Besluitenlijst 08 maart 2022

Aanwezig: 

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Omgevingsvergunning Van der Madeweg 41, Werkstad OverAmstel

De omgevingsvergunning, onherroepelijk 7 augustus 2019, voor de verbouwing van het casco Van der Madeweg 41 te Amsterdam-Duivendrecht tot een studentenhotel met 82 kamers, verleend aan de heer S. is tot op heden niet gebruikt. De reden is dat erfverpachter gemeente Amsterdam de heer S. de erfpachtaanbieding weigert, wegens een negatieve Biboptoetsing. De heer S. heeft erfverpachter gemeente Amsterdam in rechte aangesproken, maar is vooralsnog niet in het gelijk gesteld door de rechtbank. De heer S. heeft zelf de uitweg genoemd dat hij het pand met erfpachtrecht zou gaan verkopen. Dit heeft het college als reden tot heroverweging genoemd in het voorgenomen besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning, 5 augustus 2021. Per brief van 15 februari 2022 heeft het college de periode van heroverweging verlengd tot en met 18 februari 2022. Jobritess Holding B.V. heeft op 17 februari 2022 de eigendom verkregen van het gebouw en erfpachtrecht en gemeente Ouder-Amstel afschriften van aktes gemaild, met het verzoek om de omgevingsvergunning in stand te laten. Aldus kan de omgevingsvergunning op naam van Jobritess Holding B.V. worden overgeschreven. Als het college bereid is om het voorgenomen besluit tot intrekking te handhaven en de periode van heroverweging te verlengen tot en met 30 september 2022, krijgt Jobritess Holding B.V. de mogelijkheid om deze periode te gebruiken om met erfverpachter gemeente Amsterdam de acceptatie als erfpachter gedaan te krijgen en een erfpachtaanbieding. Belangrijk daarbij is dat Jobritess Holding B.V. gemeente Ouder-Amstel op de hoogte houdt van de voortgang over het verkrijgen van de erfpachtaanbieding, maar ook over de planning van de bouwwerkzaamheden. Doordat het college aan het verlengen van de periode van heroverweging tot intrekking van de omgevingsvergunning de 4 voorwaarden verbindt, zal Jobritess Holding B.V. zich verplicht voelen om gemeente Ouder-Amstel ook werkelijk te informeren.

Besluit 

1.    Om Jobritess Holding B.V. overgelegde brief te sturen, waarin: 
a.    Medewerking wordt verleend om de procedure te starten om de omgevingsvergunning van de Van der Madeweg 41, voor het realiseren van een studentenhotel, WXO-2015-108/Z2015-003559, op naam te zetten van Jobritess Holding B.V.; 
b.    De periode van heroverweging van het voorgenomen besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning te verlengen tot en met 30 september 2022; 
c.    Jobritess Holding B.V. gegund wordt om tijdens die verlenging de erfpachtkwestie met erfverpachter gemeente Amsterdam te regelen en Jobritess Holding B.V. daarbij voorwaarden op te leggen: 
1.    Jobritess Holding B.V. moet onverwijld erfverpachter gemeente Amsterdam verzoeken hen als erfpachter te accepteren. 
2.    Het is de verantwoordelijkheid van Jobritess Holding B.V. om de erfpachtaanpassing te verkrijgen van erfverpachter gemeente Amsterdam en met de verbouwing conform de omgevingsvergunning te kunnen aanvangen.
3.    Jobritess Holding moet gemeente Ouder-Amstel terstond een afschrift sturen van alle schriftelijke communicatie tussen Jobritess Holding B.V. en erfverpachter gemeente Amsterdam en andersom.
4.    Jobritess Holding B.V. moet uiterlijk 30 september 2022 aantonen dat de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt en dat op korte termijn daarna met de werkzaamheden zal worden gestart.

Stedenbouwkundige visie Wenckebachweg Zuid

Initiatiefnemer heeft sinds geruime tijd ambities om in het deelgebied Weesper-trekvaart de percelen aan de Wenckebachweg Zuid 90 en 100 te Amsterdam-Duivendrecht te ontwikkelen. Gezien het lange traject heeft initiatiefnemer gevraagd om een brief van het college over de stand van zaken en het vervolgtraject. Overgelegde brief voorziet hierin.

Besluit 

1.    Overgelegde brief te versturen aan Rosebroom B.V. inzake de stedenbouwkundige visie Wenckebachweg Zuid.

Lift aan de Dorpszijde van NS-station Duivendrecht

Het is al jarenlang binnen de gemeente Ouder-Amstel een breed gekoesterde bestuurlijke wens om het NS/metrostation Duivendrecht vanaf de zijde van het dorp beter bereikbaar te maken, in het bijzonder voor mindervaliden, door de toevoeging van een lift. Hier is jarenlang ook voor gelobbyd. In 2020 is dit streven door het Rijk bekrachtigd met de beschikbaarstelling door het Rijk van een bedrag van 750.000 euro voor de bouw van een lift. Met dit bedrag kan de bouw van de lift een goede aanzet krijgen, maar niet volledig worden gefinancierd sinds de zomer van 2021 is samen met de Vervoerregio en de andere vervoerders (ProRail/NS, GVB) gewerkt aan het opstellen van een plan voor een goed bereikbare en sociaal veilige lift, die uitkomt op het Kerkplein te Duivendrecht. 
Door een adviesbureau is in samenspraak met de betrokken partijen hiervoor een schetsontwerp gemaakt, dat ambtelijk unaniem door alle betrokken partijen wordt gedragen.
Op grond van dit schetsontwerp kan nu een definitief ontwerp worden gemaakt, in de zogenoemde planuitwerkingsfase, op basis waarvan eind dit jaar de definitieve keuze voor wel of geen realisatie moet worden gemaakt. Het is de opzet dat de gemeente de opdracht verleent aan ProRail voor de planuitwerkingsfase door ondertekening van de bijgevoegde opdrachtbrief. 
Deze planstudiefase wordt voor 50 % betaald via een geldstroom van het Rijk naar ProRail en voor 50 % vanuit een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam aan de gemeente. Als aan het einde van de planuitwerkingsfase tot uitvoering wordt besloten dan zal de realisatie plaats moeten vinden in 2023/2024. Hoe de financiering daarvan wordt geregeld, is nu nog niet bekend maar zal de komende maanden tussen partijen intensief onderwerp van gesprek zijn.

Besluit 

 • In te stemmen met schetsontwerp voor de bouw van de lift en het gewijzigde ontvangstdomein;
 • ProRail opdracht te verlenen voor het opstellen van de planuitwerkingsfase hiervoor conform bijgevoegde opdrachtbrief;
 • In te stemmen met subsidieaanvraag bij de Vervoerregio Amsterdam voor financiering van deze fase;
 • De gemeenteraad te informeren via de BURAP.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is samen met wethouder Jansen aanwezig geweest bij een overleg met de jongerenwerkers van Coherente en Triple Treat.
 • Burgemeester Langenacker heeft officieel het koopcontract ondertekend samen met de nieuwe eigenaren van het d’Oude School.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Boomgaars met inwoners gesproken die ontevreden zijn over het GFT ophalen bij de hoogbouw.
 • Burgemeester Langenacker heeft een operationeel overleg geleid met de politie.
 • Burgemeester Langenacker heeft een inhaalactie gedaan om een aantal bruidsparen uit te nodigen die zij tijdens coronatijd niet heeft kunnen bezoeken.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het RBO over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een informatiesessies van de Blijfgroep voor raadsleden.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Burgemeesters-borrel voor de AM gemeenten georganiseerd door Amstelveen.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een burgemeesters overleg Groene Hart.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig in het Regionaal Bestuurlijk Overleg over ons Regionale Veiligheidsplan en de inzet van de politie.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Driehoek tussen politie/OM en gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Weesp.
 • Wethouder De Reijke heeft een watertappunt geopend bij de voetbalvereniging in Duivendrecht.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de opening van de beweegroutes die in samenwerking met QR Fit zijn geplaatst in Duivendrecht en Ouderkerk.
 • Wethouder Korrel en wethouder Jansen hebben een afspraak gehad met de BIZ over het centrumplan.
 • Wethouder Korrel heeft een digitale bijeenkomst in het Pakhuis De Zwijger bijgewoond over De Bereikbare Metropool.
 • Wethouder Boomgaars heeft samen met DPG Media een rondleiding door Werkstad OverAmstel gegeven aan medewerkers van DPG.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk markeringsmoment Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bezoek gebracht aan 4 woonbootbewoners in het kader van het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij een provinciaal bestuurlijk overleg met betrekking tot aardwarmte.
 • Wethouder Boomgaars heeft een bezoek gebracht aan de uitbater van de Plus in Duivendrecht die binnenkort met pensioen gaat.
 • Wethouder Jansen heeft een afspraak gehad met bestuursleden van museum Amstelland.
 • Wethouder Jansen heeft een bedankje afgeleverd bij leerkrachten van het Kofschip.
 • Wethouder Jansen heeft een collega-wethouder uit Uithoorn een rondleiding gegeven door Ouderkerk.

Ouderkerk aan de Amstel, 09 maart 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker