Besluitenlijst 01 november 2022

Aanwezig:

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
P.D.A.M. Koek-Baks, wethouder
J.J. de Maa, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Treasurystatuut 2022

Behandelen van Treasurystatuut 2022.

Besluit 

Aangehouden tot nader overleg met portefeuillehouder.

Evaluatie diftar 1e helft 2022

Advies om de Evaluatie diftar over de 1e helft van 2022 ter informatie naar de raad te zenden met een bespreeknotitie voor de commissie Ruimte. 
De conclusie van de evaluatie is dat de gemeente Ouder-Amstel met diftar haar beoogde doelstellingen van 20% vermindering huishoudelijk restafval en 60% afvalscheiding in het eerste halfjaar ruim haalt, binnen de daarvoor financieel gestelde kaders. De kosten voor de inwoners vallen gemiddeld lager uit dan in 2021 en ook lager dan geprognotiseerd.

Besluit 

De Evaluatie diftar 1e helft 2022 ter informatie naar de raad te zenden met een bespreeknotitie voor de commissie Ruimte.

Voornemen tot verkoop perceel Holendrechterweg te Ouderkerk aan de Amstel

In Ouderkerk aan de Amstel ligt een onbebouwd perceel aan de Holendrechterweg, gelegen tussen De Watergang en Holendrechterweg 12 te Ouderkerk aan de Amstel, welke grotendeels in eigendom is van de gemeente. Delen van het perceel grenzend aan de Holendrechterweg en de Bullewijk zijn in eigendom van een particulier. 
Het college is voornemens een gedeelte van het onbebouwde perceel te verkopen aan deze particulier en gelijktijdig een gedeelte van het perceel in eigendom van de particulier aan te kopen. Deze ‘uitruil’ van percelen is nodig bij de eventuele toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het overige deel van het onbebouwde perceel, zodat het mogelijk wordt gemaakt een toekomstige fysieke ontsluiting te realiseren.

Besluit 

 • Het college is voornemens akkoord te gaan met de verkoop van een gedeelte van het perceel gelegen tussen de Holendrechterweg 12 en De Watergang te Ouderkerk aan de Amstel, kadastraal bekend gedeeltelijk sectie D nummer 2664;
 • Het college is voornemens akkoord te gaan met de aankoop van een gedeelte van het perceel gelegen tussen de Holendrechterweg 12 en De Watergang te Ouderkerk aan de Amstel, kadastraal bekend gedeeltelijk sectie D nummer 2559 en een deel van het perceel grenzend aan de Bullewijk, kadastraal bekend gedeeltelijk sectie D nummer 2558.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij het operationele overleg met de politie.
 • Burgemeester Langenacker is digitaal aanwezig geweest bij de beëdiging van de nieuwe dijkgraaf J. S.
 • Burgemeester Langenacker is aanwezig geweest bij de bestuurlijke conferentie sterke gemeenten, sterke regio’s.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig (en gastgemeentes) bij het Regionaal Platform Fraudebestrijding.
 • Burgemeester Langenacker heeft de raadsvergadering van Ouder-Amstel voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft een rondleiding gehad bij het Oktober Fest op het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met wethouder Koek-Baks een schouw gedaan voor de terrassen van onze gemeente.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het BAO Vluchtelin-gen/Asielzoekers.
 • Burgemeester Langenacker heeft het presidium voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker heeft samen met de griffier een informatie-avond voor de nieuwe raadsleden geleid.
 • Wethouder De Reijke heeft vanwege de gebiedsontwikkelingen een werkbezoek afgelegd bij Golfclub Amsterdam Old Course.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk startgesprek gehad met de belastingdienst over horizontaal toezicht.
 • Wethouder De Reijke heeft het Halloweenconcert in de Amstelkerk bijgewoond van de leerlingen van T. A.
 • Wethouder De Reijke is aanwezig geweest bij de oefening terrorisme van de crisisorganisatie.
 • Wethouder De Reijke heeft een bestuurlijk overleg gehad met Eigen Haard en de huurdersvereniging.
 • Wethouder De Reijke heeft de Conferentie Sterke Gemeenten bijge-woond.
 • Wethouder De Reijke was aanwezig bij het MRA Platform Ruimte.
 • Wethouder Koek -Baks heeft kennis gemaakt met de Adviesraad Sociaal Domein.
 • Wethouder Koek- Baks was aanwezig bij bijeenkomst Duo colleges.
 • Wethouder Koek- Baks is aanwezig geweest bij portefeuillehouders overleg Economie.
 • Wethouder Koek-Baks heeft samen met wethouder de Maa een rondleiding gehad op Beth Haim.
 • Wethouder Koek- Baks heeft kennis gemaakt met A. B. en gesproken over de website Beleef Ouder-Amstel.
 • Wethouder de Maa heeft een gesprek gehad met Oekraïense moeders in het Rabobankgebouw over de Taalschool en het leerlingvervoer.
 • Wethouder de Maa heeft het Onderwijsoverleg over de LEA met schoolbesturen, kinderopvang en passend onderwijs voorgezeten.
 • Wethouder de Maa was aanwezig bij een kennismaking van de wethouders jeugd uit Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel met de kernpartners jeugdzorg.
 • Wethouder de Maa was bij JammFM voor een interview over de klimaatweek.

Ouderkerk aan de Amstel, 02 november 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud    
de burgemeester, J. Langenacker