b&w besluitenlijst 30 november 2021

Aanwezig (digitaal):

 • J. Langenacker, burgemeester
 • B.M. de Reijke, wethouder
 • C.C.M. Korrel, wethouder
 • A.A.M. Boomgaars, wethouder
 • W. Jansen, wethouder
 • R. van Reijswoud, gemeentesecretaris

Ontwikkeling deelmobiliteit Ouder-Amstel

Behandeling ontwikkeling deelmobiliteit Ouder-Amstel.

Besluit 

 1. Gedurende de komende twee jaar (t/m januari 2024) deelmobiliteit voor autogebruik te ontwikkelen samen met Greenwheels en Mywheels, en hiertoe opstelplaatsen aanwijzen voor auto’s op fossiele brandstof en elektrische deelauto’s laten rouleren.
 2. Concrete locaties te laten aanwijzen onder mandaat voor verkeersbesluiten van het afdelingshoofd DUO.
 3. Regionaal (samen met de Vervoerregio Amsterdam) verder beleid te ontwikkelen en te implementeren voor deel(elektrische)fiets en deel-brommer/scooter en andere specifieke voertuigen alsook voor toepassing MAAS.
 4. De gemeenteraad hierover met overgelegde memo te informeren.

Reconstructie openbare ruimte Van der Madeweg te Duivendrecht

De gemeente Amsterdam heeft een definitief ontwerp opgesteld voor het op-knappen van de openbare ruimte rondom het metrostation Van der Madeweg. Als juridisch wegbeheerder heeft de gemeente Ouder-Amstel eerder met het voorlopig ontwerp ingestemd en deze vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Besluit 

In te stemmen met het definitief ontwerp van de reconstructie openbare ruimte Van der Madeweg (tussen Spaklerweg en het metrostation Van der Madeweg).

Realiseren beweegroutes in Ouder-Amstel

In de sportnota en de gezondheidsnota van Ouder-Amstel zijn lokale activiteiten op het gebied van sport en gezondheid beschreven. Een van de activiteiten is het ontwikkelen van beweegroutes in Ouder-Amstel. Voorgesteld wordt om in Duivendrecht en Ouderkerk een beweegroute te maken en daarbij te kiezen voor de dynamische beweegroutes van QR-FIT. Vanuit het Rijk zijn in 2021 budgetten ter beschikking gesteld voor sport, preventie en leefstijlinterventies waaruit de beweegroutes gefinancierd kunnen worden.

Besluit 

 1. In te stemmen met het voornemen om twee beweegroutes te realiseren in Ouder-Amstel, een route per dorpskern. 
 2. Te kiezen voor de beweegroutes van QR-FIT waarbij met gebruik van paaltjes met QR-codes steeds wisselende beweegoefeningen worden aangeboden.
 3. Te kiezen voor de basisvariant met 8 paaltjes per route.
 4. Een overeenkomst aan te gaan met aanbieder QR-FIT om deze routes te realiseren.

Wederzijdse informatie

 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het AB/DB van de GR van GGD Amsterdam-Amstelland.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij de digitale bijeenkomst van het 10 jarig bestaan van de TOP600.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij het Artikel 24 overleg met de OR van Ouder-Amstel.
 • Burgemeester Langenacker heeft het AB van het Groengebied Amstelland voorgezeten.
 • Burgemeester Langenacker was aanwezig bij een kleine borrel als beschermvrouwe van het Pontje samen met de burgemeester Poppens (beschermheer van het Pontje) met het bestuur van het Stichting vrienden van het Pontje.
 • Wethouder De Reijke heeft een trainingsdag Bestuurlijk Leiderschap gevolgd, georganiseerd door de wethoudersvereniging.
 • Wethouder De Reijke heeft een overleg gehad met Maak de Stad over de presentatie van de participatienota aan de raad en de concept omgevingsvisie.
 • Wethouder Korrel heeft met de Vervoerregio Amsterdam het bestuurlijk overleg OV SAAL voorgesproken.
 • Wethouder Boomgaars was als bestuurslid aanwezig bij de ALV van de Wethoudersvereniging.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het bestuurlijk overleg water in de Amstel-, Gooi- en Vechtstreek.
 • Wethouder Boomgaars heeft overleg gevoerd met Eigen Haard over de invoering van diftar.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij de stuurgroep XXL van de Regionale Energiestrategie.
 • Wethouder Boomgaars was aanwezig bij het congres over de nieuwe Wet Inburgering, georganiseerd door de VNG.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad met een bewoner over het Gezellenhuis.
 • Wethouder Jansen heeft een overleg gehad met collega-wethouders uit Diemen en Uithoorn over Jeugdhulp.
 • Wethouder Jansen heeft het directeurenoverleg van de basisscholen voorgezeten.
 • Wethouder Jansen heeft kennis gemaakt met de beschermers Amstelland.
 • Wethouder Jansen heeft het portefeuillehoudersoverleg Jeugdhulp van de Amsterdam-Amstelland bijgewoond.

Ouderkerk aan de Amstel, 01 december 2021.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, R. van Reijswoud,
de burgemeester, J. Langenacker