b&w besluitenlijst 31 augustus 2021

Aanwezig (fysiek):

J. Langenacker, burgemeester
B.M. de Reijke, wethouder
C.C.M. Korrel, wethouder
A.A.M. Boomgaars, wethouder
W. Jansen, wethouder
R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Een deel van de vergadering wordt (digitaal) bijgewoond door Mevrouw M. Tilstra

Project in het college: Warmtetransitievisie

Keuze biedingen d’ Oude School.

De gemeente Ouder-Amstel is eigenaar van het Schoolgebouw d’ Oude School te Duivendrecht. Dit gebouw is niet meer in gebruik als school, maar wordt verhuurd als atelier. In de aanloop van de gemeente om d’ Oude School ten verkoop aan te bieden heeft de gemeenteraad op 17 december 2020 besloten dat het gemeentelijk monument bij verkoop behouden moet blijven, maar transformatie naar maximaal vier woningen mogelijk moet worden gemaakt. Ook het college heeft op 16 maart jl. besloten in principe medewerking te verlenen aan vergunningverlening voor de transformatie van d’ Oude School te Duivendrecht naar (deels) woning. Na bezichtiging van het pand door meer dan 300 personen zijn 16 biedingen binnengekomen. De biedingen zijn in twee fasen beoordeeld waarbij de bieding met een combinatie van wonen en een culturele functie het hoogst aantal punten heeft gekregen.

Besluit

Aangehouden.

MRA-duurzaamheidstop 15 oktober 2021.

Op 15 oktober 2021 organiseert het MRA-bureau de jaarlijkse Duurzaamheid Top. Dit jaar staat de top in het teken van afspraken tussen overheden en bedrijven en kennisinstellingen rondom de Green Deals Houtbouwwoningen, Circulair Textiel, Fietsmetropool en Talent voor Duurzame Banen. Ook afspraken vanuit het MRA-Circulair Programma komen aan bod: het gaat om Plastics en Circulair Inkopen. Met deze afspraken worden belangrijke stappen gezet naar duurzaam economisch herstel van de Metropool Amsterdam. Gevraagd wordt akkoord te gaan met deze afspraken en ze te ondertekenen op 15 oktober 2021, aangezien ze in essentie in lijn zijn met het bestaande beleid van de gemeente.

Besluit

1. Akkoord te gaan met de volgende vijf afspraken in het kader van de MRA Duurzaamheidstop op 15 oktober 2021 

 • a. Green deal houtbouw; 
 • b. Green deal circulair textiel; 
 • c. Green deal fietsmetropool; 
 • d. Niet herbruikbaar plastic; 
 • e. Circulair opdrachtgeven en inkopen.

2. De burgemeester mandateert de heer A.A.M. Boomgaars om de afspraken namens de gemeente te ondertekenen.

Voltooiing blauwe zone (parkeerschijfzone) Duivendrecht.

Vooral sinds 2014 heeft de blauwe zone (parkeerschijfzone) in het dorp Duivendrecht zich steeds verder uitgebreid. Momenteel is voor ca. 80 % van het dorp Duivendrecht deze parkeerregulering van kracht. Op het naastgelegen bedrijventerrein ABP geldt “betaald parkeren”. Voorgesteld wordt om de blauwe zone nu ook in te voeren voor de resterende, nog niet gereguleerde wegen in het dorp Duivendrecht. Er is in het dorp Duivendrecht - door de eerdere invoering van betaald parkeren op het bedrijventerrein ABP en de gestage uitbreiding van de blauwe zone - een verdrijvingseffect opgetreden, waardoor de parkeerdruk op de nog niet gereguleerde wegen is toegenomen. Ook heeft de corona-pandemie sinds maart 2020 tot een verandering geleid in het verplaatsing- en werkgedrag, waarbij men nu veel meer dan voorheen vanuit huis werkt en de auto dus ook overdag nabij de woning wordt geparkeerd. Uit de verkeer- en parkeerenquête, die in januari 2021 in de gemeente is gehouden in het kader van de Mobiliteitsvisie, blijkt dat een hoge parkeerdruk in wisselende mate ook door de inwoners als een belangrijk knelpunt wordt ervaren. Ook zijn er los van deze enquête al veel andere klachten over parkeren en parkeerdruk bekend. Het voltooien van de “blauwe zone” is een vergaand voorstel. Er wordt daarom geadviseerd om vooraf participatie open te stellen en hiertoe een Uitgebreide Voorbereidingsprocedure ex artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te voeren. (Deze wordt ook wel de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure genoemd). Hierbij ligt de nadruk op de eerste, extra lange voorbereidingsfase van zes-en-twintig weken, waarin een besluit wordt genomen op eventuele zienswijzen die op het conceptbesluit zijn ingediend. 

Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen eventueel na het neme van het besluit in beroep gaan en dat beroep kan alleen worden ingesteld tegen onderdelen van het besluit, waarop zienswijzen zijn ingediend. Voor de financiering van de uitvoeringsmaatregelen, waarvoor geen specifiek budget in de begroting 2021 is opgenomen, gebruiken we het speciale wethouderspotje voor verkeersmaatregelen.

Besluit

Aangehouden voor nader overleg met de Portefeuillehouder. 

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker is samen met het aanjaagteam Risk Factory op bezoek geweest bij de Risk Factory in Limburg-Noord. Het heeft geleid tot inspiratie en aanknopingspunten om aan het einde van dit jaar een voorstel te doen over de haalbaarheid van een Riskfactory in onze Veiligheidsregio.
 • Burgemeester Langenacker was samen met haar partner aanwezig bij de BBQ van de Provincie Noord-Holland voor burgemeesters uit Noord-Holland.
 • Burgemeester Langenacker heeft een bezoek gebracht aan een inwoner die een ingrijpende inbraak met letsel heeft meegemaakt.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het afscheid van de heer J. Kempers.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de workshop Discriminatie en racisme die voor en door de gemeenteraad werd georganiseerd.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de benefietzwemmen om geld op te halen voor ALS.
 • Wethouder De Reijke meldt een verandering in de nevenfuncties: zij is reeds langer lid van de Rotary Club Amsterdam Zuidoost, maar is eind juli toegetreden tot het bestuur. Vanwege het reces is dit nu na de vakantieperiode gemeld. Burgemeester Langenacker en de gemeentesecretaris geven aan graag nog een gesprek te willen voeren over de invulling van deze nevenfunctie en eventuele maatregelen om belangenverstrengeling te vermijden.
 • Wethouder De Reijke heeft gesproken met de bewonerscommissie Rembrandt van Rijnpark over het plaatsen van bankjes bij de Jeu de Boulesbaan.
 • Wethouder De Reijke heeft deelgenomen aan een informatiesessie van de VNG over de herverdeling van het gemeentefonds.
 • Wethouder De Reijke heeft deelgenomen aan het Teus Verkaik Jeu de Boules toernooi in Duivendrecht.
 • Wethouder De Reijke heeft overleg gehad met wethouders financiën van Diemen en Uithoorn over de te volgen strategie om bezwaar te maken tegen de herverdeling van het gemeentefonds.
 • Wethouders Korrel en Jansen hebben naar aanleiding van diverse klachten (intern) overleg gevoerd over de verkeerssituatie bij de Hekmanschool aan de Schoolweg.
 • Wethouder Korrel heeft de openstelling van de nieuwe, tijdelijke Verlengde Polderweg bijgewoond.
 • Wethouders Boomgaars had tijdens het wethoudersspreekuur een gesprek met een inwoner over groot onderhoud Rijksstraatweg, als met een antikraakbureau over de ontwikkeling van Entrada.
 • Wethouder Boomgaars was bij het afscheid van de heer J. Kempers.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de workshop discriminatie en racisme van de raad.
 • Wethouders Korrel en Jansen hebben naar aanleiding van diverse klachten (intern) overleg gevoerd over de verkeerssituatie bij de Hekmanschool aan de Schoolweg.
 • Wethouders de Reijke en Jansen hebben het jaarlijkse overleg gehad met Welstands- en Monumentencommissie MOOI Noord-Holland.