Besluitenlijst 05 april 2022

Aanwezig

  • J. Langenacker, burgemeester
  • B.M. de Reijke, wethouder
  • C.C.M. Korrel, wethouder
  • A.A.M. Boomgaars, wethouder
  • W. Jansen, wethouder
  • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Bestemmingsplan 150kV station Bijlmer Noord

Liander is voornemens het huidige transformatorstation op P2 uit te breiden door het plaatsen van een extra transformator in een lege cel in het station. Dit is nodig aangezien de vraag naar elektriciteit in de regio toeneemt en dit transformatorstation aan de maximale capaciteit zit. Deze uitbreiding is dus ook noodzakelijk om tegemoet te komen aan de elektriciteitsvraag van ontwikkelingen als De Nieuwe Kern. In de structuurvisie voor DNK is de uitbreiding van het transformatorstation reeds voorzien waarbij rekening is gehouden met de contouren rond dit station. Door deze extra transformator neemt het vermogen van het station toe en is de inrichting aan te merken als een inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken. Daarom is het nodig een bestemmingsplan in procedure te brengen waarin de locatie van het transformatorstation wordt aangewezen als gezoneerd industrieterrein met een daarbij behorende geluidzone. De anterieure overeenkomst ten behoeve van deze ontwikkeling is reeds ondertekend in maart 2021 waardoor de belangen van de gemeente en plankosten geborgd zijn. Het college wordt gevraagd om het bestemmingsplan te accorderen en door te sturen naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Besluit 

•    Akkoord te gaan met het Bestemmingsplan 150kV station Bijlmer Noord; 
•    De gemeenteraad te vragen het Bestemmingsplan 150kV station Bijlmer Noord vast te stellen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” en “Herziening Duivendrecht”

De uitspraak van de Raad van State over het in 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Reparatieplan Duivendrecht” was aanleiding om de bestemmingsplannen “Reparatieplan Duivendrecht” en “Reparatieplan Ouderkerk aan de Amstel” aan te passen. De uitspraak heeft geleid tot een aanpassing van de bouwmogelijkheden op verkocht snippergroen. Tegelijkertijd is dit aanleiding geweest om beide bestemmingsplannen op andere punten te actualiseren. 

De herzieningen zijn gericht op:

•    Het gelijk trekken van bebouwingsmogelijkheden in delen van achtertuinen, binnen de bestemmingen ‘tuin-1’ en ‘tuin-2’ (naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State en de rechtbank);
•    Het bestemmen van verkocht snippergroen als ‘tuin-1’;
•    Het door middel van een binnenplanse afwijking mogelijk maken van woningsplitsing, kamergewijze verhuur, wonen met zorg en een Bed&Breakfast. Deze gebruiksmogelijkheden zijn momenteel algemeen toegestaan.
     Het is van belang dat de gemeente, uit oogpunt van een goed woon- een leefklimaat, meer regie krijgt op de gebruiksmogelijkheden van een woning;
•    Het inperken van de bouwmogelijkheden van steigers grenzend aan openbaar gebied in Ouderkerk aan de Amstel;
•    Het bestemmen van de 150 kV hoogspanningsverbinding in Ouderkerk aan de Amstel;
•    Het corrigeren van enkele omissies in de geldende bestemmingsplannen.

Op 6 oktober 2020 hebben burgemeester en wethouders de beide ontwerpbestemmingsplannen “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” en “Herziening Duivendrecht” vrijgegeven voor ter inzagelegging. Tijdens de termijn van ter inzagelegging zijn twee zienswijzen ingediend voor het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” en zes zienswijzen voor het bestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”. De zienswijzen zijn deels aanleiding geweest om beide bestemmingsplannen aan te passen en gewijzigd voor te leggen aan de raad ter goedkeuring.

Besluit 

a.    Kennis te nemen van, en in te stemmen met:
•    De Nota beantwoording zienswijzen en de Nota van wijzigingen van zowel het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” als het bestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”, zoals opgenomen in de twee
     bijlagenboeken;
•    De gewijzigd vast te stellen bestemmingsplannen “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” en “Herziening Duivendrecht”;
b.    De gemeenteraad voor te stellen om:
•    De Nota beantwoording zienswijzen van het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” en het bestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”, zoals opgenomen in bijlage 1 van de twee bijlagenboeken vast te
     stellen;
•    In te stemmen met de Nota van wijzigingen van zowel het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel” als het bestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”, zoals opgenomen in bijlage 2 van de twee
     bijlagenboeken;
•    Geen exploitatieplannen voor deze bestemmingsplannen vast te stellen conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
•    Het bestemmingsplan “Herziening Ouderkerk aan de Amstel”, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPHerOuderkerk-VA01, gewijzigd vast te
     stellen ten opzichte van het ontwerp zoals die ter inzage heeft gelegen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie
     Grootschalige Topografie;
•    Het bestemmingsplan “Herziening Duivendrecht”, bestaande uit de verbeelding, regels en vergezeld van een toelichting met planidentificatienummer NL.IMRO.0437.BPHerDuivendrecht-VA01, gewijzigd vast te stellen ten
     opzichte van het ontwerp zoals die ter inzage heeft gelegen, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
     Topografie.

Cv-jaarstukken 2021 OA 1e beoordeling t.b.v. start accountantscontrole 2021

De accountant wil bij de start van de accountantscontrole beschikken over de door het college vastgestelde concept jaarstukken 2021. Het college wordt voorgesteld deze concept jaarstukken 2021, sluitend met een negatief resultaat van € 154.000 en met een totaal balanssaldo van € 46.276.000 te beoordelen en aanpassingen en aanvullingen aan te geven. De jaarstukken 2021 zullen wederom aangeboden worden op 12 april 2022 om na verwerking van de aanpassingen en aanvullingen vast te stellen ten behoeve van de accountantscontrole 2021. De jaarstukken 2021 zijn nog niet geheel compleet; er volgen nog aanvullingen/aanpassingen; de infographic zal nog toegevoegd worden, aanpassingen voor de paragraaf weerstandsvermogen, de paragraaf verbonden partijen aan de hand van te ontvangen jaarcijfers 2021 van de verbonden partijen, zo ook voor enkele bijlagen in hoofdstuk 5 en onderdeel 4.6, 4.8. Ook zijn nog niet alle eindafrekeningen van het sociaal domein ontvangen en opgenomen in de jaarcijfers, evenals laatste correcties vanuit financiën en vanuit de accountantscontrole; het resultaat kan in negatieve of positieve zin nog wijzigen, ook de saldi van de balansposten kunnen nog aangepast worden. Mogelijke wijzigingen, die volgen uit bovenstaand voorbehoud op het resultaat en de balanspositie, worden uiterlijk 17 mei 2022 met de betreffende portefeuillehouders afgestemd. In de collegevergadering van 24 mei 2022 stelt het college de definitieve jaarstukken 2021 vast. De definitieve versie is in principe de versie die aan de accountant wordt aangeboden voor het afgeven van een verklaring en die ook wordt verstrekt aan de raad ter behandeling en vaststelling in de vergadering van 7 juli 2022.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met de portefeuillehouder. 

Intentieovereenkomsten gemeente Amsterdam en NS Vastgoed inzake grondhuur t.b.v. project flexwonen

In december 2021 heeft Ouder-Amstel te horen gekregen dat de subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls voor het project flexwonen op P Bus is toegekend. Voorkomen moet worden dat de benodigde locaties, P Bus en de locatie voor het alternatieve parkeerterrein bij station Duivendrecht, ingezet worden ten behoeve van andere ontwikkelingen. Daarom wordt in voorliggende intentieovereenkomsten afgesproken dat gemeente Amsterdam en NS Vastgoed medewerking verlenen aan de inzet van deze locaties alsmede dat zij voor een periode van 1 jaar geen gesprekken voeren over mogelijke andere ontwikkelingen op deze locaties. Tevens worden afspraken vastgelegd over verantwoordelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling. 

Het college wordt gevraagd beide intentieovereenkomsten te ondertekenen.

Besluit 

•    De intentieovereenkomsten met gemeente Amsterdam en NS Vastgoed aan te gaan; 
•    De burgmeester besluit wethouder W. Jansen te machtigen de overeenkomsten namens de gemeente Ouder-Amstel te ondertekenen.

Project Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht, instemming Haalbaarheidsanalyse en Ruimtelijk plan

Giessenhof Projectontwikkeling BV (hierna: “Initiatiefnemer”) wil op het perceel Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht circa 36 woningen realiseren. Hiervoor heeft zij reeds een participatietraject doorlopen met omwonenden en stichtingen. 

Het college heeft op 11 januari jl. ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met initiatiefnemer. Hierin is afgesproken dat een Haalbaarheidsonderzoek en Ruimtelijk Plan voor de ontwikkeling worden gemaakt door de initiatiefnemer. 
De gemeente heeft deze stukken van de initiatiefnemer conform de afspraken in de intentieovereenkomst beoordeeld. Deze stukken voor de intentiefase op hoofdlijnen in overeenstemming zijn met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. Wel zijn er aandachtspunten die nog beter moeten worden uitgewerkt in de volgende fase: met name het parkeren en het omgaan met bestaande bomen.

In afwijking van het standaard proces heeft de initiatiefnemer gevraagd om een extra stap in de planvorming: het maken van een stedenbouwkundig plan dat gaat worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin worden de maatvoering van het plan inclusief de terrein inrichting definitief, inclusief het omgaan met de bomen en het parkeren. Als de raad instemt met het stedenbouwkundig plan wordt op grond daarvan de anterieure overeenkomst gesloten.   

De volgende fase van dit project is starten met het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Deze extra stap wordt toegevoegd aan de verkennende intentie fase en de kosten hiervan worden dus weer gedragen door de initiatiefnemer. Er wordt (onder voorbehoud van het vaststellen van het stedenbouwkundig plan door de raad) conform de al gesloten intentieovereenkomst tevens gewerkt aan het voorbereiden van een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer, waarin afspraken worden gemaakt over de planologische medewerking van de gemeente en de kosten voor de realisatie.  

Besluit 

1.     In te stemmen met de Haalbaarheidsanalyse en Ruimtelijk plan als startpunt voor de tussenstap stedenbouwkundig plan en voorbereiding   
 anterieure overeenkomst.
2.     Dat de initiatiefnemer wordt gewezen op de geconstateerde knelpunten rond parkeren, duurzaamheid en bomen.

Uitvoering Motie 30 km/u Rijksstraatweg

Bij het vaststellen van de mobiliteitsvisie in de raadsvergadering van januari 2022 is een motie aangenomen om een maximumsnelheid van 30 km/u op de Rijksstraatweg in te stellen. Hierbij is verzocht om stapsgewijs op een natuurlijke manier en in goed overleg met de regiovervoerder en hulpdiensten de gehele Rijksstraatweg te brengen naar 30 km/u. Er is een aanpassing op het ontwerp gemaakt voor de Rijksstraatweg. Hierbij komt de Rijksstraatweg vanaf de Berkenstraat tot aan de busbaan in de 30 km/u zone. Het aansluitende deel tot aan het station is al 30 km/u. Deze aanpassing kan worden meegenomen in de huidige reconstructie van de Rijksstraatweg. Indien er extra kosten mee gepaard gaan dan zullen deze relatief gering zijn en passend zijn binnen het bestaande projectbudget. De door te voeren aanpassingen hebben geen consequenties voor de planning. Het GVB heeft aangegeven hier geen formeel bezwaar tegen te zullen maken mits er maar gebruik wordt gemaakt van plateaus voor 50 km/u. De politie heeft aangegeven dat, totdat de wetgeving en de richtlijn van de Procureurs-Generaals van het Openbaar Ministerie aangepast is, ze nog steeds zeer terughoudend zullen zijn met handhaving in 30 km/u zones en dat de snelheid in principe door het wegbeeld ter plaatse en door snelheid remmende maatregelen afgedwongen dient te worden.

Besluit 

•     Een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/u op de Rijksstraatweg vanaf de Berkenstraat tot aan de busbaan;
•     Dit op te nemen in het huidige ontwerp van de Rijksstraatweg en meenemen in de uitvoering;
•     De bewoners hierover te informeren met een huis-aan-huis brief; 
•     De raad hierover te informeren.

Wederzijdse informatie

•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Vluchtelingen van de Veiligheidsregio AA.
•    Burgemeester Langenacker heeft namens de gemeenteraad afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden.
•    Burgemeester Langenacker heeft de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de informatiesessies over de provinciale verkenning naar de vervreemding van de provinciale aandelen in het Recreatie Noord-Holland N.V.
•    Burgemeester Langenacker heeft als voorzitter GGA een gesprek gevoerd met de Beschermers Amstelland over een uitkijktoren en een wandelpad.
•    Burgemeester Langenacker heeft met het GGA en de exploitanten van Aan de Plas en WVOP een gesprek gevoerd over de veiligheid van de Ouderkerkerplas tijdens donkere avonduren en de wintertijd.
•    De burgemeester Langenacker was digitaal aanwezig bij het Webinar van Crisis naar opgave (ROB).
•    Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het afscheid van een medewerker Ouder-Amstel.
•    Burgemeester Langenacker voert met alle geïnstalleerde raadsleden integriteitsgesprekken.
•    Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij het uitje van de oude- en de nieuwe gemeenteraad naar Haarlem.
•    Burgemeester Langenacker was bij het afscheid van de heer M., CEO Stadion.
•    Burgemeester Langenacker was digitaal aanwezig bij het Extra Veiligheidsberaad namens de VRAA.
•    Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij het 10-jarig jubileum van Fitaal.
•    Wethouder De Reijke is geïnstalleerd als raadslid en benoemd tot fractievoorzitter.
•    Wethouder De Reijke is mee geweest op een rondleiding door Haarlem met oude en nieuwe raadsleden.
•    Wethouder Boomgaars heeft in het kader van het wethoudersspreekuur met een inwoner gesproken over de afvalinzameling.
•    Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de VNG-bijeenkomst over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
•    Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met wethouder de V. van Amsterdam met betrekking tot het groot onderhoud rondom metrostation Van der Madeweg.
•    Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met de nieuwe bestuurder van SOVOP, die een topsportschool voor voortgezet onderwijs hebben op de Toekomst.

Ouderkerk aan de Amstel, 06 april 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud
de burgemeester, J. Langenacker