat het COA de asielzoekers per 1 augustus 2023 uitplaatst. Ook wil de gemeente dat het COA garant staat voor de zeer hoge boete als uitplaatsing niet op tijd lukt. Voor de opvang van asielzoekers en opvang van Oekraïense vluchtelingen kent het Rijk een verschillende financieringssystematiek. In beide gevallen wil de gemeente daarmee geen risico's lopen. In een afsprakenmemo garandeert het Rijk aan gemeente Ouder-Amstel en de Veiligheidsregio dat zij de asielzoekers 1 augustus heeft uitgeplaatst en dat zij de financiële afhandeling soepel laat verlopen.

Besluit 

Het college besluit, onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de Raad:

 1. De huurovereenkomst aan te gaan voor de opvanglocatie voormalige HvA voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers met Wenckebachweg B.V. 
 2. De afsprakenmemo over deze opvang te ondertekenen, met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het COA en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Meerjarenbegroting 2021-2024

Op 23 september 2022 is de definitieve Meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangeboden met een verzoek aan de gemeente om ermee in te stemmen. De meerjarenbegroting van de MRA is een nieuw instrument en komt voort uit de in 2021 bekrachtigde Samenwerkingsafspraken MRA door alle deelnemende gemeenten. De meerjarenbegroting MRA is de financiële uitwerking van de MRA Agenda 2020-2024. Om aansluiting met de MRA-agenda te borgen gaat de meerjarenbegroting over de periode 2021-2024. Omdat het een nieuw instrument is, is de begroting pas in 2022 aangeboden aan raden, staten en colleges. In de periode van april tot september 2022 heeft het concept van de meerjarenbegroting open gestaan voor wensen en opvattingen van raden en staten. Ook wij hebben die gelegenheid gehad. In het Raadsbesluit Verbonden Partijen 2022/47 onderdeel 4 Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben we besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen. Ook de zienswijzen van alle andere deelnemers aan de MRA hebben niet geleidt tot aanpassing van de totaalbedragen in de meerjarenbegroting.

De wensen en opvattingen van alle deelnemers van de MRA zijn besproken in de Algemene Vergadering MRA (AV MRA) van 21 september 2022. Daar zijn, op voorstel van het Dagelijks Bestuur (DB) MRA, afspraken gemaakt over de te nemen acties naar aanleiding van de ingekomen wensen en opvattingen. Het resultaat van de wensen en opvattingen inzake de meerjarenbegroting 2021-2024 is neergelegd in de nota van beantwoording en is beschreven in het Overzicht ingekomen wensen en opvattingen over de meerjarenbegroting beantwoording 2021-2024 MRA (zie bijlage). Naar aanleiding van de wensen en opvattingen is ook een brief van de MRA bijgevoegd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende MRA Agenda 2020- 2024 (zie bijlage). Hoewel de meerjarenbegroting 2021-2024 MRA summier is, geeft de informatie uit de ‘nota van beantwoording’ voldoende vertrouwen in de voorgelegde begroting.

Besluit 

 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 van de MRA.
 2. De begroting 2024 via de nota verbonden partijen in juni/juli 2023 aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2024.
 3. De raad te informeren met overgelegde raadsbrief.

Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie Werkregio Amstel, Gooi en Vecht

Voorgesteld wordt in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie Werkregio Amstel, Gooi en Vecht. Met de Impulsregeling krijgen gemeenten financiële middelen van het Rijk om de uitvoering van klimaat adaptieve maatregelen te versnellen.

Besluit 

In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie Werkregio Amstel, Gooi en Vecht. 
De burgemeester machtigt wethouder P.D.A.M. Koek-Baks om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, alsmede de bijbehorende subsidieaanvragen. 

Beslissingen op bezwaar: verleende omgevingsvergunning realiseren zes "pakhuizen" en een in-/uitweg op het perceel Molenkade 27/28 te Duivendrecht

Bij besluit van 9 december 2021, eveneens op deze datum verzonden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel (hierna: “het college”) een omgevingsvergunning verleend het bouwen van zes pakhuizen en het realiseren van een in-/uitrit op het perceel Molenkade 27/28 te Duivendrecht (hierna: “het bestreden besluit”). Naar aanleiding van het vorenstaande hebben twee belanghebbenden (hierna: “bezwaarmakers”) op 29 december 2022 en 16 januari 2021 een bezwaarschrift ingediend. De bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel (hierna: “de commissie”) heeft de twee bezwaren gevoegd behandeld en op 31 mei 2022 aan ons advies uitgebracht naar aanleiding van de ingediende bezwaren en hetgeen tijdens de hoorzitting behandeld is. Nu wij van mening zijn dat het advies deugdelijk tot stand is gekomen, wordt u geadviseerd om het advies onverkort en met de volledige motivering overgenomen. 

U wordt als volgt geadviseerd: 

 1. De bezwaren van 29 december 2021 en 16 januari 2022 ontvankelijk te verklaren; 
 2. Het besluit van 9 december 2021 in stand te laten onder aanvulling en verbetering van de motivering; 
 3. De bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar en 
 4. De (gemachtigde van de) vergunninghouder schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar middels een afschrift.

Besluit 

 1. De bezwaren van 29 december 2021 en 16 januari 2022 ontvankelijk te verklaren.
 2. Het besluit van 9 december 2021 in stand te laten onder aanvulling en verbetering van de motivering. 
 3. De bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar en 
 4. De (gemachtigde van de) vergunninghouder schriftelijk op de hoogte te stellen van de beslissing op bezwaar middels een afschrift.
 5. Het college wilt onderzoeken of de vergunning in stand moet blijven naar aanleiding van de sancties. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de wethouders een werkbezoek gebracht aan Deudekom in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Dagelijks Bestuur van het Groen-gebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een Veilgheidsavond georganiseerd om informatie op te halen bij de inwoners over het nieuwe Lokale Veiligheidsbeleid.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Bestuurlijke Bijeenkomst Masterclass Asielopvang (COA). Hierin zijn de belangrijkste keerpunten over Crisisopvang met elkaar gedeeld.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft oud-burgemeester H. O. ontvangen, hij woont sinds een aantal maanden in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker is op uitnodiging van de Omgevingsdienst aanwezig geweest bij het Fraude Festival.
 • Burgemeester Langenacker is samen met de wethouders aanwezig geweest bij de commissie Burger en Bestuur.
 • Burgemeester Langenacker heeft bij vier nieuwe ambtenaren de belofte afgenomen.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een extra Veiligheidsberaad;
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bi een digitale informatiebijeenkomsten over de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen georganiseerd door het Groengebied Amstelland.
 • Wethouder De Reijke heeft een gesprek gehad met de bewonerscommissie van de Azaleastraat.
 • Wethouder De Reijke heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek gehad met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg van de RAP-regio bijgewoond over de invoering van het nieuwe woonruimteverdelingssysteem.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met een inwoner van de Ronde Hoep over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbreidingsplannen.
 • Wethouder De Reijke heeft het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Mobiliteit bijgewoond.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij evaluatie Happen en Trappen.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Repair café in Duivendrecht.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij Congres Recreatie en Toerisme Provincie Noord-Holland.
 • Wethouder de Maa was in het kader van de klimaatweek aanwezig bij Presentatie en rondleiding verduurzaming Amstelbad, Pop-up repair café in de Zonnehof en Presentatie en rondleiding verduurzaming boerderij Polderzicht
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gevoerd bij/met de voedselbank Diemen.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de vergadering van AM-match.
 • Wethouder de Maa was aanwezig de heidag van de VNG-commissie PSI.

Ouderkerk aan de Amstel, 09 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker