Besluitenlijst 06 september 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
  • J.J. de Maa, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026

Het is voor politie-eenheden verplicht om gezamenlijk met het openbaar ministerie en de gemeenten in de regio een beleidsplan op te stellen voor de periode van vier jaar. Het bestaande Regionaal Veiligheidsplan loopt af in 2022, wat aanleiding is voor het opstellen van het voorliggende Regionaal Veiligheidsplan 2023 – 2026. Het concept van dit plan is aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio, waarbij de raden de gelegenheid krijgen tot het indienen van zienswijze op het overgelegde beleidsplan. 

In het Regionaal Veiligheidsplan worden prioriteiten benoemd, waaraan de driehoek partners in de regio de komende vier jaar extra aandacht zullen besteden. Het Meerjaren Veiligheidsplan van de gemeente Ouder-Amstel voor de komende 4 jaar sluit hierbij aan.

Besluit 

1.      Kennis te nemen van het Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026.
2.      Het Regionaal Veiligheidsplan aan te bieden aan de Gemeenteraad, met het voorstel geen zienswijze aan te bieden.

Beslissing op bezwaar van diverse bezwaarmakers tegen het verkeersbesluit “parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Jan Persijnstraat”

Op 9 augustus 2022 heeft de hoorzitting inzake de bezwaren tegen het verkeersbesluit parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen Jan Persijnstraat, d.d. 1 juni 2022, plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het advies uitgebracht om de bezwaarschriften van twee bezwaarmakers niet ontvankelijk te verklaren vanwege formele gebreken. Voor de overige vijf bezwaarmakers adviseert de bezwaarschriftencommissie tevens de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren omdat bezwaarmakers geen belanghebbende zijn bij het verkeersbesluit.
Besluit 
Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker was aanwezig bij Webinar georganiseerd door de VNG om een toelichting te geven op de bestuurlijke afspraken asielopvang-huisvesting-integratie.
•    Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Reijke een gesprek gevoerd met de agrariërs uit ons gebied.
•    Burgemeester Langenacker heeft een strategisch overleg met de teamchef van de politie gevoerd.
•    Burgemeester Langenacker heeft een gesprek gevoerd met het bestuur van Ons Lustoord over het niet verlenen van een driedaagse vergunning voor hun 100-jarig jubileum.
•    Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig bij de Opening Rechtbank Amsterdam.
•    Burgemeester Langenacker, wethouder Koek-Baks, wethouder de Maa en wethouder de Reijke waren aanwezig bij de start politieke seizoen 2022/2023.
•    Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met bestuurslid en docent van de Muziekschool.
•    Wethouder Koek-Baks heeft kennis gemaakt met voorzitter OVOA.
•    Wethouder Koek-Baks heeft gesprek gehad met voorzitter winkeliersvereniging Duivendrecht.
•    Wethouder de Maa nam deel aan het portefeuillehoudersoverleg jeugd van de Duoplus gemeenten.
•    Wethouder de Maa nam deel aan de PHO beschermd wonen van de Amstellandgemeenten.

Ouderkerk aan de Amstel, 07 september 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,

R. van Reijswoud

de burgemeester,

J. Langenacker