Besluitenlijst 07 juni 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
T. van Hattum, (loco) gemeentesecretaris

Afwezig

R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ouder-Amstel 2022

In 2014 heeft het college beleid vastgesteld voor de plaatsing van openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Deze beleidslijn mist soms nuancering of geeft niet voldoende duidelijkheid in het geval van een aanvraag voor een laadpaal voor het laden van elektrische voertuigen. In de nieuwe beleidsregel is een verduidelijking gemaakt ten opzichte van de oude beleidslijn. Voorgesteld wordt de nieuwe ‘Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Ouder-Amstel 2022’ vast te stellen.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder.

Tarieven losse verhuur Bindelwijk en Dorpshuis

Elk jaar worden de tarieven voor de losse verhuur van ruimtes in de Bindelwijk en het Dorpshuis opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex. Voor het seizoen 2019-2020 zijn de huurtarieven en de systematiek van de verhuur voor beide locaties extra onder de loep genomen en daaruit is de conclusie gekomen hier geen wijzigingen in door te voeren. Het consumentenprijsindexcijfer van maart 2022 bedraagt 9,7%.

Besluit 

De tarieven voor de losse verhuur in de Bindelwijk en Dorpshuis voor het seizoen 2022-2023 (zie overgelegde bijlage 1) vast te stellen. 

Beleidsregels terugvordering bedrijfskrediet Tozo

In verband met de coronacrisis heeft op 17 maart 2020 het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling ‘hangt’ onder de Participatiewet en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De Participatiewet voorziet niet in de terugvordering van de lening voor bedrijfskapitaal. Het is daarom als college noodzakelijk om nadere beleidsregels op te stellen.

Besluit 

In te stemmen met de beleidsregels terugvordering bedrijfskrediet Tozo

Huurovereenkomsten verschillende huurders – Wilhelminalaan

Sinds 1 september 2021 heeft de gemeente Ouder-Amstel het schoolgebouw aan de Wilhelminalaan weer in eigendom. De gemeente houdt het pand in eigendom als eventuele uitwijklocatie voor de huurders in de Bindelwijk, dan wel de onderwijsinstellingen en wil het pand tot die tijd verhuren aan maatschappelijke organisaties. Op dit moment zijn er acht partijen, die verschillende ruimtes in het pand willen huren. Er zijn acht huurovereenkomsten voor bepaalde tijd opgesteld, die met goedkeuring van het college, door de burgemeester ondertekend kunnen worden. De overeenkomsten lopen tot 1 januari 2023 en worden verlengd tot 1 augustus 2023.

Besluit 

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de huurovereenkomsten tussen de gemeente en de acht verschillende organisaties Jeugdplein, Coherente, Kind&Co, naaiatelier, RiverMoonYoga, ZienbyEva, Interkerkelijk Stencil Bureau en schilder Jurren Sluiter voor een ruimte in de Wilhelminalaan; 
 2. Akkoord te gaan met het verlengen van de overeenkomsten met de acht huurders tot 1 augustus 2023.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker heeft de opening verricht van Ouderkerk Culinair.
 • Wethouder de Reijke is aanwezig geweest bij het afscheid van wethouder B. van Uithoorn.
 • Wethouder de Reijke is aanwezig geweest bij het overleg Bestuurlijk Team Woonruimteverdeling
 • Wethouder de Reijke is aanwezig geweest bij de opening van Ouderkerk Culinair.
 • Wethouder Korrel heeft de informatiebijeenkomst van Rijkswaterstaat over de verbreding van de A9 bijgewoond in de Amstelstroom.
 • Wethouder Korrel heeft met Welzijnsorganisatie de sessie bij Bureau Kellerman bijgewoond, met als doel Coherente betere naamsbekendheid te geven.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de bestuursvergadering van AM Match.
 • Wethouder Jansen heeft een gesprek gehad met Kind en Co over het tekort aan personeel in de kinderopvang.

Ouderkerk aan de Amstel, 08 juni 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker