Besluitenlijst 05 juli 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Voorgenomen besluit reorganisatieplan

Om de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op de groei van de komende jaren is de organisatiestructuur tegen het licht gehouden. Voorgesteld wordt in deze structuur enige aanpassingen door te voeren, zodat de structuur in de komende jaren als een fundament voor de organisatie kan blijven dienen. Het definitieve besluit wordt genomen nadat de OR hierover advies heeft uitgebracht. Voor de aanvraag van een OR-advies is een voorgenomen collegebesluit nodig.

Besluit 

2. Voornemens te zijn om: 

 • Het reorganisatieplan vast te stellen; 
 • De hoofdstructuur per 1 september 2022 vast te stellen; 
 • Het cluster OOV van afdeling Samenlevingszaken naar afdeling Ruimte te verplaatsen; 
 • Het cluster Gebiedsontwikkeling van afdeling Ruimte naar afdeling Gebiedsontwikkeling te verplaatsen en dit afdelingshoofd met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 ook personele bevoegdheid toe te kennen; 
 • Het secretariaat, de bestuursadviseur en de strategisch financieel adviseur onder te brengen in de afdeling Bedrijfsvoering; 

2. De OR om advies te vragen conform de Wet op de Ondernemingsraden, artikel 25, lid 1d: belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming en lid 1e: belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming.

Jaarrapportage VTH 2021 en Uitvoeringsprogramma VTH 2022

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo is de gemeente verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de basistaken ruimtelijke ordening, vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna ROVTH). De uitvoering van de basistaken vergunningverlening, toezicht en handhaving is door de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2016 belegd bij Duo+. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat duidelijk is welke taken dit zijn en welke werkwijzen en processen daarbij worden toegepast. Dit is opgenomen in het VTH-Beleidsplan. De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft het VTH-beleidsplan voor de periode 2017-2020 vastgesteld.

Op 23 juni 2020 is besloten om deze termijn ter verlengen tot en met 31 december 2022. Dit is gedaan omdat zowel de Omgevingswet alsmede de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wederom zijn uitgesteld. Dit is meer zinvol met oog op de kosten/baten dan nu een nieuw beleidsplan schrijven en deze vervolgens na een korte periode intrekken voor een nieuw beleidsplan die rekening houdt met de twee wetten voornoemd. Het beleidsplan bevat de doelen die voor de periode 2017-2022 gesteld zijn op het gebied van VTH.

In het beleidsplan zijn ook de activiteiten omschreven die zorgen dat de door het college gestelde doelen daadwerkelijk behaald kunnen worden. Er wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma opgesteld voor het komende jaar en een er wordt een jaarrapportage opgesteld over het afgelopen jaar. In overgelegde bijlage staan de jaarrapportage over 2021 en het Uitvoeringsprogramma VTH 2022. In het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 wordt aangegeven wat in 2022 wordt gedaan en welke middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.

Over de uitvoering in 2022 wordt vervolgens ook een jaarverslag opgemaakt. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen die aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma zijn gesteld. De provincie Noord-Holland houdt hierop (interbestuurlijk) toezicht. Voor de taken die bij de OD NZKG zijn belegd zal het Uitvoeringsprogramma OD NZKG 2022 ook worden gedeeld met de raad. Dit stuk is eerder door uw college behandeld (intern zaaknummer: 2022-028600).

Besluit 

 1. Jaarrapportage VTH 2022 vast te stellen.
 2. Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen
 3. Stukken ter kennisgeving aan de gemeenteraad aan te bieden.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Jaarstukken 2021, Meerjarenbegroting 2023- 2026 en 1e Begrotingswijziging 2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna:´OD NZKG´) is voornemens om op in de AB vergadering in juli 2021 te besluiten over de jaarstukken over 2021, en de meerjarenbegroting 2023-2026. Eventuele zienswijzen kunnen door de gemeenteraad worden ingediend tot 14 juli 2022. In de aanbiedingsbrief wordt op hoofdlijnen een toelichting gegeven op voornoemde documenten. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. Omdat de geprognotiseerde gemeentelijke bijdragen voor het komende jaar binnen de reguliere begroting gedekt zijn wordt voorgesteld om de raad de stukken voor te leggen met het advies geen gebruik te maken van het recht om zienswijze in te dienen. Weliswaar nemen de kosten in de jaren daarna toe maar dit is met veel onzekerheid omgeven. 
Volgend jaar bestaat opnieuw de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij de meerjarenbegroting 2024-2027 waarbij de bedragen actueler zijn en de kennis over de ontwikkelingen binnen Ouder-Amstel scherper.

Besluit 

1. De raad voor te stellen voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

 • Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
 • Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2023-2026;
 • Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022;
 • Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021;
 • Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026; 
 • Geen zienswijze in te dienen omtrent de 1e begrotingswijziging 2022; 
 • De deelnemersbijdrage te verwerken in de begroting 2023 van de gemeente Ouder-Amstel.

Raadbericht planmatig onderhoud Benning

Behandelen van raadbericht planmatig onderhoud Benning.

Besluit 

Het raadsbericht betreffende planmatig onderhoud Benning aan de raad te zenden.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker, wethouder de Maa en wethouder Koek zijn naar het VNG-congres geweest.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder de Maa waren aanwezig bij de herdenking Elieser en heeft daar een toespraak gehouden.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Bestuurlijk Overleg Amstelscheg voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek aan een 60-jarig bruidspaar gebracht.
 • Burgemeester Langenacker heeft het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de afscheidsreceptie van wethouder M. van D. 
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.
 • Burgemeester was aanwezig als gast bij de Landelijke herdenkingsbijeenkomst Slavernijverleden.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Bestuurlijk Afstemming Overleg voor Opvang Asielzoekers en Oekraïners.
 • Burgemeester Langenacker heeft de burgemeester van Amsterdam vervangen als voorzitter bij de Stuurgroep Veiligheid en Zorg in Amsterdam.
 • Wethouder De Reijke is afgelopen week afwezig geweest vanwege ziekteverlof
 • Wethouder Koek was aanwezig bij de Dag van Elieser.
 • Wethouder de Maa was bij het bestuursoverleg water (BOWA) en aansluitend innovatiefestival.
 • Wethouder de Maa heeft het directeurenoverleg primair onderwijs voorgezeten.
 • Wethouder de Maa heeft bij het wethoudersspreekuur een inwoner gesproken over minimabeleid en de wenselijkheid van bijverdienen in de bijstand.

Ouderkerk aan de Amstel, 06 juli 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker