Besluitenlijst 04 oktober 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Nadere uitwerking van de behandeling van de concept Programmabegroting 2023-2026 door het College op 27 september 2022

In dit memo tonen we u de aangepaste resultaten van de conceptbegroting 2023 en geven hierop een korte toelichting. Het aangepaste resultaat van de conceptbegroting 2023 is vrijwel ongewijzigd. Een korte duiding van de verschillen, ook al zijn die voor 2023 vrijwel neutraal, is toegevoegd.

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken van de begrotingsvoorbereidingen.

Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Nota Parkeernormen Ouder-Amstel genomen besluit

Bij bestreden besluit van 2 februari 2022 is, ingevolge de Nota Parkeernormen Ouder-Amstel, de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats afgewezen. 
Het bezwaarschrift van 16 februari 2022, gericht tegen het besluit van 2 februari 2022, is op 31 mei 2022 behandeld door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Ouder-Amstel. Op 13 september 2022 is het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. 
Overeenkomstig het advies van de commissie wordt voorgesteld om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit, met wijziging van de motivering, in stand te laten.

Besluit 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Ouder-Amstel het bezwaar ontvankelijk en bestreden besluit, met wijziging van de motivering, in stand te laten. 
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voordracht benoeming leden Raad van Toezicht stichting Amstelwijs

Er zijn twee vacatures binnen de Raad van Toezicht van Amstelwijs ontstaan door het aflopen van de zittingstermijn van mevrouw K. en de verhuizing van de heer v.d. H. De gemeenteraad is op basis van artikel 48, lid 12 sub b Wet op het primair onderwijs en artikel 19 lid 2 Statuten Amstelwijs bevoegd tot het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van stichting Amstelwijs. Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De Raad van Toezicht draagt mevrouw d. G. en de heer J. voor ter benoeming tot leden van de Raad van Toezicht van Amstelwijs per 1 oktober 2022 voor een periode van vier jaar.

Besluit 

 • De voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs tot benoeming van mevrouw d. G. en de heer J. als leden van de Raad van Toezicht over te nemen. 
 • Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de voordracht van de Raad van Toezicht van Amstelwijs tot benoeming van mevrouw d. G. en de heer J. met terugwerkende kracht, per 1 oktober 2022, als leden van de Raad van Toezicht. 
 • Geheimhouding op te leggen in verband met het feit dat voor de benoemingen van de leden van de Raad van Toezicht bijzondere persoonsgegevens zijn verstrekt ter beoordeling van de benoemingen. De geheimhouding geldt voor geheime bijlagen 2, 5 en 6 bij de raadsvoordracht voor onbepaalde tijd.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is samen met de wethouders aanwezig geweest bij de kennismaking van de colleges uit onze Veiligheidsregio in de ambtswoning van Amsterdam.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Bestuurlijk Overleg Bevolkingszorg.
 • Burgemeester Langenacker heeft een 101-jarige inwoonster bezocht en gefeliciteerd.
 • Burgemeester Langenacker heeft de Nacht van de Integriteit in het stadhuis van Rotterdam bezocht.
 • Burgemeester Langenacker heeft deelgenomen aan het Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap MRA.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een 50-jarig bruidspaar.
 • Burgemeester Langenacker heeft de gemeenteraadsvergadering voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij een gesprek tussen de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland E. R. en de boeren van de Ronde Hoep in het kader van het Gebiedsproces Ronde Hoep en de landelijke ontwikkelingen rondom Stikstof.
 • Burgemeester Langenacker heeft de PvdA burgemeesters uit het land afgelopen week ontvangen in Ouder-Amstel en is met hen naar Beth Haim en het Amstelland Museum geweest.
 • Burgemeester Langenacker is gaan wandelen met een inwoner.
 • Burgemeester Langenacker en wethouder De Reijke hebben een gesprek gehad met een afvaardiging van de Rabobank over initiatieven die zij ontplooien op het gebied van het stimuleren van de woningmarkt.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg bijgewoond van wethouders financiën in de regio Noord-Holland met de gedeputeerde.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de aftrap van Fietsmaatjes Ouderkerk.
 • Wethouder De Reijke heeft bestuurlijk overleg gevoerd met de wethouder van Amsterdam over de gebiedsontwikkelingen.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met een inwoner die een initiatief had voor het realiseren van woningen wat door de organisatie is afgewezen vanwege de ruimtelijke inpasbaarheid.
 • Wethouder De Reijke heeft de aftrap gegeven voor Stoptober door aanwezig te zijn bij de markering van rookvrije zones in de gemeente.
 • Wethouder de Maa was bij het afscheid van de regiocoördinator aanpak laaggeletterdheid.
 • Wethouder de Maa was bij de wethoudersbijeenkomst week tegen de eenzaamheid.
 • Wethouder de Maa was bij de landelijke opening van de week tegen de eenzaamheid.
 • Wethouder de Maa heeft de vrijwilligersvacaturebank Ouder-Amstel geopend, tijdens Co’s kamer en was daarbij ook aanwezig bij de opening van de week tegen eenzaamheid in Ouder-Amstel.
 • Wethouder de Maa heeft het convenant duurzaam/toekomstbestendig bouwen ondertekend.
 • Wethouder de Maa nam deel aan de consultatiesessie hervormingsagenda jeugd door de VNG.
 • Wethouder de Maa heeft samen met N. v.d. S. van Buurtgezinnen een dubbelinterview gehad met het weekblad voor Ouder-Amstel, met als doel meer steungezinnen te werven.

Ouderkerk aan de Amstel, 05 oktober 2022
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker