Besluitenlijst 06 december 2022

Aanwezig

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
 • J.J. de Maa, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan is in drie stappen opgesteld. 

 1. Thermometerdocument, inventariseren huidige situatie en ontwikkelingen. 
 2. Mobiliteitsvisie, ontwikkelingen en trends in de toekomst en welke daarvan relevant zijn voor Ouder-Amstel en op basis hiervan een visie en ambities formuleren. 
 3. Mobiliteitsplan, beschrijven welke onderzoeken en projecten er uitgevoerd moeten worden om de visie te realiseren. Begroting en planning van de onderzoeken en projecten. 

De eerste stap is afgerond met het Thermometerdocument waarin de belangrijkste thema’s en aandachtspunten voor Ouder-Amstel duidelijk zijn geworden. In de Mobiliteitsvisie, stap twee, is de uitwerking tot een visie en bijpassend beleid vastgelegd. De raad heeft de visie in december 2021 vastgesteld als basis voor het uit te werken Mobiliteitsplan, de uitvoeringsagenda. Het Mobiliteitsplan ligt nu voor. De volgende stap is het Mobiliteitsplan ter toetsing voor te leggen aan de Provincie NH, Veiligheidsregio, Vervoerregio Amsterdam en omliggende gemeenten.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder. 

Bestemmingsplannen ‘Van der Looskwartier’

De 38 eengezinswoningen van woningcorporatie Eigen Haard in het Van der Looskwartier (J.C. van der Loosstraat, Theresiastraat 2-11, Jan Persijnstraat 1) in Ouderkerk aan de Amstel zijn in een slechte bouwkundige staat. De woning-corporatie Eigen Haard wil deze woningen slopen en vervangen door 57 woningen (28 eengezinswoningen en 29 appartementen). 

Het geldende bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ gaat uit van 38 woningen en de 57 nieuwe woningen passen niet in de bestaande bouwvlakken. De nieuwe woningen overschrijden ook de maximaal toegestane goot- en bouwhoogten. De voorgenomen nieuwbouw is dus in strijd is met het geldende bestemmingsplan en om die reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Eerst heeft een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Op basis van de reacties hierop zijn aanpassingen gedaan. Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan van 22 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage gelegen. Eigen Haard heeft in het kader van de participatie bijeenkomsten georganiseerd waarbij omwonenden kennis konden nemen van de plannen en hun visie daarop konden geven. Op basis van de uitkomst van dit traject is de positionering van de woningen aangepast en hebben duurzaamheid, groen en parkeren veel aandacht gekregen. Er zijn in het plan meer parkeerplaatsen opgenomen dan nodig zijn conform de parkeernormen, dit om de parkeersituatie in het gebied te verbeteren.

Besluit 

a.    Kennis te nemen van, en in te stemmen met: 

 • de Nota beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier nov 2022’; 
 • het vast te stellen bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’; 

b.    De gemeenteraad voor te stellen om: 

 • kennis te nemen van, en in te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan Van der Looskwartier’; 
 • geen exploitatieplannen voor het bestemmingsplan vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 • het bestemmingsplan ‘Van der Looskwartier’, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPVdLooskwart-VA01, aangepast vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker heeft de vergadering geleid van de Stichting Erfgoed Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een gespreksavond met die algemeen directeur van de VNG L. G., ter voorbereiding op de VNG ALV.
 • Burgemeester Langenacker heeft kennis gemaakt met de programmamanager van de Diemerscheg.
 • Burgemeester Langenacker heeft een strategisch overleg gehad met de teamchefs van het basisteam Diemen-Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft een rondje gefietst met de wijkagenten door Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder de Maa de informatieavond geleid over het opvang Oekraïense vluchtelingen en Asielzoekers in het HvA gebouw in Duivendrecht.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de Bestuurders dag van de VNG.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de najaar bijeenkomst van de K80.
 • Wethouder De Reijke heeft twee hartslaghorloges uitgereikt ter promotie van de QR-fit wandelroutes in Duivendrecht en Ouderkerk.
 • Wethouder Koek-Baks heeft inspiratie Webinar bijgewoond over het belang biologische bloembollen in de openbare ruimte.
 • Wethouder Koek-Baks heeft bokaal uitgereikt voor beste doortrapper.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer.
 • Wethouder Koek-Baks is aanwezig geweest bij de feestelijke opening van Jolly & Pinkie.
 • Wethouder de Maa heeft overleg gevoerd met de plaatsvervangend bestuurder van Florente en de wethouder van onderwijs van Diemen over de begroting van Florente.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij het portefeuillehouders overleg jeugd Amsterdam-Amstelland
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de bestuurlijke regiegroep Schiphol.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij de bestuurders dag en ALV van de VNG en is daar benoemd als lid van de VNG-commissie PSI.


Ouderkerk aan de Amstel, 07 december 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker